Reklama

Práceneschopnosť

This page was last updated on: 2021-09-06

Nemocenské

Zamestnanci majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti. Prvých 10 dní práceneschopnosti je hradených zamestnávateľom vo forme náhradného príjmu. Výška nemocenského je v období od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu (priemernej dennej mzdy) a 55% denného vymeriavacieho základu počas ďalších siedmich dní.

Nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou vzniká od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká aj v prípade odchodu do predčasného alebo invalidného dôchodku. Výška nemocenského zamestnanca je 55% denného vymeriavacieho základu. Samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne od prvého dňa dočasnej práceneschopnosti.

(§33-38 Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003; http://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s) 

Zdravotná starostlivosť

Na Slovensku je poskytovaná bezplatná základná zdravotná starostlivosť. Zahŕňa lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, stomatologickú starostlivosť (s čiastočným hradením pacienta), preventívne prehliadky, očkovanie a liečebné pobyty pre vybrané profesie. Bezplatné sú aj lekárske konzultácie pre deti do 6 rokov, lekárska starostlivosť počas materskej, pre pacientiov s postihnutím, pacientov s duševnými poruchami alebo pacientov trpiacich chorobami obličiek, srdca alebo rakovinou.

Lieky sú poskytované bezplatne, alebo sú čiastočne hradené pacientom. Prístup k zdravotnej starostlivosti nie časovo ohraničený.

(Programy sociálneho zabezpečenia: Europe)

Zachovanie pracovného miesta počas choroby

Zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnancovi v čase, keď je tento pracovník dočasne práceneschopný v dôsledku choroby alebo úrazu, pokiaľ nebola práceneschopnosť úmyselne vyvolaná alebo si ju spôsobil zamestnanec vlastným pričinením pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Ochrana pred výpoveďou sa tiež uplatňuje v čase od podania návrhu na prijatie do ústavnej starostlivosti alebo od začiatku kúpeľného liečenia až do ich skončenia. Zamestnanec na dobu určitú môže byť prijatý, abý nahradil pracovníka, ktorý je dočasne práceneschopný v dôsledku choroby alebo úrazu. Keď sa zamestnanec vráti do práce po dočasnej práceneschopnosti, zamestnávateľ je povinný prideliť mu pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné, zamestnávateľ je povinný prideliť zamestnanca na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Maximálna doba práceneschopnosti, počas ktorých zamestnanec nemôže prísť o svoje miesto, je 52 týždňov.

(§48.4, 64.1, 141.1 & 157.3 Zákonníka práce č. 311/2001)

Legislatíva upravujúca práceneschopnosť

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
  • Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 / Law of Social Insurance No. 461/2003
  • Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci / Law on Occupational Safety and Health Protection No. 124/2006
loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>