Reklama

Často kladené otázky o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov

This page was last updated on: 2021-09-06

1. Čo je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov?

Čo je to rozdiel v odmeňovaní?

Rozdiel v odmeňovaní znamená, že jeden zamestnanec zarába viac ako druhý. Rozdiely v odmeňovaní existujú a nie sú zakázané, ani medzi mužmi a ženami a ani medzi osobami rôzneho vierovyznania a farby pleti. Tieto rozdiely môžu byť dokonca obrovské. Rozdiely v odmeňovaní sa často vyskytujú, pretože zamestnanci s väčším množstvom pracovných skúseností alebo vykonávajúci vysokokvalifikované profesie zarábajú viac peňazí než jedinci, ktorí nemajú takmer žiadne vzdelanie alebo sú nováčikmi na pracovnom trhu. Rozdiely v odmeňovaní sú preto rozšírené. Sú však spravodlivé?

Čo je nerovnosť v odmeňovaní?

V prípade, že dvaja zamestnanci vykonávajú podobnú prácu na rovnakej úrovni kvalifikácie ale nie sú zaplatení rovnako, ide o nerovnosť v odmeňovaní. Takéto situácie sú nezákonné a sú považované za diskriminačné. Napriek tomu sa nerovnosť v odmeňovaní často vyskytuje. Ako príklad si predstavte situáciu, že manažér odmení „brilantne komunikujúceho chlapca“ platovou triedou druhého stupňa hneď na začiatku pracovného pomeru a „nesmelé dievča“ platovou triedou nula, aj keď je rovnako kvalifikovaná. Toto prvotné platové zaradenie môže mať dôsledky na celé roky. Je ťažké povedať do akej miery platová nerovnosť existuje. Niekoľko prieskumov hovorí o rozdieloch v odmeňovaní, ktoré nie je možné vysvetliť rozdielnou kvalifikáciou pracovníka alebo inými charakteristikami. Je možné, že tieto neobjasnené rozdiely poukazujú na diskrimináciu v odmeňovaní. Ale aby sme to ešte viac skomplikovali, aj tie rozdiely v odmeňovaní, ktoré majú jasnú príčinu, môžu byť ovplyvnené diskrimináciou. Identifikovať citlivé miesto je veľmi ťažké.

Nerovnosť v odmeňovaní za prácu podobného charakteru sa môže objavovať v rámci rôznych tímov, oddelení, firiem a odvetví priemyslu. Práca podobného charakteru je porovnávaná z hľadiska kvalifikácia potrebnej pre jej správne vykonanie. Muži a ženy vykonávajúci prácu alebo úlohy podobného charakteru by teda mali byť v princípe odmeňovaní rovnako a dostávať rovnakú hodinovú mzdu. To znamená, že druh ich pracovnej zmluvy (na dobu určitú alebo neurčitú), alebo doba trvania ich pracovného týždňa (skrátený úväzok alebo úväzok na plný pracovný čas) nemôže slúžiť ako zámienka pre nerovné odmeňovanie.

Čo je platová diskriminácia?

O platovej diskriminácii hovoríme vtedy, ak jedinci s rovnakým vzdelaním a pracovnými skúsenosťami vykonávajú prácu rovnakého charakteru, no napriek tomu sú odmeňovaní rozdielne. Pracovné právo vo veľkej väčšine krajín zakazuje platovú diskrimináciu na základe:

 • pohlavia a sexuálnej orientácie
 • národnosti · veku
 • rodinného stavu
 • pôvodu
 • krajiny pôvodu
 • rasy
 • náboženstva

Je spravodlivé ak zarábajú muži viac?

Ženy majú v mnohých krajinách v priemere nižšiu hodinovú mzdu ako ich mužskí kolegovia. Ak porovnávame celú pracovnú populáciu v závislosti od pohlavia, v priemere sa rozdiely v platoch pohybujú v rozmedzí od 10 do 40 percent. Tieto rozdiely sú často považované za normálne. Sú však spravodlivé? Myslíme si, že nie. V praxi sa zdá, že ženy majú málo času na to, aby zarobili (oveľa) viac. Okrem práce za ktorú dostávajú zaplatené vykonávajú ženy častokrát viac prác, najmä ak vezmeme do úvahy aj starostlivosť o domácnosť. Ženy sú v porovnaní s mužmi častejšie obeťami sexuálneho obťažovania na pracovisku, čo môže mať kariérne následky vrátane opustenia zamestnania v dôsledku stresu z tejto situácie. Existuje mnoho dôvodov, ktoré ovplyvňujú aké voľby ženy počas svojej kariéry robia. Muži aj ženy považujú tieto voľby za úplne normálne. Dôsledky kariérnych volieb žien však ovplyvňujú úroveň ich príjmov a často ich dlhodobo udržujú na nízkej úrovni.

Je spravodlivé ak zarábajú ženy viac?

V niektorých krajinách sveta sú profesie, v ktorých ženy zarábajú viac než ich mužskí kolegovia. Tieto ženy majú spravidla rovnaké alebo lepšie vzdelanie ako ich kolegovia, pracujú na plný úväzok a o svojich platoch mali možnosť vyjednávať. Tieto vysoko uvedomelé, moderné ženy sú (väčšinou) pomerne mladé. Ešte stále sú však výnimkou. Čo sa týka zarobených príjmov, neexistuje jediná krajina, v ktorej by ženy vo všetkých vekových skupinách prekonávali mužov a zarábali viac ako oni.

2. Ako vznikajú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov?

Čo spôsobuje rozdiely v odmeňovaní?

Niektoré platové rozdiely alebo rozdiely v odmeňovaní sa objavujú vtedy, keď sú jednotlivci ohodnocovaní diskriminačným spôsobom. Takáto diskriminácia môže byť zapríčinená rôznorodosťou rasy, pohlavia, náboženstva alebo je prítomná len na základe „pocitu“. Rozdiely v odmeňovaní sa však môžu vyskytovať aj ako dôsledok príliš neurčitého opisu pracovných pozícií a ich aplikácie v praxi, ako aj neurčitého platového zaradenia pracovných pozícií. Pre meranie rozdielov v odmeňovaní je preto dôležité vedieť, aký opis práce bol použitý pri zaradení konkrétnej pracovnej pozície do tej-ktorej platovej triedy.

Aké sú hlavné príčiny veľkých rozdielov v odmeňovaní?

Rozdiely v odmeňovaní môžu narastať na základe množstva individuálnych volieb, ktorým jednotlivci čelia a ktoré musia vo svojom pracovnom živote urobiť. Tieto voľby sa týkajú najmä:

 • vzdelania
 • zamestnania, pozície alebo odboru
 • sektoru
 • veľkej alebo malej spoločnosti
 • práci na čiastočný alebo plný pracovný úväzok
 • doplňujúceho tréningu a vzdelávania v práci

Muži a ženy zvyčajne robia rozdielne rozhodnutia - obvykle sú ovplyvnené viac rodovo než aby boli prejavom slobodnej vôle. Napríklad voľba takého vzdelania, ktoré je ľahko kombinovateľné s rodinným životom. Alebo takej práca, ktorá sa dá ľahko vykonávať popri starostlivosti o náročný rodinný život: napríklad s pružnú pracovnou dobou, alebo prácou na čiastočný úväzok. Alebo výberom práce blízko domova, zvyčajne v malej alebo menšej spoločnosti. Malých a stredných podnikov existuje viac než veľkých firiem, no veľké podniky spravidla platia lepšie.

Pretože si muži a ženy volia svoje profesie na základe rodových špecifík, tieto rozhodujúce momenty výberu si zaslúžia osobitú pozornosť najmä vzhľadom na ich dlhodobé následky. Rozdielne odmeňovanie žien a mužov je z najväčšej časti ovplyvnené troma faktormi dokopy: výberom vzdelania, voľbou povolania a voľnou odvetvia. Zvážme napríklad, že pri práci na čiastočný úväzok nemusia byť platové rozdiely za odpracovanú hodinu viditeľne veľké, ale takáto práca vždy končí tak, že na konci mesiaca máme menší obnos peňazí ako pri práci na plný úväzok.

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sa s vekom zvyšujú

S pribúdajúcim vekom sa rozdiely v odmeňovaní žien a mužov zväčšujú. Tie sa zdajú byť spôsobené viacerými faktormi, než len (výberom) vzdelaním. Všeobecne sú dnes ženy rovnako dobre vzdelané ako muži, čo je pomerne odlišná situácia než pred desiatimi a viac rokmi. Zdá sa, že rozdiely v odmeňovaní tiež spôsobujú dva navzájom prepojené faktory: to, že ženy častejšie a po dlhšiu dobu pracujú menej hodín než muži a že ženy majú tendenciu prerušovať svoju kariéru. Muži majú naproti tomu sklon k dlhšej pracovnej dobe a snahe vyhnúť sa prerušeniu kariéry. Takáto neprerušená dlhšia pracovná skúsenosť prispieva k vyšším príjmom.

Veľké rozdiely napríklad vznikajú, ak si muži volia dlhšiu pracovnú dobu a sú v zamestnaní povýšení, zatiaľ čo ženy trávia v práci menej hodín a upúšťajú od budovania kariéry. Tieto rozdiely sa naďalej zväčšujú, ak sa žena rozhodne opustiť svoju prácu akonáhle jej manžel odídu do dôchodku. V prípade, že má manžel značný dôchodok, táto situácia by nemala byť žiadny problém. Avšak v prípade, že sa pár rozvedie, alebo manžel (predčasne) zomrie, sú tieto finančne závislé ženy nútené uskromniť sa, ak nie žiť v chudobe.

Rozdiely v odmeňovaní sa môžu objaviť hneď pri prvom zamestnaní

Muži a ženy môžu byť vo svojom prvom zamestnaní ohodnotení rozdielne. Systémové príčiny sú vzdelanie, výber zamestnania, profesie alebo odboru a odvetvia. Svoju úlohu zohrávajú aj platové zaradenie pracovnej pozície a vyjednávacie schopnosti. Zatiaľ čo muži častejšie rokujú o svojom pracovnom zaradení a plate, ženy nemajú tendenciu robiť to tak často a tak neústupne. Prvotné nastavenie platu môže mať následky na celé roky, často až do konca pracovného pomeru. Každý nový zamestnávateľ sa môže informovať o predchádzajúcich zárobkoch. Nemusíte sa zaviazať tým, že odpoviete, ale zamestnanci zvyčajne svojho nového zamestnávateľa informujú, čím udržujú možno už existujúci rozdiel v odmeňovaní aj naďaľej.

Rozdiely v odmeňovaní, ohodnotenie a klasifikácia práce

Ohodnotenie a klasifikácia práce je systematický spôsob porovnávania pracovných miest v rámci spoločnosti/firmy alebo v rámci hospodárskeho odvetvia. Pracovným miestam sú pripisované povinnosti, kompetencie a záväzky, ktoré sa následne zvážia a sú im pridelené body. Takýmto spôsobom je navrhnutá celá hierarchia pracovných miest a každá pracovná pozícia je ohodnotená bodmi. Tieto body, alebo ohodnotenie/klasifikácia práce potom slúžia k fixácii miezd. Moderné pracovné systémy sú rodovo neutrálne, čo znamená, že kvalifikácie mužov nie sú vo vzťahu k ženám (a naopak) systematicky nadhodnotené. Na pracovné povýšenie resp. zostup už nie je možné uplatniť nezmerateľný „pocit“ zamestnávateľa.

Rozdiely v odmeňovaní, pracovné zaradenie a odmeny

Ak existuje ohodnotenie a klasifikácia prác, platové zaradenie a ohodnotenie zamestnanca by sa nemalo zdať ťažké. Napriek tomu sa často stáva, že zatiaľ čo ženy sú ohodnocované (spravodlivo) podľa ich skutočných schopností, muži sú ohodnocovaní o niečo lepšie. Muži tiež často získavajú ďalšie výhody, ako je prenájom auta, bezplatný telefón, bonusy atď. Tieto rozdiely je možné vysvetliť kratším pracovným časom niektorých žien, alebo jednoducho tým, že si ženy žiadne bonusy od zamestnávateľa neopýtali. Rovnako je možné, že sa automaticky predpokladá, že žena tieto odmeny nepotrebuje zatiaľ čo muž áno, pretože on je hlavný zdroj príjmu rodiny (a to aj v prípadoch keď neplatí, že muž je živiteľom rodiny). Tieto predpoklady a tichá rezignácia pravdepodobne napomáhajú nárastu rozdielov v odmeňovaní mužov a žien. Pretože každé nové ohodnotenie a platové zaradenie prináša možnosť vyjednávať o plate, zdá sa logické, že tí, ktorí menia prácu častejšie, sú na záver lepšie ohodnotení.

Rozdiely v odmeňovaní, veľká alebo malá firma

Je pochopiteľné, prečo veľké firmy spravidla platia lepšie. Pre nadnárodné spoločnosti to platí určite. Toto pravidlo však nemusí automaticky platiť pri veľkých organizáciách ako sú vládne agentúry, školy, maloobchod alebo nemocnice. Tieto organizácie sú síce veľké, ale ich mzdy nie sú na rovnakej úrovni ako mzdy v komerčnom sektore. Na druhej strane však obvykle ponúkajú pružnejšie pravidlá pre zosúladenie pracovného a rodinného života. To zodpovedá skutočnosti, že v sektoroch ako napríklad maloobchod, školstvo a zdravotníctvo je zamestnaných relatívne viac žien ako mužov.

V menších spoločnostiach sú zvyčajne mzdy nižšie. Nižšia úroveň miezd však môže byť do určitej miery kompenzovaná napríklad relatívnou blízkosťou pracovného miesta. Tým sa predchádza niekoľkohodinovému dochádzaniu do práce, čo je výhodné pre rodinný život. Kombinácia týchto faktorov môže prispievať k tomu, že podľa štatistiky zarábajú ženy v priemere menej ako muži. Budovanie kariéry je ľahšie vo veľkých spoločnostiach a oplatí sa aj finančne, ale môže byť na úkor rodinného života.

Rozdiely v odmeňovaní a prerušenia kariéry

Prerušenie kariéry, aj keď len na pár rokov, prináša nižší plat a menej šancí do budúcnosti. Niekoľko týždňov dovolenky nie je problém, ale niekoľko mesiacov - to už začína byť zradné. Prerušenie kariéry na niekoľko rokov je často penalizované. Okrem toho, s pribúdajúcimi rokmi je návrat na pracovnú pozíciu na rovnakej úrovni menej pravdepodobný. Aby sme to zhrnuli: zamestnancom s dobrým odborným vzdelaním sa odporúča pokračovať v práci a využiť svoje schopnosti a nahromadené skúsenosti.

Prerušenie kariéry môže tiež negatívne ovplyvniť starobný dôchodok jednotlivca.

Rozdiely v odmeňovaní a pracovné školenia

Možnosť zúčastniť sa ďalšieho profesného kurzu alebo školenia v práci môže byť užitočná a viesť k zvýšeniu hodinovej mzdy jednotlivca. Niektoré spoločnosti vyžadujú odbornú prípravu pre prácu a aj za ňu platia. Iné spoločnosti toto síce umožňujú a podporujú, ale za školenia a tréning neplatia. Postupy sa líšia podľa krajiny, priemyslu, kolektívnej zmluvy a spoločnosti. Všeobecne platí pravidlo, že každé ďalšie školenie je prospešné. Napriek tomu majú ženy v najlepších rokoch života tendenciu znižovať svoj pracovný čas, zatiaľ čo muži na vrchole svojich schopností sa častejšie rozhodnú pracovať ešte viac a budovať svoju kariéru, ak sa im naskytne príležitosť.

Rozdiely v odmeňovaní a práce na čiastočný úväzok

Tam, kde prevládajú nízke mzdy sa zdá nepodstatné, či muži a ženy pracujú na čiastočný alebo na plný úväzok. Ale vtedy, keď je práca na plný úväzok častejšia a dlhší pracovný čas sa stáva pravidlom, hodinová mzda má tendenciu stúpať. Inak povedané: práca na čiastočný úväzok môže v tomto prípade negatívne ovplyvniť nie len výšku mesačného príjmu, ale aj hodinovú mzdu.

Pracovať na čiastočný úväzok je však múdrejšie ako nepracovať vôbec. Vo všetkých možných prípadoch (z hľadiska príjmu) je rozumnejšie pracovať než nemať žiadnu prácu. No práca na plný pracovný úväzok je výhodnejšia, pretože môže priniesť ďalšie výhody ako je napríklad firemné auto alebo ďalší odborný tréning a príprava. Na druhej strane práca na čiastočný úväzok môže prispieť k viac uvoľnenému životu.

Na záver: v prípadoch, kedy sú hodinové mzdy pomerne vysoké k danej úrovni vzdelania, je práca na čiastočný úväzok pochopiteľná voľba.

Riadiace pozície a rozdiely v odmeňovaní

Nie všetky riadiace pozície sú platené (oveľa) lepšie. V malých firmách alebo vo firmách s malým počtom vedúcich pozícií môže síce riadiaca pozícia zvýšiť postavenie jednotlivca, ​ale nie nevyhnutne aj jeho plat. Dobrým príkladom sú napríklad školy alebo supermarket, kde manažment nezarába horibilné sumy peňazí. To platí aj pre podniky, kde je zamestnaných veľa žien. Naopak, komplexná spoločnosť väčšinou ponúka (oveľa) väčšie pracovné príležitosti. Stúpanie po profesnom rebríku ponúka možnosť vyjednávať o svojom plate a s každým kariérnym postupom zvyšovať svoju hodinovú mzdu.

3. Čo robiť s rozdielmi v odmeňovaní?

Rozdiely v odmeňovaní a transparentnosť

Zverejňovanie miezd a platov zo strany spoločností a priemyselných odvetví uľahčuje, aby sa neopodstatnené rozdiely v odmeňovaní dostali na svetlo sveta. Kontrola platu pomocou stránok Wageindicator a Mojplat.sk určite pomôže, rovnako ako kolektívne zmluvy a oficiálne uznesenie týkajúce sa rovnosti odmeňovania.

Kedykoľvek sa objavia pochybnosti o tom, či sú rozdiely v odmeňovaní zaslúžené, prvým rozumným krokom je konzultácia problému s kolegami alebo odborovou organizáciou. Riešenie problému súdnou cestou by mala byť až posledná a konečná voľba. Začnite s prieskumom a konzultujte svoje pochybnosti! Na začiatok použite stránky Wageindicator a Mojplat.sk!

Rozdiely v odmeňovaní a kroky, ktoré môže spoločnosť podniknúť

Ak je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (veľmi) veľký, dotknutí jednotlivci, ich rodinní príslušníci, odbory, združenia zamestnávateľov, firmy, politické strany, parlament a vláda s tým môže niečo urobiť.

Keď ako žena zarábate za rovnakú alebo veľmi podobnú prácu na rovnakej úrovni kvalifikácie menej než váš mužský kolega, máte možnosť začať právne konanie. Nie je to ľahká cesta, no na pomoc môžete vyzvať odborové zväzy a tiež môžete svoj problém konzultovať so stránkou WageIndicator!

Čo môže urobiť žena, aby predchádzala rozdielom v odmeňovaní?

Keď sa ako pracujúca žena rozhodnete, že vysoký (vyšší) hodinový plat je pre vás teraz aj v budúcnosti dôležitý, berte do úvahy nasledujúce:

 1. Vyberte si ďalšie vzdelávanie podľa toho, po čom je dopyt a zamerajte sa tak na budúce zamestnanie.

 2. Dokončte vzdelanie, ktoré ste raz začali (získajte diplom)!

 3. Vyberte si sektor alebo hospodárske odvetvia, kde dostanete dobre zaplatené (napr. umenia platí menej ako zdravotníctvo).

 4. Vyberte si prácu, ktorá je všestranná a získavajte znalosti, ktoré môžete zoširoka uplatniť.

 5. Pokiaľ možno, vyberte si partnera, ktorý vás podporí vo vašom želaní pracovať.

6.Ak začínate budovať rodinný život, vyberte si partnera, ktorý vás podporí vo vašom želaní pracovať a bude s vami zdielať rodinné povinnosti a domáce práce.

 1. Zvoľte si prácu na čiastočný úväzok a nikdy neprestávajte pracovať, ak môžete.

 2. Vyberte si veľkú spoločnosť, ktorá poskytuje zariadenia pre starostlivosť o deti.

 3. Ak máte deti,vyberte si prácu pre malú miestnu spoločnosť. Znížite tak dobu dochádzania do práce a umožní vám to získať rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom.

 4. Vyjednávajte o svojom plate pri každom novom kariérnom postupe alebo novej voľbe.

 5. Pravidelne diskutujte o svojej kariére s partnerom, s ostatným rodinným príslušníkmi, so svojimi kolegami. O kariéru sa musíte starať (tak ako o vášho partnera, deti, dom a pod).

 6. Neustále sa vzdelávajte a využívajte ponuky školení alebo kurzov súvisiacich s povýšením v práci, pretože zmeny na pracovnom trhu sú veľmi rýchle.

 7. Dávajte si pozor na svoje dôchodkové fondy/práva.

Rozdiely v odmeňovaní sa vyskytujú a sú nevyhnutné, rovnako ako starnutie. Ale obrovské rozdiely v odmeňovaní môžu spôsobiť problémy, a to nielen pre vás ako jednotlivca, ale aj pre spoločnosť ako celok. Vláda, firmy, ženy a muži by si toho mali byť vedomí. Dobrým východiskovým bodom je vyťažiť čo najviac z práce, ktorú robíte, a to aj finančne. Ešte pred tým je však dôležité to, aké vzdelanie si vyberiete a to najmä vzhľadom na dopyt po pracovných pozíciách. Niektoré pozície alebo odvetvia priemyslu sú platené lepšie. Tiež by ste mali byť v strehu a vedieť rozoznať, ktoré rozdiely v odmeňovaní sú nezaslúžené a ktoré by mohli naznačovať diskriminačné nerovnosti v odmeňovaní zakázané zákonom.

Ako môže žena zarábať viac?

Najlepšou odpoveďou je práca na plný úväzok, pretože zvyšuje šance na ďalšie vzdelávanie, kariérny postup a riadiace pozície a to ako pre ženy, tak pre mužov. Prvý krok k dobrému príjmu je porovnanie pracovných pozícií a odvetví pri rozhodovaní o začiatkoch svojej kariérnej cesty. Niektoré sektory a odvetvia priemyslu sú platené lepšie. Rovnako ako aj niektoré pracovné pozície a to najmä preto, že vyžadujú vyššie vzdelanie.

Čo môžu urobiť rodinný príslušníci a kolegovia v boji proti rozdielom v odmeňovaní?

Keď sa muž a žena s rodinou zhodnú na tom, že každý z nich má mať svoj vlastný pracovný život a finančnú nezávislosť, musia si vytvoriť také podmienky, ktoré im umožnia, aby sa každý z nich podieľal na rodinných povinnostiach a starostlivosti o deti rovnako. Keďže väčšina pracujúcich mužov a žien majú rodiny, ich kolegovia sa pravdepodobne stretávajú s rovnakými problémami.

V nadväznosti na to by malo byť jednoduchšie zhodnotiť každý kariérny krok a zistiť, či bude mať pozitívny alebo negatívny dopad na príjmy.

Táto úloha môže byť ťažká, pretože každý jednotlivec musí byť konkurencieschopný vo svojom vlastnom pracovnom prostredí, ale je nevyhnutná.

Čo môže urobiť zamestnávateľ proti nezaslúženým rozdielom v odmeňovaní?

Zamestnávatelia môžu prinajmenšom poskytnúť transparentnosť v systéme odmeňovania a byť otvorení rovnakým príležitostiam na kariérny postup mužov a žien. Zamestnávateľ tiež môže uľahčiť prepojenie pracovného a rodinného života napríklad tak, že zamestnancom ponúkne flexibilné pracovné úväzky a to obzvlášť vtedy, keď sú deti ešte malé. Zamestnávatelia môžu predchádzať tomu, aby tehotné pracovníčky dostali výpoveď a vytvárať bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre tehotné zamestnankyne. Zamestnávateľ môže tiež pozorne sledovať platové ohodnotenie mužov a žien s cieľom vyhnúť sa neodôvodneným rozdielom v odmeňovaní, ktoré môže vzniknúť automaticky na základe zvýhodňovania jedného pohlavia.

Zamestnávatelia sa môžu zaviazať k takej kolektívnej zmluve, ktorá podporuje flexibilnú pracovnú dobu a kariérne možnosti, aktuálne či budúce.

Čo môžu urobiť odbory a združenia zamestnávateľov proti nezaslúženým rozdielom v odmeňovaní?

Obe organizácie sa môžu dohodnúť, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien nepresiahnu určitý level. Rovnako sa tiež môžu dožadovať zákonom stanovenej minimálnej mzdy, ktorá sa dajú ľahko uplatniť.

Obe organizácie majú záujem implementovať kolektívne zmluvy, ktoré ženám umožnia kariérne napredovať vo svojej práci, začínajúc v súčasnosti a pokračujúc do budúcnosti.

Čo môžu urobiť politické organizácie, parlament a vláda proti nezaslúženým rozdielom v odmeňovaní?

Téma rozdielov v odmeňovaní žien a mužov môže byť propagovaná ako stály bod v socio-ekonomických a politických programoch, ako aj prebiehajúcej verejnej debate. Politické organizácie, parlament a vláda môžu vďaka svojej pozícii upriamiť pozornosť a asistovať pri:

 • vytváraní rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom
 • zabezpečení adekvátneho vzdelávania a odbornej prípravy pre všetky vekové skupiny.

Ženy, ich partneri, rodinní príslušníci, kolegovia, sociálni partneri, politické strany, parlament a vláda majú záujem na dobre vzdelaných ženách, ktoré využívajú svoje vedomosti a zručnosti, majú svoje vlastné príjmy, platia dane a tak získavajú ekonomickú nezávislosť, ktorou sa vyhnú chudobe a biede v starobe.

4. Ako žiadať o prácu?

Aké sú typické ženské povolania?

Neexistuje žiadne presné vymedzenie hranice medzi mužskými a ženskými povolaniami. V praxi sa ich rozdiel obmedzuje na také zamestnania, v ktorých pracuje buď väčšina mužov, alebo väčšina žien. Z tohto pohľadu sú typickými ženskými povolaniami napríklad domovníčka, gazdiná, chyžná, opatrovateľka, zdravotná sestra, predavačka, servírka, pokladníčka, učiteľka, sekretárka, recepčná, administratívna pracovníčka alebo logistická operátorka. Mzdy v týchto pozíciách sú relatívne nízke a ponúkajú malý priestor pre ďalší rast. Naproti tomu existuje len hŕstka profesií a pozícií, v ktorých ženy s vysokoškolským vzdelaním vynikajú a sú dobre platené: napríklad právnička, sudkyňa, PR, marketing a komunikačná a mediálna odborníčka.

Skontrolujte si plat PlatoMeter na tejto webovej stránke pre mnoho profesií a porovnajte svoje výsledné platové údaje.

Aké sú typické ženské odvetvia?

Rovnako ako pri pracovných pozíciách, nie je jednoduché presne definovať mužské alebo ženské odvetvie/sektor. Ženy ale početne prevažujú v sektoroch ako upratovanie, (zdravotné) opatrovateľstvo, ubytovanie a stravovanie, maloobchod, základné vzdelávanie a v podporných kancelárskych a administratívnych funkciách v celom priemysle.

Skontrolujte si plat PlatoMeter na tejto webovej stránke pre mnoho profesií a porovnajte svoje výsledné platové údaje.

Existujú rozdiely v odmeňovaní medzi mužskými a ženskými odvetviami?

Pretože v odvetviach, kde dominujú muži ich počet prevažuje nad počtom zamestnaných žien, priemerná úroveň miezd v mužských odvetviach je vyššia ako u odvetví a v odboroch, kde dominujú ženy.

Skontrolujte si plat PlatoMeter na tejto webovej stránke pre mnoho profesií a porovnajte svoje výsledné platové údaje.

Platia nadnárodné spoločnosti lepšie?

Nadnárodné spoločnosti sú takmer vždy akciovými a veľkými spoločnosťami. Pretože sú veľké, platia lepšie. Druhou stranou mince je, že často vyžadujú, aby zamestnanci pracovali dlhšie. Často sa jedná o hodiny nadčas, ktoré nie sú kompenzované. Časť príjmov, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú, sa môže skladať z ročného podielu na zisku a/alebo z bonusov, ktoré sú napríklad vyplácané v akciách spoločnosti.

Existujú rozdiely v odmeňovaní medzi verejným a súkromným sektorom?

Vo všeobecnosti majú rozdiely v odmeňovaní vo verejnom sektore tendenciu byť menšie ako v súkromnom sektore. V porovnaní so súkromným sektorom sú najmenej kvalifikované pracovné pozície vo verejnom sektore zvyčajne platené o niečo lepšie a vrcholové pozície o niečo horšie.

Sú ženské odvetvia priaznivé pre pracujúcich rodičov?

Je pravidlom, že odvetvia, kde dominujú ženy, ponúkajú viac (rozsiahlych) prác na čiastočný úväzok, alebo viac menších prác. Navyše často ponúkajú viac pružný pracovný čas.

Prečo si vybrať zmluvu na trvalý pracovný pomer?

Zmluva na trvalý pracovný pomer zvyčajne ponúka možnosť lepšieho príjmu než dočasná alebo flexibilná pracovná zmluva. Samozrejme, možnosť voľby je nie stále dostupná. Platí však, že pracovné miesto je istejšie so zmluvou na trvalý pracovný pomer.

Aké sú minimálne požiadavky pre riadnu pracovnú zmluvu?

Zmluva musí vždy obsahovať mená a adresy zmluvných strán, dátum uzavretia zmluvy, začatie a ukončenie platnosti zmluvy (tj. obdobie), plat alebo mzdu, pracovný čas, druh práce, skúšobnú dobu a dobu výpovednej lehoty. Ak majú byť zmluvy legitímne, musia byť riadne podpísané.

Ako ohodnotiť sekundárne pracovné podmienky?

Okrem (hrubej) mzdy a pracovného času sú v pracovnej zmluve obvykle uvedené aj ďalšie pracovné podmienky. Často nie sú ocenené v peniazoch, ale napriek tomu majú cenu peňazí. Zoberme si napríklad úhradu výdavkov súvisiacich s prácou, služobné auto alebo telefón, prístup k vzdelávaniu a tréningu, odstupné nad rámec zákonného minima, pružná pracovná doba, možnosť práce z domu a pod.

Čo spomenúť v životopise?

 • vaše osobné meno a adresu
 • dátum poslednej aktualizácie životopisu
 • vzdelanie a tréning a to nielen súvisiace s prácou -sociálne aktivity, vrátane dobrovoľníckej práce a stáží
 • jazykové zručnosti, aktívne a pasívne (schopnosť čítať a porozumieť)
 • počítačové znalosti a vedomosti
 • znalosti a využitie sociálnych médií.

Pre viac informácií o životopise navštívte stránku Monster.com

Ako napísať dobrý sprievodný list?

Sprievodný list sprevádza váš životopis. Mal by byť výstižný a krátky. Odkazuje na bezprostredné dôvody vašej žiadosti o prácu, tj. na inzerát, ústne oznámenie a pod. Ukazuje podstatu osobnej motivácie, takže by malo byť jasné, že ste pochopili, čo ponúkaná funkcia alebo pracovné miesto obnáša. Adresát musí jasne vidieť, že ste pochopili jeho potreby a/alebo požiadavky. Sprievodný list by mal zodpovedať obvyklému štandardu/formátu, mal by byť datovaný a podpísaný a to aj keď je vo forme e-mailu (dnes úplne bežné).

Viac informácií o sprievodnom liste získate na Monster.com

Záleží na vzhľade?

Dobre upravený, čistý a reprezentatívny vzhľad hrá rozhodne dôležitú úlohu a je rozumné sa takto pripraviť, najmä na prijímací pohovor.

Nehanbite sa. Vopred sa poraďte so svojimi priateľmi a rodinou, aby ste zistili, či ste dostatočne reprezentatívny.

Prečo vyjednávať o svojom plate?

Každý má možnosť vyjednávať a vyjednávať o svojom plate je múdra vec. Buďte pripravení! Porozprávajte sa s priateľmi, rodinou a kolegami, urobte si on-line prieskum. Skontrolujte si platy na tejto webovej stránke. Pokúste sa nájsť a prečítať si kolektívne zmluvy, ak existujú. Urobte si zoznam želaní: to, čo je pre vás rozhodujúce, to, čo je na druhom mieste. Vyjednávať znamená dávať a brať (možno nebudete chcieť pracovať v sobotu, ale možno by ste mohli, ak vám zaplatia viac). Pred tým, než začnete o svojom plate vyjednávať, vyskúšajte si túto situáciu vopred.

Uvedomte si, že výsledok je dôležitý. Pekné, priateľské stretnutie s otvoreným koncom bez dohody spísanej na papieri je k ničomu.

Predstava, že ženy by nemali vyjednávať o svojom plate je zastaraná. V mnohých krajinách a v mnohých veľkých firmách sú dnes ženy na vrcholových pozíciách. Môžete si byť istí, že sa na svojej ceste k vrcholu naučili vyjednávať.

Vyhodnotenie pracovného výkonu a rozdiely v odmeňovaní

Vo väčších, komplexnejších spoločnostiach sú výročné hodnotenia pracovného výkonu samozrejmosťou. Tieto rozhovory by mali byť brané vážne, pretože od nich závisí váš príjem a budúca kariéra. Skontrolujte si vopred kolektívnu zmluvu a/alebo interné pravidlá a predpisy. Toto sú ideálne chvíle na zlepšenie vášho postavenia a vašich možností. To znamená: buďte pripravení! Vytvorte si zoznam prianí: vyšší plat, viac dní dovolenky, viac školenia?

Uvedomte si, že každý malý krok vpred počas takýchto rokovaní je ďalšia priečka na vašom kariérnom rebríčku, ktorá vám pridáva hodnotu do ďalších rokov.

Prečo vyjednávať o plate pri malej práci?

Menšia práca nie je nevyhnutne bezvýznamná len pre to, že je nezáväzná. Ak sa pripravujete na vyjednávanie, zistite si, či sú nejaké šance na väčší pracovný úväzok. Berte túto prácu ako odrazový mostík, zistite si, či máte možnosti školenia, účasti v dôchodkovom systéme, náhodných prác nadčas platených navyše, náhrad za výdavky spojené s prácou, prístup k starostlivosti o deti a pod.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>