Kolektivno pregovaranje - Baza podataka kolektivnih ugovora - Srbija (sr_RS)

Kolektivno pregovaranje je ključ za postavljanje plate i uslova rada ali se malo zna o tome šta je zapravo dogovoreno
COLBAR-EUROPE pokušava povećati znanje o sadržaju kolektivnih ugovora o radu.
Ovaj projekat sakuplja, beleži i poredi kolektivne ugovore o radu.
To radi za članice Evropske Unije i zemlje kandidate, te na evropskom nivou.
COLBAR-EUROPE je dobio finansijska sredstva od Evropske komisije - Program industrijskih odnosa i socijalnog dijaloga. - Mart 2019 - April 2021 (VS/2019/0077)

Objašnjenje - Baza podataka kolektivnih ugovora - Srbija

Što je to ugovor o kolektivnom pregovaranju?

Kada sindikati i poslodavci ili organizacije poslodavaca pregovaraju o uslovima zaposlenja, oni poduzimaju kolektivno pregovaranje.
Pisani dokument koji proizađe iz takvih pregovora je ugovor o kolektivnom pregovaranju.
Ugovori se mogu potpisati na nivou firme, odeljenja ili inter-profesionalnom nivou ili na državnom nivou.
Gde se dobija pravo na kolektivno pregovaranje?
Pravo na kolektivno pregovaranje jedno je od osnovnih radničkih prava utvrđenih u dve glavne konvencije Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation - ILO).
Te konvencije su Sloboda udruživanja i zaštite prava na organiziranje Konvencije 1948 (br. 87) i Pravo na organiziranje Konvencije o kolektivnom pregovaranju 1949 (br. 98).
ILO problem upućuje i putem Konvencije o kolektivnom pregovaranju 1981 (br. 154) i prateće preporuke (br. 163).

Zašto baza podataka kolektivnih ugovora?

Važnost kolektivnih ugovora prepoznata je širom sveta ali samo nekoliko zemalja u svetu održava bazu podataka odredbi koje su njima ugovorene.
A čak i u tim slučajevima - primjerice Velika Britanija, Novi Zeland, Nizozemska, Brazil - baze podataka nisu uporedive u svim zemljama.
Ekipa WageIndicator sakuplja i kodira ugovore koji su uporedivi širom sveta.
Od 2013 - kada je pokrenuta - baza podataka je bila osnovni alat za mnoge aktivnosti, izveštaje i projekte.
Kako se ugovori sakupljaju i kodiraju?
Ekipa WageIndicator sakuplja ugovore od pregovaračkih strana ili sa interneta i tekstove učitava u svoju bazu podataka.
Za svaki ugovor ekipa primenjuje šemu kodiranja koja pokriva dvanaest tema:

 • Podaci o općim ugovorima
 • Nazivi poslova
 • Socijalno osiguranje i penzije
 • Obuka
 • Ugovori o zapošljavanju
 • Bolest i nesposobnost
 • Zdravstvena i medicinska pomoć
 • Razgovori o ravnoteži između radnog i privatnog života
 • Problemi jednakopravnosti spolova
 • Plate
 • Radno vreme
 • Pokrivenost

Za svaku temu identificira se odgovarajući tekst i pohranjuje u bazu podataka kolektivnih ugovora u postupku poznatom pod nazivom "pribilješka uz tekst".
Šema kodiranja za dvanaest tema sastoji se of 749 varijabli.
Proizašla šema kao i puni tekst objavljuje se na državnim internet stranicama WageIndicator na izvornom jeziku.
Šema kodiranja je dostupna i na engleskom jeziku.
Alat omogućuje uporedbu sporazuma unutar i između zemalja.

Za što se može koristiti baza podataka?

Deljenje sadržaja kolektivnih ugovora objavljivanjem tekstova i kodiranih šema na internetu, dajući poslodavcima i zaposlenicima priliku da pročitaju tekstove u celosti i shvate odredbe.
Pretraživanje upoređivanjem odredbi među firmama, sektorima i zemljama.
Provera usklađenosti kolektivnih ugovora sa državnim zakonom o radu i provera poboljšava li se zakon.
Uporedba kolektivno dogovorenih plata sa minimalnim platama.
Obuka pregovarača za analizu i primenu kolektivnih ugovora.
Pronalazak najbolje prakse i stvaranje modela kolektivnih ugovora

Slanje vašeg kolektivnog ugovora našem uredu.

Adresa e-pošte: office@WageIndicator.org
Više informacija o Baza podataka kolektivnih ugovora.

loading...
Loading...