Reklama

Ochrana pred výpoveďou

This page was last updated on: 2021-09-06

Bezpečnosť práce

Zamestnávateľ je povinný zriaďovať, udržiavať a zvyšovať úroveň sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu pre ženy. Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 (Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien).

Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene. Ak tehotná žena vykonáva prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, je zamestnávateľ povinný vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok. Ak úprava pracovných podmienok nie je možná, zamestnávateľ ženu dočasne preradí na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci. Ak dosahuje žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve. Tento príspevok sa vypláca z jej sociálneho poistenia. Ak nie je možné tehotnú ženu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy. To isté platí aj pre matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu.

Na základe Zákona o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, zamestnávateľ je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziká a vypracovať písomný dokument o posúdení rizík pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Zamestnávateľ je tiež povinný vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a zakázaných mladistvým zamestnancom.

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien (mužov) starajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena (muž) trvale sa starajúca o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Tehotná žena, žena (muž) trvale sa starajúca o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena (muž), ktorá sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže vykonávať prácu nadčas len s jej súhlasom.

(§160-165 Zákonníka práce č. 311/2001; Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003; §6 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; Nariadenie č. 272/2004)

Ochrana pred výpoveďou

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, ktorá zaŕňa obdobie, keď je zamestnankyňa tehotná, na materskej dovolenke, keď je zamestnanec (kyňa) na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelý(á) zamestnanec(kyňa) stará o dieťa mladšie ako tri roky (§64.1.c). Výnimku tvorí situácia, ako bol zamestnanec(kyňa) právoplatne odsúdený(á) pre úmyselný trestný čin alebo závažne porušil(a) pracovnú disciplínu. V prípade, že zamestnávateľ má dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru a zamestnanec(kyňa) dostane oznámenie o výpovedi pred začiatkom materskej alebo rodičovskej dovolenky, výpovedná lehota končí v deň nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku.

(§64.1.c a §68 Zákonníka práce č. 311/2001)

Právo zaradenia na pôvodnú pozíciu

Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky, alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Pracovné podmienky nemôžu byť menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú alebo rodičovskú dovolenku. Vracajúci sa zamestnanci majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú alebo rodičovskú dovolenku.

(§157 Zákonník práce č. 311/2001)

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>