Reklama

Sociálne odvody samostatne zárobkovo činných osôb od júla 2014

K 1. júlu 2014 treba posúdiť, či má samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a prepočítať ich výšku. Čítajte viac.

K 1. júlu 2014 treba posúdiť, či má samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a prepočítať ich výšku.

 

Komu vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Od 1. júla 2014 musí povinne odvádzať dôchodkové a nemocenské poistné SZČO,  ktorá v roku 2013 dosiahla hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, t.j. 4 830 Eur (12 x 402,50 Eur). Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za rok 2013. Povinnosť vzniká na dobu jedného roka (do 30. 6. 2015). Prvýkrát bude musieť poistné do Sociálnej poisťovne zaplatiť za júl 2014, a to do 8. augusta 2014. Ak hrubý príjem SZČO hranicu 4 830 Eur neprekročil,  odvody platiť nemusí.

SZČO, ktorá doteraz nebola povinne poistená, ale od 1. 7. jej vznikne táto povinnosť, sa musí do Sociálnej poisťovne sama prihlásiť, a to do 8 dní (do 9. júla 2014). Prihlasuje sa prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby. Takisto v prípade, že povinnosť platiť odvody zaniká a doteraz ich SZČO platila, musí sa sama zo Sociálnej poisťovne odhlásiť.

Povinnosť platiť odvody zaniká odo dňa, kedy SZČO nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie živnosti- to znamená v prípade, ak preruší, či zruší živnosť. Sociálnej poisťovni však musí túto skutočnosť nahlásiť.  SZČO, ktorá nemá na činnosť oprávnenie (napr. autori a umelci), povinné poistenie zaniká odo dňa, od ktorého nevykonáva činnosť. Sociálnej poisťovni musí doručiť čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. 

 

Ako sa vypočíta vymeriavací základ?

  1. Vypočíta sa základ dane (podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona  o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2013.  Ak mala SZČO príjmy aj v zahraničí a preukázateľne platila poistné v zahraničí, zníži základ dane o časť zodpovedajúcu zahraničným príjmom)
  2. Pripočíta sa zaplatené poistné (povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie zaplatené v SR, dobrovoľné poistné sa nepripočíta)
  3. Upravený základ dane sa vydelí 12 a potom ešte koeficientom 1,6
  4. Ak je výsledná suma nižšia ako minimálny vymeriavací základ (t.j. 402,50 Eur v roku 2014 a 412 Eur v roku 2015), upraví sa na jeho výšku.

Oproti predchádzajúcemu roku nastávajú vo výpočte vymeriavacieho základu povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO tri zmeny: základ dane sa delí dvanástimi a nie počtom mesiacov vykonávania činnosti; k čiastkovému základu dane sa okrem povinného poistného na zdravotné poistenie pripočítava povinné sociálne poistenie, ale nie dobrovoľné poistné; čiastkový základ dane sa upraví aj o prípadné príjmy a výdavky z činnosti osobného asistenta alebo príjmy a výdavky dosiahnuté v zahraničí.

 

Kto je po novom SZČO?

Od 1. 7. 2014 sa mení aj definícia samostatne zárobkovo činnej osoby. Za SZČO sa bude považovať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá v kalendárnom roku, ktorý je rozhodujúci pre vznik alebo trvanie povinného sociálneho poistenia, dosahovala príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Status SZČO tak nebude závisieť od registrácie na daňovom úrade a prideleného DIČ. Za SZČO sa naďalej nepovažuje fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osoba, ktorá dosahuje príjem z prenájmu nehnuteľností.

 

Zdroje:

Zakon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

www.podnikajte.sk

blog.etrend.sk

 

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>