Tervis ja Ohutus

This page was last updated on: 2021-09-09

Töökeskkond

Tööandja on kohustatud kasutusele võtma meetmed vältimaks terviseriskide tekkimist füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, füsioloogiliste või psühhosotsiaalsete ohutegurite tõttu. Tööandjad on kohustatud tagama töökeskkonna täieliku ühtivuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega. Tööandjad on veel kohustatud rakendama meetmeid, mis on sätestatud töölepingus või kollektiivlepingutes, et vältida kahju töötajate tervisele ja ohutusele ning neutraliseerida ülalmainitud ohtude mõju.

Parandatud seadusesse on lisatud füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid. Seaduse määratluse järgi on füsioloogilisteks ohuteguriteks „füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordamine ja üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada tervisekahjustusi“. Selle ohuteguri leevendamiseks peab tööandja võimaldama töötajale tööajal vaheaegu. Tööandja peab töötajale töö määramisel arvestama tema iseärasusi (nt kehalised, vaimsed, soolised, ealised) ja töövõimet.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on „õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö, sealhulgas tööstress“.

Lisaks näeb seadus ette, et tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast ühe esmaabiandja, võttes arvesse töötajate arvu, tervisekahjustuste esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku jagunemist ja tegevuse iseloomu.

Allikas: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §-d 3, 6–9, 12 ja 13.

Isikukaitsevahendid

Õigus isikukaitsevahenditele on tagatud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega.

Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei ole võimalik vältida või kui töökeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole võimalik viia vastavusse kehtestatud piirnormiga tehnilisi ühiskaitsevahendeid või töökorralduslikke abinõusid kasutades, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid. Tööandja on kohustatud omal kulul tagama töötajatele isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemisvõimalused, kui töö laad seda nõuab. Lisaks organiseerib tööandja töötajatele õppe isikukaitsevahendite kasutamiseks. Töötajatel on õigus nõuda, et tööandja tagaks töötervishoidu ja tööohutust tagavad ühis- ja isikukaitsevahendid. Töötajatel on ka kohutus isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt kasutada ning hoida neid töökorras. 

Allikas:§ 3,13 ja 14 Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest

Väljaõpe

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjaid enne töötaja tööle asumist töötervishoiu ja tööohutuse osas juhendama. Tööandja peab töötaja juhendamist ja väljaõpet vajalikus osas ja mahus kordama näiteks kui töötaja tööülesanded muutuvad või kui tööandja annab töötaja kasutusse uue töövahendi või tehnoloogia. Tööandjatel on lisaks kohustus koostada ohutusjuhend tehtava töö ja kasutatava töövahendi kohta.

Kui töökohas on ohualad, kus töö laadi tõttu esineb õnnetuse või tervisekahjustuse oht, tuleb need alad märgistada ning rakendada abinõusid, et sinna ei pääseks asjakohase juhendamise ja väljaõppeta töötajad ega teised isikud. Kui ohualasse sisenemine on vajalik, võib seda teha ainult asjakohase juhendamise ja väljaõppe saanud töötaja juuresolekul. Ohualal töötajate kaitseks tuleb rakendada asjakohaseid abinõusid. Töötajatel on kohustus tagada vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda.

Allikas:§4,13 ja 14 Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest 

Tööinspektsioon

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle üheks ülesandeks on seadusega antud pädevuse piires kontrollida töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest tulenevate tööandja kohustuste täitmist. Järelevalve eesmärgiks on aidata kaasa ja ennetada ohutu, turvalise ja tervist säästva töökeskkonna loomisele.

Lisaks järelevalve tegemisele viib Tööinspektsioon ellu töökeskkonnapoliitikat, teavitab üldusust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ohtudest ning lahendab töövaidlusi seaduses ettenähtud korras.

Allikas: Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007.a määrus nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus“

Seadusandlus töötervishoiu ja tööohutuse kohta

  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus / Occupational Safety and Health Act
  • Tööinspektsiooni põhimäärus / Statutes of the Labour Inspectorate, Regulation No. 26
loading...
Loading...