Sunnitöö

This page was last updated on: 2021-09-09

Sunniviisilise ja kohustusliku töö keeld

Põhiseadus ja Karistusseadustik keelavad sunnitöö.

Põhiseaduse 29. paragrahvis on sätestatud: “Kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt tööle ega teenistusse, välja arvatud kaitseväeteenistus või selle asendusteenistus, tööd nakkushaiguse leviku tõkestamisel, loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning töö, mida seaduse alusel ja korras peab tegema süüdimõistetu.”

Karistusseadustiku 133. paragrahvis on sätestatud: inimese asetamise eest olukorda, kus ta on sunnitud töötama tavapäratutel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, panema toime kuriteo või täitma muud vastumeelset kohustust, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest, kui tegu on toime pandud vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega, –karistatakse ühe- kuni seitsmeaastase vangistusega. Karistust võib pikendada 3- kuni 15-aastani teatud juhtumite puhul.

Isik, kes mõjutab alaealist töötama selleks mittelubatud oludes või ajal, on karistatav 2- kuni 10-aastase vanglakaristusega.

Allikad: §29 Eesti Vabariigi põhiseadusest (1992, muudetud 2003); §133 ja 175 Karistusseadustikust

Vabadus vahetada töökohta ja töökohalt lahkuda

Töölepingu seadus tagab töötajale õiguse vahetada töökohta ning oma töökohalt lahkuda.

Põhiseadusega on sätestatud, et igal kodanikul on õigus vabalt valida oma tööala, ametikoht ja töö asukoht. Välisriigi kodanikel ja kodakondsuseta isikutel, kes on Eestis, on selleks sama õigus, kui Eesti kodanikel.

Korralise lepingu ülesütlemise puhul peab töötaja teavitama tööandjat sellest 30 päeva ette. Erakorralise ülesütlemise puhul ei ole etteteatamist vaja.

Allikas: §98 Töölepingu seadusest

Ebainimlikud töötingimused

Employment Contracts Act has provision on working time.

The general working hours in Estonia are 40 hours a week. The maximum working hours (including overtime) are 48 hours. Thus, overtime hours are 8 hours a week.

Seadusandlus sunnitöö kohta

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
  • Eesti põhiseadus 1992, muudetud 2003 / Constitution of Estonia 1992, revised in 2003
  • Karistusseadustik / Penal Code
loading...
Loading...