Zdravlje i Zaštita

This page was last updated on: 2021-09-13

Poslodavcu je stalo

Poslodavac je dužan zaštititi zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u skladu s odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu (NN 118/2014).

Poslodavac je dužan provoditi mjere kojima se jamči zaštita života i zdravlja radnika pribavljanjem i održavanjem postrojenja, uređaja, opreme, alata, mjesta rada i pristupa mjestu rada te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja. Poslodavci su nadalje dužni primjenjivati mjere predviđene u ugovoru o radu i kolektivnim ugovorima kako bi se spriječilo oštećenje zdravlja i sigurnosti radnika te kako bi se neutralizirao učinak prethodno navedenih opasnosti.  Poslodavci su dužni obavijestiti radnike o opasnostima posla koji radnik obavlja.

Poslodavac također mora primijeniti propise o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu koji se temelje na sljedećim općim načelima prevencije i zaštite: izbjegavanju zdravstvenih i sigurnosnih rizika; procjeni zdravstvenih i sigurnosnih rizika koji se ne mogu otkloniti provedbom osnovnih pravila o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu; sprječavanju sigurnosnih i zdravstvenih rizika na izvoru; zamjeni opasnog neopasnim ili manje opasnim; davanju prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim; pružanju odgovarajućeg osposobljavanja i obavješćivanju radnika; razvoju kulture sigurnosti i zdravlja na radu s ciljem povezivanja tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša na radno mjesto; prilagođavanju tehničkom napretku; prilagođavanju rada radnicima, osobito u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje. Službeni glasnik br. 89/2015 daje propise o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kancerogenim i mutagenim tvarima na radu.

Zakon o zaštiti na radu opisao je zahtjeve zaštite na radu koje poslodavac mora zadovoljiti, tj. zaštitu od mehaničkih opasnosti, strujnog udara, eksplozije, osiguravanje mehaničke otpornosti, osiguravanje potrebne radne površine, osiguravanje potrebnih ruta za prolazak, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba, osiguravanje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničavanje protoka zraka, osiguravanje propisane rasvjete, zaštitu od buke i vibracija, zaštitu od fizičkih, kemijskih i bioloških štetnih učinaka, zaštitu od elektromagnetskog i drugog zračenja. Zakon od poslodavca zahtijeva da jasno istakne sigurnosne znakove, pisanu obavijest i upute. Zakon je dalje elaborirao da bi poslodavac trebao pružiti radnicima sadržaje za prvu pomoć. Za poslodavce je obavezno da jedan na svakih 50 radnika bude osposobljen za pružanje prve pomoći u slučaju nesreće.

Izvori: članci 10. - 13., članak 53, članak 56. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 118/2014, izmijenjen 2018. godine); članak 7. stavak 3., članak 8. stavak 2., članak 17. stavak 5., članak 28. stavak 1. Zakona o radu iz 2014. (Službeni glasnik br. 93/2014, posljednji put izmijenjen službenim glasnikom br. 127/2017); Službeni glasnik br. 89/2015

Slobodna zaštita

Pravo na osobnu zaštitnu opremu jamči se Zakonom o zaštiti na radu.

Ako se rizik od nezgode ili bolesti ne može izbjeći ili ako se opasnost za radni okoliš ne može uskladiti primjenom tehničkih sredstava kolektivne zaštite ili organizacijskih mjera povezanih s poslom, poslodavac je radnicima dužan osigurati osobnu zaštitnu opremu. Poslodavci su radniku obvezni osigurati, na vlastiti trošak, posebnu radnu odjeću, osobna zaštitna sredstva i opremu te organizirati obuku za radnika u vezi s korištenjem osobne zaštitne opreme. Radnici su također obvezni koristiti se na ispravan način propisanom osobnom zaštitnom opremom i držati je u dobrom radnom stanju. Poslodavac mora redovito pregledavati sve strojeve, uređaje i pojedinačna zaštitna sredstva i opremu koja se upotrebljava kako bi se utvrdilo primjenjuju li se propisi u vezi sa zaštitom sigurnosti i zdravlja te ugrožavaju li promjene uzrokovane redovitom uporabom sigurnost i zdravlje radnika. Poslodavac je obvezan savjetovati se s povjerenikom radnika za zaštitu na radu o izboru radne opreme i zaštitne opreme.

Izvori: članci 13., 21., 24., 33. i 41. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 118/2014, izmijenjen 2018. godine) 

Osposobljavanje

Zakon o zaštiti na radu i Zakon o radu zahtijevaju od poslodavaca da osiguraju osposobljavanje radnika u vezi s pitanjima koja se odnose na zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu.

Poslodavac je dužan obavijestiti radnike o svim opasnostima poslova koje obavljaju i osigurati im odgovarajuće osposobljavanje primjereno za poslove koje obavljaju kako bi se osigurala zaštita života i zdravlja radnika te poništila mogućnost nastanka nesreća.

Odgovornost je poslodavca i da za radnika dogovori upute i obuku glede zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koji odgovaraju položaju i zanimanju radnika prije nego što radnik započne s radom ili promijeni radno mjesto, ili promjenom radnog postupka ili opreme ili uvođenjem nove tehnologije. Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji nije dobio odgovarajuće upute o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu, što može predstavljati opasnost ili za njegovu vlastitu sigurnost i zdravlje ili za sigurnost i zdravlje drugih radnika, osim ako je procjena rizika pokazala da ne postoji takav rizik. Poslodavac je dužan osigurati da samo radnik koji je dobio odgovarajuću posebnu uputu ili je posebno osposobljen radi u opasnoj zoni ili da se posao obavlja pod nadzorom tog radnika.

Izvori: članak 11., članci 27. - 30. i članak 55. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 118/2014, izmijenjen 2018. godine); članak 28. stavci 2. i 3. Zakona o radu iz 2014. (Službeni glasnik br. 93/2014, posljednji put izmijenjen službenim glasnikom br. 127/2017)

Sustav inspekcije rada

Sustav inspekcije rada propisuje se Zakonom o Inspektoratu rada, Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu.

Inspektorat rada upravna je organizacija u sastavu Ministarstva rada i mirovinskog sustava. To je Vladina agencija odgovorna za provedbu zakona o radu.

Glavne su funkcije povjerene Inspektoratu rada obavljanje nadzora usklađenosti sa zakonom kojim se uređuje sigurnost i zdravlje na radu i radni odnosi, informiranje javnosti, radnika i poslodavaca o opasnostima u radnom okruženju te rješavanje individualnih radnih sporova. Inspekcija rada obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radnom mjestu. Inspektorat rada obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji.

Na zahtjev inspektora rada za potrebe nadzora, poslodavac bi inspektoru trebao dati sve informacije i podatke koje isti zahtijeva. Poslodavac mora odrediti svog sigurnosnog agenta koji surađuje s inspektorom rada u utvrđivanju činjeničnog stanja, u pružanju informacija, u omogućavanju pristupa dokumentima i predlaganju načina prikupljanja odgovarajućih dokaza.

Postojeći zakon o inspekciji rada važi samo do kraja ožujka 2019. godine. Primjenjuje se novi zakon koji vrijedi od 1. travnja 2019. godine. Novi zakon objedinjuje sve vrste inspekcija, uključujući sanitarne inspekcije, inspekcije vezane uz turizam i inspekcije u različitim sektorima gospodarstva, kao i inspekcije rada prema Zakonu o državnom inspektoratu.

Izvori: članak 71. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 118/2014, izmijenjen 2018. godine); članci 222. i 223. Zakona o radu iz 2014. (Službeni glasnik br. 93/2014, posljednji put izmijenjen službenim glasnikom br. 127/2017); članci 1. - 58. Zakona o Inspektoratu rada (Narodne novine br. 19/2014); Zakon o državnom inspektoratu (Službeni glasnik br. 115/2018)

Zakoni

  • Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014) / Labour Code 2014 (Official Gazette No. 93/2014)
  • Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 118/2014) / Safety at Work (Official Gazette No. 118/2014)
  • Zakona o Inspektoratu rada (Narodne novine br. 19/2014) / Labour Inspectorate Act (Official Gazette No. 19/2014)
loading...
Loading...