Reklama

Ako stojíme v porovnaní pracovných podmienok so svetom?

31. 12. 1969 - 7. októbra sme si pripomínali deň dôstojnej práce, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie medzinárodného spoločenstva o zásadných otázkach dôstojnej práce. Tá je definovaná ako produktívna práca žien a mužov v podmienkach slobody, spravodlivosti, istoty a ľudskej dôstojnosti. Ako v skúmaných 33 indikátoroch pracovných podmienok obstálo Slovensko?

Nezisková organizácia WageIndicator Foundation, na Slovensku známa ako MôjPlat.sk, uskutočnila medzinárodné porovnanie dôstojnej práce v 131 krajinách sveta. Porovnanie ukazuje, že väčšina krajín sa zhoduje na tom, čo predstavuje dôstojná práca a prijali právne predpisy na jej podporu. Avšak zákony sú len časť príbehu smerom k dosiahnutiu cieľa. Kľúčom je implementácia a dodržiavanie zákonov.

Medzinárodné porovnanie „Decent Work Check“ umožňuje pracovníkom po celom svete porovnať ich reálnu situáciu s vnútroštátnymi predpismi v krajine. Môžu si porovnať svoje postavenie ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Porovnanie je užitočné ako pre zamestnanca, taktiež aj pre zamestnávateľa, ktorého informuje o jeho povinnostiach.

Do medzinárodného porovnania bola zahrnutá aj Slovenská republika. WageIndicator Foundation vypracovala pracovnú mapu, ktorá pokrýva všetkých 131 štátov a zahŕňuje 33 indikátorov:

http://www.wageindicator.org/main/labour-laws/labour-law-around-the-world/decent-work-check/decent-work-map

Medzi skúmané otázky boli zaradené napríklad zisťovania o pracovnej dobe, kompenzácii za nadčas a nočnú prácu, zmluvách na dobru určitú, odstupnom, ale tiež otázky typu sexuálneho obťažovania, možnosti otcov ísť na rodičovskú dovolenku, detskej práce a ďalšie otázky, ktoré sa týkajú pracovno-právneho prostredia.

Na Slovensku sa priemerná pracovná týždenná doba pohybuje v rozmedzí 40 až 44 hodín, ako vo väčšine európskych krajín. Iba v 5 krajinách zo 131 pozorovaných krajín pracujú zamestnanci menej ako 40 hodín do týždňa (Holandsko, Austrália, Belgicko, Francúzsko a Čad).

Platenú dovolenku na Slovensku poskytujú zamestnávatelia svojim zamestnancom podľa porovnania na dobu viac ako 3 týždne. Takýto  trend sa vyskytuje vo väčšine európskych krajín. V porovnaní so svetom, v Spojených štátoch amerických zamestnanci nemajú nárok na žiadnu platenú dovolenku za celý kalendárny rok. V Číne poskytujú zamestnávatelia len 5 pracovných dní platenej dovolenky za kalendárny rok.

Väčšina krajín poskytuje štedré odstupné pre zamestnancov po skončení pracovného pomeru. V niektorých krajinách EÚ to však nie je pravidlom. Dôvodom môže byť, že v týchto krajinách existujú dávky v nezamestnanosti a preto odstupné nie je požadované. Na Slovensku sa pohybuje odstupné v kompenzácii 2 mesačných platov.

Tabuľka 1. Indikátory dôstojnej práce na Slovensku

Indikátory Slovensko
Minimálna mzda Ustanovená v zákone
Deň posielania miezd Nie je jasne ustanovený
Týždenná pracovná doba 40-44 hodín
Maximálna dĺžka pracovnej doby (vrátane nadčasov) Menšia alebo rovnajúca sa 48 hodinám
Náhrada za nadčas 100-125% zo základnej mzdy
Náhrada za nočnú smenu (typ) Peňažná kompenzácia
Náhrada za nočnú smenu 111-120%
Platená dovolenka za kalendárny rok Viac ako 3 pracovné týždne
Sviatky (počet dní) 14-15 dní
Právo na odpočinok počas týždňa (hodiny) 37-48 hodín
Pracovná zmluva (formát) Písomná
Dĺžka zmluvy na dobu určitú (mesiace) 13-24 mesiacov
Skúšobná doba 3-5,9 mesiacov
Výpovedná lehota Viac ako 4 týždne
Odstupné (po 5.rokoch práce) 31-60 dní
Otcovská dovolenka Žiadne ustanovenie
Rodičovská dovolenka (trvanie) 366 dní a viac
Materská dovolenka  26-51 týždňov
Materská dovolenka (ILO dohoda) 15-18 týždňov alebo viac (odporúčaných 191)
Dávka na materskej Platená vládou
Ošetrovateľská starostlivosť (trvanie-hodiny) Jedna hodina
Ošetrovateľská starostlivosť (dĺžka-mesiace/ vek dieťaťa) 6 – 11,9 mesiacov
Dávka v nezamestnanosti Vládne dávky v nezamestnanosti pre všetkých
Rovnaká mzda za rovnakú prácu Zakotvené v ústave, zákonníku práce alebo osobitným zákonom
Sexuálne obťažovanie Zákonom zakázané
Zákaz nútenej práce Ukotvené v zákone
Povinná školská dochádzka 14-16 rokov
Detská práca (vek na trvalý pracovný úväzok) 15 rokov
Detská práca (vek pre nebezpečnú prácu) 18 rokov
Práca zakázaná pre deti do 18 rokov   Zakázané
Sloboda vytvoriť odborovú organizáciu Áno, za predpokladu vyššie uvedených zákonov
Sloboda kolektívneho vyjednávania Áno, za predpokladu vyššie uvedených zákonov
Právo na štrajk

Áno, za predpokladu vyššie uvedených zákonov

V porovnaní s Českom máme veľa rovnakých znakov. Spomedzi okolitých krajín Slovensko a Česko nemajú jasne stanovený deň posielania miezd. Napríklad v susednom Rakúsku je to v rozmedzí 1. až 5. dňa a v Poľsku 6.-10. deň. Spoločnú máme taktiež dĺžku materskej dovolenky (26-51 týždňov), vo zvyšku Európy sa pohybuje dĺžka materskej dovolenky v rozpätí iba 14-25 týždňov. V otázkach, v ktorých sa však líšime, je napríklad náhrada za nočnú smenu či odstupné. Česká republika má nižšiu náhradu za nočné smeny v rozmedzí 100-110%, kým Slovenská republika má 111-120%. Česi majú naopak vyššie odstupné, ktoré dostávajú v kompenzácii 3 mesačných platov, kým na Slovensku je to len za 2 mesiace. V otázke, v ktorej Slovensko jednoznačne vedie, je počet sviatkov za kalendárny rok (14-15 dní).

 

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>