Reklama

Ako dlho dochádzajú Slováci do práce?

31. 12. 1969 - Máte pocit, že dochádzate do práce pridlho? Pozrite sa, ako je to v iných krajinách! Za akých podmienok máte právo na príspevok na dochádzanie do práce?

7,07 percent pracujúcich Slovákov dochádza do práce dlhšie ako hodinu. V zozname porovnávaných krajín sme sa tak umiestnili na treťom mieste hneď po Českej republike a USA. Najdlhšie dochádzajú na Srí Lanke, kde až 33 percent pracujúceho obyvateľstva musí dochádzať do miesta svojho zamestnania dlhšie ako hodinu. 

 

V percentuálnom pomere obyvateľov, ktorí to majú do práce menej ako pol hodinu, však Slovensko vedie s takmer 70-timi percentami. Na druhom mieste je Nemecko a tesne za ním USA.

 

 

Ako dlho dochádzajú Slováci do práce?

 

 

Ak bývate ďaleko od svojej práce, máte právo na Príspevok na dochádzku za prácou v maximálnej výške 135€. Kompletné informácie nájdete na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Nižšie ponúkame výber najzásadnejších otázok:

 

Kto môže požiadať o príspevok ?   

zamestnanec, ktorý:

a)    bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,

b)   bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Ak zamestnanec počas obdobia poberania príspevku na dochádzku za prácou skončí pracovný pomer a následne zmení zamestnávateľa, príspevok na dochádzku za prácou sa po zmene zamestnávateľa neposkytuje.

Do kedy môže občan  požiadať o príspevok ?

O príspevok na dochádzku môže občan požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

 

Ako dlho je možné príspevok poberať ?

Najviac šesť mesiacov od nástupu do zamestnania.

 

Akceptovaný spôsoby dopravy do zamestnania :

sú dopravné prostriedky slúžiace na dopravu a prepravu väčšieho počtu osôb, medzi ktoré zaraďujeme miestnu dopravu, miestnu osobnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu, medzimestskú autobusovú dopravu, diaľkovú autobusovú dopravu, medzinárodnú autobusovú dopravu, železničnú dopravu (všetky typy vlakov osobnej dopravy / 1. trieda, 2. trieda aj s miestenkou), leteckú dopravu i lodnú dopravu. Medzi hromadné dopravné prostriedky nepatrí taxislužba aniosobné motorové vozidlo. Zamestnanec má právo využiť akýkoľvek hromadný dopravný prostriedok, ako aj kombináciu hromadných dopravných prostriedkov.

 

Príspevok na dochádzku za prácou sa neposkytuje :

a)    zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytudo miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce,

b)   zamestnancovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu je od miesta výkonu zamestnania vzdialené menej ako 5 km,

c)       ak pri vyslaní zamestnanca na určené miesto výkonu práce si zamestnanec uplatňuje  cestovné náhrady v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

d)     ak zamestnávateľ na zamestnanca čerpá príspevky na dopravu z verejných zdrojov v zmysle ustanovenia § 53b alebo § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kedy je možné príspevok opäť poskytnúť?

Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

Poskytnutie informácií o príspevku na dochádzku za prácou :

Základnú informáciu o príspevku na dochádzku za prácou poskytne oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb úradu pri predložení pracovnej zmluvy, Podrobnejšie informácie na č. d. 202 –  oddelenie AOTP občan.

 

Postup pri predkladaní žiadosti :

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá občan na predpísanom tlačive (tlačivo  si môže vyzdvihnúť na č. d. 202 alebo si ho stiahnuť na  stránke (www.upsvar-pd.sk ).

 Povinné prílohy pre žiadateľa, ktorý bol vyradený z evidencie UoZ  podľa § 36 ods. 1 písm. a)

 

a)      ,, Žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou “,

b)     hodnovernú kópiu  pracovnej zmluvy uzatvorenej so zamestnávateľom,

c)      „Potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania (ak toto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve ),

d)     ,, Potvrdenie o prechodnom pobyte “, ak žiadateľ tento údaj uvedie v „Žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou“,

e)      ,, Poučenie 

f)      fotokópia kartičky vydanej bankou, na ktorej je uvedené číslo a identifikačné údaje žiadateľa - dispozičnej karty (v prípade poukázania finančných prostriedkov na účet v banke)

g)     „Čestné vyhlásenie o neprevádzkovaní alebo nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti“ (ak žiadateľ pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť),

h)     „Čestné vyhlásenie o prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti(ak žiadateľ kedykoľvek pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie úradu prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, ktorým v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti preukáže:

-         splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

-         splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

-         skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

-         skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní,

-         skutočnosť, že nemá voči žiadnemu úradu záväzky,

-         skutočnosť, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti).

 

 

-------

 

MojPlat.sk je nezisková iniciatíva zastrešená Wageindicator Foundation so sídlom v Amsterdame. Na Slovensku projekt MojPlat.sk koordinuje Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI). Jedným z cieľov portálu MojPlat.sk je zvyšovať transparentnosť na trhu práce. Preto vyvinul kalkulačku platov PlatoMeter (http://www.mojplat.sk/hlavna-stranka/platy-na-slovensku/platometer), kde si návštevník môže porovnať svoj plat s priemerným platom na trhu podľa svojho odboru, povolania, vzdelania, veku a ďalších charakteristík alebo si môže napríklad overiť rozdiel platov medzi mužmi a ženami vo svojom povolaní.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>