Reklama

Práca a Mzdy

This page was last updated on: 2021-09-06

Minimálna mzda

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Dohodnutá mzda však nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. Minimálnu mzdu určuje Hospodárska a sociálna rada Slovenska, ktorá bola vytvorená ustanovením Zákona o tripartite č. 103/2007. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť vzájomnú dohodu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a zaujať zodpovedajúce stanovisko v zásadných hospodárskych, sociálnych a mzdových otázkach, v otázkach pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti. Sociálni partneri-zástupcovia z radov zamestnancov, zamestnávateľov a vlády- by sa mali na spoločných rokovaniach dohodnúť a odporučiť výšku minimálnej mzdy. Ak sociálni partneri neprístupia k dohode, výšku minimálnej mzdy stanovuje vláda na základe miery rastu priemernej mesačnej mzdy v predchádzajúcom roku.

Výška minimálnej mzdy zohľadňuje náklady nevyhnutné na splnenie základných životných potrieb pracovníka a jeho rodiny, spotrebiteľské ceny, výšku priemerných platov, hospodársky rozvoj (sociálno- ekonomické podmienky v krajine) a level zamestnanosti za posledné dva roky.

Ak minimálna mzda pracovníka nie je stanovená na základe kolektívnej zmluvy, je zamestnávateľ povinný platiť zamestnanecovi minimálnu mzdu, ktorá je určená v súlade s náročnosťou vykonávanej práce. Stupnica obtiažnosti práce sa pohybuje od úrovne 1- základnej minimálnej mzdy, až po úroveň 6 (dvojnásobok minimálnej mzdy). Úroveň 4 predstavuje 1,6 násobok minimálnej mzdy. Zamestnávateľ je povinný zaradiť každú pracovnú pozíciu podľa obtiažnosti do kategórií 1-6. 

Dodržiavanie ustanovení zákonníka práce vrátane minimálnej mzdy zabezpečuje Národný inšpektorát práce, ktorý je orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pracovník môže uzavrieť zmluvu s odborovým zväzom na pracovisku alebo poslať priamu sťažnosť Inšpektorátu práce. Inšpektorát práce je oprávnený udeliť pokutu za porušenie povinností (podľa vymedzenia rozsahu pôsobnosti inšpektorátu) vrátane miezd a pracovných podmienok a za porušenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Výška pokuty môže byť až do 100 000 EUR.

Zdroj: a čl. 119, 120 Zákonníka práce. 311/2001; Zákon o minimálnej mzde (Nariadenie vlády č. 663/2007); § 2 a § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

Pre aktuálne informácie o výške minimálnej mzdy prosím prejdite do sekcie o minimálnej mzde.

Základná mzda

Výplatné obdobie na Slovensku je jeden mesiac a zamestnávatelia sú povinní zaplatiť mzdy svojim zamestnancom najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo individuálnej pracovnej zmluvy nedohodli inak. Ak by mala byť mzda vyplatená v čase, keď je pracovník na dovolenke, zamestnávateľ by mal vyplatiť túto mzdu pred začatím dovolenky, ak o to zamestnanec požiada. Mzdy musia byť vyplácané v peňažnej forme. Mzdy sa vyplácajú v dohodnutých výplatných dňoch. Zamestnávateľ však môže zamestnancovi poskytnúť zálohu na mzdu pred určeným výplatným dňom. Mzdy musia byť uhradené v priebehu pracovnej doby a na pracovisku.

Zamestnanci majú nárok na mzdový príplatok za prácu v sťaženom pracovnom prostredí, ak príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhodol o zaradení danej práce do tretej alebo štvrtej kategórie rizikových prác a v prostredí, v ktorom je potrebné, aby zamestnanci používali ochranné pomôcky. Zamestnanci majú nárok na mzdový príplatok (v sume najmenej 20% z minimálnej mzdy v eurách za hodinu), ak sú pri práci vystavení chemickým, karcinogénnym, mutagénnym, biologickým a fyzikálnym faktorom, ktoré zahŕňajú zvuk, prach, vibrácie a ionizujúce žiarenie.

(Čl. 124-132 Zákonníka práce 311/2001)

Legislatíva upravujúca prácu a mzdy

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
  • Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzde / Minimum Wage Act (Regulation No. 663/2007)
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014, predpis č. 321/2013 / Regulation No. 321/2013 establishing the minimum wage for 2014
loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>