Reklama

Najlepšie doložky z kolektívnych zmlúv na pomoc ohrozeným pracovníkom v celej EÚ

Na nestabilných európskych trhoch práce, kde je vysoký dopyt po flexibilite, je potrebné venovať osobitnú pozornosť tým najzraniteľnejším pracovníkom na neistých pracovných miestach. To je hlavné odporúčanie plynúce zo zasadnutia odborníkov na univerzite v Amsterdame, ktorá uzavrela dva roky trvajúci projekt zameraný na rodové rozdiely v odmeňovaní v EÚ a inovatívne spôsoby na zníženie týchto rozdielov.

Odborníci došli k záveru, že zraniteľní pracovníci sú nielen priemerné ženy, a/alebo príslušníci etnických menšín či prisťahovalci. Tieto skupiny majú nedostatok profesionálnych vyhliadok, chýba im istota zamestnania a cenovo dostupné opatrenia starostlivosti o deti. Mnoho z nich nachádza dočasnú prácu iba prostredníctvom pracovných agentúr a sú obmedzené na nekvalifikované podradné práce v oblasti maloobchodu, upratovacích a opatrovateľských prác. Ich platy sú na spodnom konci tabuľky. Dlhá pracovná doba im neposkytuje dostatok času na zotavenie, nieto k štúdiu po práci. Navyše sú konfrontovaní so štrukturálnymi platovými rozdielmi, ktoré prispievajú k tomu, že táto situácia pretrváva. Odborníci zistili, že rozdiely v odmeňovaní nekončí len u medzery medzi mužmi a ženami, ale týka sa všetkých, ktorí sú pracovne akokoľvek znevýhodnení.

Druhotné pracovné podmienky tiež odhaľujú genderové rozdiely

Súčasťou výskumu vykonávaného projektovým tímom bola jedinečná analýza získaných dát ohľadom sekundárnych pracovných podmienok. Dáta boli získané z trvalého internetového prieskumu nadácie WageIndicator prostredníctvom ich národných webových stránok vo všetkých zúčastnených členských štátoch EÚ. Zber dát umožnil hĺbkovú analýzu tém, ako sú firemné bonusy, príspevky, tantiémy, kompenzácie, podiel zamestnávateľa na starostlivosti o deti a príspevky do dôchodkového systému a tak podobne. Ťažiskom tejto analýzy bolo pohlavie, tj. odrážajú sa národné genderové rozdiely v odmeňovaní tiež v sekundárnych pracovných podmienkach v danej krajine? Celkovým výsledkom bolo, že sekundárne podmienky do značnej miery odrážajú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov na danom pracovnom trhu. Existuje však niekoľko výnimiek z tohto pravidla, najmä v Slovinsku a Poľsku, a to predovšetkým tam, kde sa ženy v priebehu posledných desaťročí dostali na úroveň svojich mužských kolegov z hľadiska týchto doplnkových zdrojov príjmov, finančných aj iných ohodnotení.

Osvedčené postupy od firiem z celej EÚ

Jedným z nápravných opatrení, ktoré odborníci odporučili, je to, že si odboroví vyjednávači po celej Európe môžu vymieňať doložky z kolektívnych zmlúv, ktoré uzatvárajú so zamestnávateľmi. Takéto kríženie osvedčených postupov by mohlo zlepšiť efektívnosť ich práce najmä pri obrane tých najzraniteľnejších skupín. Jednou takou osvedčenou doložkou je zahrnúť do každej kolektívnej zmluvy monitorovaciu klauzulu o implementácii špecifických opatrení ohľadom zmlúv, miezd, kariérneho postupu, informovanosti, certifikácie práce a spoluzodpovednosti za starostlivosť o dieťa. Monitorovací plán pre implementáciu týchto doložiek pod spoločným dohľadom odborov a oddelením ľudských zdrojov spoločnosti, je už "osvedčeným postupom" v niektorých odvetviach. Záverečná správa z projektu Genderové rozdiely v odmeňovaní obsahuje zoznam viacerých "osvedčených postupov" -doložiek zo všetkých členských štátov EÚ.

Databáza s cieľom uľahčiť zdieľanie najlepších doložiek

Spoločnosť WageIndicator, účastník projektu Rodové rozdiely v odmeňovaní, ktorého hlavné výsledky sú tu prezentované, v posledných niekoľkých rokoch iniciovala a vypracovala databázu kolektívnych zmlúv. V súčasnej dobe obsahuje komentované, tj. ľahko dohľadateľné klauzule zo zhruba 700 kolektívnych zmlúv najrôznejších odvetví a krajín. Databáza je voľne prístupná prostredníctvom ich národných internetových stránok, a preto je možné ju ľahko využiť aj pre zamestnávateľov, tak pre organizácie obhajujúcich práva zamestnancov. Obsahuje doložky a osvedčené postupy uvedené vyššie. Cieľom WageIndicator je pokračovať v rozširovaní, doplňovaní a detailizovaní tejto databázy kolektívnych zmlúv pre voľné použitie všetkými, ktorých sa daná problematika týka. WageIndicator vyzýva všetky zúčastnené strany, aby prispeli do databázy svojimi zmluvami, ktoré uzatvárajú.

Expertnú skupinu tvorili Amsterdamská univerzita, WageIndicator, Holandská konfederácia odborových zväzov (FNV), CCOO Servicos Španielsko, MSZOZ Maďarsko.

Odkaz na príklad doložiek osvedčených postupov v kolektívnych zmluvách, so zameraním na ženy, odmeňovaní žien a mužov a usporiadanie starostlivosti.

Čo je WITA-Gender Pay Gap projekt?

WageIndicator prispeva k prevencii sexuálneho obťažovania aj vďaka projektu WITA-GPG. WITA-GPG (január 2015 - december 2016) je skratkou z anglického „With Innovative Tools Against Gender Pay Gap” (Pomocou inovatívnych nástrojov proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov). Tento projekt si kladie za cieľ významne prispieť k zníženiu veľkých a trvalých rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Projekt podporila Európskej komisia (grant číslo 4000004929) a jednou z priorít projektu je sústrediť sa na sexuálne obťažovanie na pracovisku. Všetky výstupy z projektu budú zverejnené na WageIndicator stránkach v každej z 28 členských štátov EÚ a Turecku, ako aj prostredníctvom tlačových správ.

Viac informácií o projekte WITA

Viac informácií o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku na Mojplat.sk

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>