Reklama

Invalidita a Pracovné Úrazy

This page was last updated on: 2021-09-06

Invalidita a pracovné úrazy

Úrazové dávky vypláca Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia. Sociálna poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe po splnení zákonom stanovených podmienok nasledovné dávky: úrazový príplatok, úrazovú rentu, jednorazové vyrovnanie, pozostalostnú úrazovú rentu, jednorazové odškodnenie, pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu, náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu nákladov spojených s liečením, náhradu nákladov spojených s pohrebom.
Zamestnanec, ktorý bol v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania uznaný za dočasne práceneschopného, má nárok na úrazový príplatok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Účelom tohto príspevku je, aby znížil rozdiel medzi bežným príjmom v čase, keď zamestnanec pracuje a príjmu vo forme vo forme nemocenského. Suma úrazového príplatku je 55% denného vymeriavacieho základu (priemernej dennej mzdy) od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a 25% denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40% pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80% denného vymeriavacieho základu poškodeného a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10% a najviac 40%, zanikol mu nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10%, alebo mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10%.

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti. Suma pozostalostnej úrazovej renty nesmie presiahnuť sumu úrazovej renty, na ktorú by mal poškodený nárok pri 100-percentnej strate pracovnej schopnosti. Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek.

Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie. Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, najviac 53 503, 20 eura.

Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom, nárok na ich náhradu. Suma náhrady nákladov je najviac 2 577 eura.

(§195 & 196 Zákonníka práce č. 311/2001; §85-101 Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení; http://www.socpoist.sk/187/620s) 

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>