Reklama

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

This page was last updated on: 2021-09-06

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce.
Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný vykonávať opatrenia v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami; zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov; odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie alebo vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie; nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi, výrobnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce; určovať bezpečné pracovné postupy a ochranné opatrenia; vydávať vnútorné predpisy o ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác; vypracovať a aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancom; zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje aj množstvo ďalších povinností pre zamestnávateľa týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Novelizácia Zákonníka práce pomocou Zákona č. 76/2021 Z. z. definuje domácku prácu alebo teleprácu ako “prácu vykonávanú na pravidelnej báze v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca”. Tento druh pracovného režimu musí byť regulovaný riadnou pracovnou zmluvou. Obe strany sa môžu spoločne dohodnúť na pracovnom čase. Ak zamestnanec pracuje z domu, má právo prácu prerušiť. Ak zamestnanec odmieta pracovať mimo pracovných hodín, toto správanie nesmie byť brané ako nesplnenie si zamestnaneckej povinnosti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zaviedol pre zamestnávateľov nové usmernenia týkajúce sa ochranných a bezpečnostných opatrení na pracovisku - zamestnávateľ musí zabezpečiť certifikované ochranné rúško, dezinfekciu pracoviska, jednorázové papierové utierky, opatrenia na obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi atď. Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/domacka-praca-a-telepraca © Podnikajte.sk

(§5-6 Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

 

Ochranné pômocky

Zamestnávatelia sú povinní poskytnúť zdarma pracovné odevy a obuv zamestnancom, ktorí pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu. Zamestnávatelia sú tiež povinní vyhodnocovať riziká a nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z pracovných postupov a pracovného prostredia. Na základe týchto hodnotení zamestnávatelia zostavia zoznam ochranných prostriedkov a poskytujú ich zdarma zamestnancom, ak je to potrebné na ochranu života a zdravia pracovníkov. Zamestnávateľ je povinný udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca. Zamestnanec je povinný používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky určeným spôsobom.

(§6.t.2-3 and 12.2.f Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

Bezpečnosť pri práci

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, so zoznamom prác a pracovísk zakázaných pre tehotné, dojčiace ženy a matky do 9 mesiacov od narodenia dieťaťa. Zamestnávateľ je povinný tiež oboznámiť zamestnanca s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s uvedenými informáciami pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku. Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o:
a)nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť a o výsledkoch posúdenia rizika
b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách
c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie
d) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach
e) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce
Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík sú predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík.

(§7 a 27.1-2 Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006)

Inšpekcia práce

Inšpekcia práce je upravená v nasledujúcich zákonoch:
• Zákon č. 125/2006 o inšpekcii práce, v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 311/2001, Zákonník práce, v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov
Zákon o inšpekcii práce reguluje inšpekciu práce na ochranu zamestnancov, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, vymedzuje ich právomoci ako aj výkon dozoru. Inšpektori práce sú zodpovední za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane ustanovení upravujúcich pracovné prostredie, ako aj kolektívne zmluvy. Inšpektori práce sú tiež zodpovední za dohľad nad uplatňovaním predpisov o zákaze nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Inšpektori práce tiež poskytujú bezplatné konzultácie zamestnávateľom o tom, ako dodržiavať predpisy efektívnym spôsobom. Orgánom zodpovedným za kontrolu je Národný inšpektorát práce, ktorý je súčasťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho hlavnou úlohou je kontrola, či ustanovenia týkajúce sa ochrany práce, ako aj v oblasti BOZP sú účinne dodržiavané. Národný inšpektorát práce kontroluje a riadi všetky inšpektoráty práce v krajine.

Legislatíva upravujúca ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci

  • Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci / Law on Occupational Safety and Health Protection No. 124/2006
loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>