Reklama

Malé rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v slovenských kanceláriách, ale veľké rozdiely v odmeňovaní v oblasti predaja a obchodov

Medzi slovenskými kancelárskymi povolaniami sa zdá byť platová nerovnosť pri posúdení výsledkov analýzy desiatich veľkých pracovných skupín malá. Teda admnistratívni pracovníci v skladoch a doprave ženského pohlavia zarábajú v priemere o 4,7 % viac ako ich mužskí kolegovia, zatiaľ čo odborní pracovníci v oblasti financií a matematiky mužského pohlavia zarábajú o 3,7 % viac ako ženy v tomto odvetví, hoci administratívni pracovníci na záznam číselných údajov mužského pohlavia zarábajú o 6,3 % viac ako ženy. Na vnútroštátnej a európskej úrovni to nie sú veľké rozdiely.

Na Slovensku je pracovnou skupinou s najväčším rozdielom v odmeňovaní mužov a žien skupina obchodných zástupcov a sprostredkovateľov s rozdielom 33,2 % v prospech mužov, nasledovaná predavačmi, kde muži zarábajú v priemere o 27,1 % viac ako ženy. Na porovnanie najväčším rozdielom v odmeňovaní v prospech žien sú špecialisti v spoločenských vedách a religionistike s rozdielom 21,3 %. Tento rozdiel v odmeňovaní mužov a žien nie je len výnimočný, ale aj jeden z najvyšších spomedzi krajín EÚ a Turecka.

Vnútroštátny priemer zostavený z údajov Eurostatu z roku 2013 naznačuje rozdiely v odmeňovaní mužov a žien vo výške 19,8 %. Preto sa zdá, že na Slovensku je priestor a potreba cielených politík s cieľom odstrániť stále existujúce veľké, neodôvodnené nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien v rámci určitých pracovných skupín a odvetví priemyslu.

Z čoho vyplýva rozdiel v odmeňovaní mužov a žien?

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je vymedzený ako nerovnosť platby za prácu rovnakej hodnoty, ktorá je vykonávaná pri rovnakých skúsenostiach a kvalifikácii. Tento rozdiel v odmeňovaní vyplýva z postojov a praxe segregácie pohlaví. Tieto postoje a prax upevňujú existujúci nerovný vývoj šancí pre mužov a ženy, ako aj neodôvodnené odmeňovanie v rámci pracovných skupín a odborníkov. Je potrebné poznamenať, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien zobrazené nižšie, platia len pre analyzované povolania a odborníkov.

Tabuľka 1. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien pre veľké pracovné skupiny na Slovensku

Povolanie Mediánová hrubá mzda (€/hod.) Rozdiel v odmeňovaní
  Muži Ženy Celkovo % rozdiel
Pracovníci informačných služieb 4,3 3,5 3,6 19,4%
Vývojári a analytici softvéru a aplikácií 8,6 6,9 7,8 19,1%
Odborní pracovníci v oblasti financií a matematiky 4,6 4,5 4,6 3,7%
Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia 5,2 3,5 3,6 33,2%
Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov 4,6 4,3 4,3 6,3%
Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike 3,6 4,3 4,2 -21,3%
Administratívni pracovníci v skladoch a doprave 3,9 4 4 -4,7%
Predavači v obchodoch 3,7 2,7 2,9 27,1%
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností 8,4 6,6 6,9 20,7%
Všeobecní administratívni pracovníci 4,7 4,2 4,3 10,5%

Zdroj: online internetový prieskum WageIndicator počas rokov 2013-2015

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien bol získaný prostredníctvom porovnania hrubých mediánových platov skupín podľa pohlavia a vydelením výsledného rozdielu mediánovým platom mužov. Všetky pracovné skupiny v tabuľke zahŕňajú aspoň 10 prípadov mužských aj ženských respondentov.

Čo je to projekt WITA-Gender Pay Gap?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (s inovatívnymi nástrojmi proti rozdielom v odmeňovaní pohlaví) (január 2015 – december 2016) sa zameriava na to, aby podstatne prispel k znižovaniu veľkých a pretrvávajúcich rozdielov v odmeňovaní pohlaví. Bolo to umožnené prostredníctvom akčného grantu č. 4000004929 programu PROGRESS Európskej komisie. Jednou z činností je porovnávať platy mužov a žien na úrovni pracovných skupín a poskytovať výsledky na publikovanie na vnútroštátnych webových stránkach WageIndicatoru všetkých 28 členských štátov EÚ a Turecka, ako aj šírenie prostredníctvom tlačových správ.

Viac informácií o projekte WITA

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Viac informácií o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku na Mojplat.sk

http://www.mojplat.sk/hlavna-stranka/platy-na-slovensku/rovnost-v-odmenovani-na-slovensku

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>