Töö ja Palgad

This page was last updated on: 2021-09-09

Töötasu alammäär

Vabariigi Valitsus kehtestab töölepingu seaduse § 29 alusel määrusega kindlale ajaühikule vastava töötasu alammäära. Alammäärast madalamat töötasu ei tohi töötajale maksta. Eraldi määrusega on sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate miinimumpalgad. Samuti on teatud sektorites (tervishoid, transport) kollektiivlepingud, mis määravad sektori miinimumtöötasu.

Erandina kehtib ka põhi- ja gümnaasiumiõpetajate miinimumpalk (800 eurot kuus). Teatud sektorites (tervishoid, autotransport jne) on ka kollektiivlepingud, mis määravad nende miinimumpalga, kuid mida valitsus seaduseks ei kirjuta. Ametiühingud töötavad Eestis aktiivselt valdkondliku miinimumpalga suunas. Sektorilist, ametialast ega piirkondlikku miinimumpalka ei ole määratletud.

Töötasu alammäär otsustatakse valitsuse, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu omavaheliste läbirääkimiste kaudu. Kriteeriumid miinimumpalga muutmiseks on: töötajate ja perede vajadused, elukallidus, käibemaksuprotsent ja inflatsioon, produktiivsus ning palkade ja sissetulekute tase riigis.

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi all tegutsev valitsusasutus. Tööinspektsiooni peamised ülesanded on töökeskkonnapoliitika rakendamine, riiklik töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide nõuete täitmise järelevalve töökeskkonnas; avalikkuse, töötajate ja tööandjate teavitamine tööohutuse riskidest ja individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelsetes töövaidluskomisjonides. Nii on tööinspektsiooni ülesanne tagada miinimumpalga järgimine. Siiski ei näe töölepinguseadus ette mingeid trahve seoses rikkumistega miinimumpalga osas.

Allikad: Töölepingu seaduse § 29 lg-d 5-6, Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määrus 179 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“; Palga Alammäära Muutmise Põhimõtete Kohta 2008

Uuendatud miinimumpalga jaoks vaadake palun Miinimumpalga punkti

Töötasu

Töötasu on töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud. Töötasu hulka loetakse majandustulemustest ja tehingutelt makstav töötasu. Tööandjal on kohustus maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal (palgapäeval). Tööandja maksab töötajale töötasu üks kord kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. See tähendab, et seadus ei võimalda kokku leppida töötasu maksmises harvemini kui kord kuus. Töötasu makstakse rahas. Tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti (nt tasu maksmine sularahas). Kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, loetakse palgapäev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval. Kokkulepitud töötasust arvestatakse maha töötaja maksukohustus ehk töötasust kinnipeetavad seaduses ettenähtud maksud ja maksed.

Allikas: töölepingu seaduse § 28 lg 2, § 29 ja § 33

Õigusaktid töötasu kohta

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
  • Määrus 166 Töötasu alammäära kehtestamine / Regulation 166 on Introduction of Minimum Wage
  • Määrus 179 Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär / Regulation 179 on Minimum Wage for Basic and Upper Secondary School Teachers
  • Palga Alammäära Muutmise Põhimõtete Kohta 2008 / Minimum Wage Revised Principles for 2008
loading...
Loading...