Reklama

Vyplácanie mzdy

Miesto vyplácania

V zásade má byť mzda vyplácaná priamo na pracovisku a v pracovnom čase. V pracovnej zmluve však možno dohodnúť aj iný mechanizmus výplaty mzdy. Zamestnávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť doručenie mzdy zamestnancovi v deň jej splatnosti alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň aj v prípade, že sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť pre výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku.

Môže zamestnávateľ vyplatiť moju mzdu niekomu inému?

Mzda musí byť vyplatená priamo príslušnému zamestnancovi. Zamestnávateľ môže mzdu vyplatiť inej osobe ako dotknutému zamestnancovi len v prípade, že zamestnanec túto osobu na prijatie mzdy splnomocnil. Takéto plnomocenstvo musí mať písomnú formu.

Mzda v cudzej mene

Pokiaľ je miesto výkonu práce zamestnanca  v cudzine, v pracovnej zmluve musí byť špecifikovaná aj mena, v ktorej bude mzda vyplácaná, ako aj ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v zahraničí v peniazoch alebo v naturáliách. Zamestnancovi, ktorého miesto výkonu práce uvedené v pracovnej zmluve sa nachádza v zahraničí, totiž zamestnávateľ môže poskytovať celú mzdu alebo časť mzdy v cudzej mene.

Vyplňte náš dotazník a vyhrajte minimálnu mzdu!

Vyplácanie mzdy

Pokiaľ ide o splatnosť mzdy, mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V pracovnej, resp. kolektívnej zmluve, však možno dohodnúť iné pravidlá splatnosti mzdy. Inak platí, že napr. mzda za mesiac január je splatná najneskôr v posledný februárový deň. Ak by však zamestnanec chcel uplatniť dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu nevyplatenia mzdy (§ 69 ods. 1 písm. b), vyžaduje sa uplynutie 15 dňovej lehoty odo dňa splatnosti. Preto ak v pracovnej alebo kolektívnej zmluve neboli dohodnuté iné pravidlá splatnosti mzdy, zamestnanec môže pristúpiť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy za mesiac január najskôr 16. marca.

Vyplácanie mzdy na účet

Ak si zamestnanec praje, aby mu bola mzda zasielaná na účet v banke, je potrebné, aby o to písomne požiadal zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Zamestnanec môže požiadať aj o výplatu mzdy na viacero bankových účtov. Pri výplate mzdy formou zaslania na bankový účet je zamestnávateľ povinný zaistiť, aby suma určená na výplatu bola pripísaná na účet zamestnanca najneskôr v deň určený na výplatu (výplatný termín).

Vyplatenie mzdy pred dovolenkou

Zamestnanec má možnosť požiadať zamestnávateľa, aby mu pred nástupom na dovolenku vyplatil mzdu splatnú počas dovolenky. Zamestnávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V období medzi výplatnými termínmi, dohodnutými v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytovať preddavok na mzdu.

Doklad o zložkách mzdy - výplatná páska

Zamestnávateľ je pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi poskytnúť písomný doklad s údajmi  o jednotlivých zložkách mzdy, o plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce  (tzv. výplatná páska). Po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ poskytnúť výplatnú pásku aj v elektronickej forme.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>