Sooline palgalõhe KKK

This page was last updated on: 2021-09-09

1. Mis on sooline palgaerinevus?

Mis on palgaerinevus?

Palgaerinevus tähendab, et üks töötaja teenib enam kui teine töötaja. Palgaerinevused on olemas. Need ei ole keelatud ei meeste ega naiste, ega inimeste vahel, kes on erinevate usutunnistuste või nahavärvusega. Need erinevused võivad olla väga suured. Palgaerinevused sageli tekivad, sest inimesed, kellel on rohkem töökogemust või kes töötavad kõrgema kvalifikatsiooniga töökohtadel, teenivad rohkem kui need, kellel pole pea-aegu üldse haridust või on tööturul alles alustanud. Palgaerinevused on seega laialt levinud. Aga kas need on õiglased?

Mis on palga ebavõrdsus?

Kui kaks inimest firmas teevad sarnast tööd sama haridustasemega, kuid neile ei maksta võrdselt, siis see on palga ebavõrdsus. Sellised olukorrad on ebaseaduslikud. Neid peetakse diskrimineerivaks. Kuid palga ebavõrdsus kipub siiski esinema. Näiteks kujuta ette töösituatsiooni, kus juhataja paneb 'mõnusa jutuvestja poisi' skaala astmele 2 päris algusest peale ja samas 'ujeda tüdruku' kohe skaala astmele 0, kuigi ta on võrdse kvalifikatsiooniga. Esimene palgaskaala võib inimest saata aastaid veel. Raske on öelda, mil määral palga ebavõrdsus üldse olemas on. Mitmed uurimised näitavad soolist palgavahet, mida on raske teiste asjadega ära seletada. Need seletuseta vahemikud võivad näidata palgamaksmises diskrimineerimist. Asju teeb keerulisemaks see, et mõistetavad tegurid, millega saab seletada palkade erinevusi, võivad omakorda olla osaliselt diskrimineerivad. Raske on sõrme täpselt valupunktile panna. Palga ebavõrdsus sarnase töö eest võib aset leida meeskonna või osakonna sees, firma või tööstusharu sees. Sarnase töö all mõeldakse tööd, mille õige sooritamise jaoks on vaja sarnast kvalifikatsiooni. Seega põhimõtteliselt peaksid mehed ja naised, kes teevad sarnast tööd või tegevusi, saama sarnast tasu, ning saama sama tunnipalka. See järeldab, et nende töölepingu liik (tähtajatu või tähtajaline) või töönädala kestus (osalise või täisajaga) ei saa olla ettekäändeks ebavõrdse palga jaoks.

Mis on palgadiskriminatsioon?

Palgadiskriminatsioon leiab aset, kui inimesed, kellel on sama haridus ja töökogemus, teevad sarnast tööd, kuid neile makstakse erinevalt. Enamikes riikides on seadusega keelatud palgadiskriminatsioon järgnevatel alustel:

 • sugu ja seksuaalorientatsioon
 • rahvus
 • vanus
 • perekonnaseis
 • päritolu
 • sünniriik
 • rass
 • religioon.

Kus mehed teenivad rohkem, on see aus?

Paljudes riikides on naiste keskmine tunnipalk oma meeskolleegide omast tunduvalt väiksem. See palgavahe võib varieeruda 10-40% ulatuses, kui võrrelda ja keskmine võtta kogu tööealisest elanikkonnast jaotatuna kahe soo vahel. Ametlikult on need erinevused põhjendatud. Aga kas need on ausad? Ei, sugugi mitte. Praktikas selgub, et naistel tundub olevat vähem aega, et teenida (palju) rohkem. Neil on tavaliselt rohkem töid vaja teha peale vaid raha jaoks töötamise, kui sisse lisada ka kohustused kodus. Ning neid mõnikord seksuaalselt ahistatakse meeste poolt, mille karjääritagajärjeks võib olla töölt lahkumine stressi tõttu. Naiste teistsugusele karjäärivalikule on mitu põhjust. Kuid nii mehed kui naised leivad, et need erinevad valikud on täiesti normaalsed. Kuid nende (pikaajalised) tagajärjed hoiavad naiste sissetulekud madalal.

Kus naised teenivad rohkem, on see aus?

Mõnel elukutsel mõnes riigis juhtub, et naised teenivad rohkem kui nende meeskolleegid. Nendel naistel on üldiselt sama või parem haridus, nad töötavad täiskohaga ning neil on olnud võimalus oma palga osas läbi rääkida. Need väga eneseteadlikud, tänapäevased naised on (peamiselt) üsna noored. Nad on (veel) erandlikud. Ei ole ühtegi riiki, kus iga vanusegrupi naised süstemaatiliselt teeniksid meestest rohkem.

2. Kuidas ilmnevad soolised palgaerinevused?

Mis tekitab palgaerinevusi?

Osad palgaerinevused või palgavahed tekivad, kui inimesi tasustatakse diskrimineerivalt. Selle aluseks võib olla rass, sugu, religioon või lihtsalt 'tunne'. Palgaerinevusi saab tekitada ka liiga liberaalsete ametinimede ja tööjaotuste kaudu. Palgaerinevuste mõõtmiseks on oluline teada, mis ametinimesid on kasutatud vastavate tööde jaotamisel, mida mehed ja naised teevad.

Mis on suurte palgavahede algpõhjused?

Palgavahed võivad suureneda rea otsuste tagajärjel, mida inimesed peavad enda tööelus tegema. Need käivad vastavate valdkondade kohta:

 • haridus
 • elukutse või ametiala
 • töösektor
 • suur- või väikefirma
 • täis- või osakohaga töötamine
 • jätkuv väljaõpe töökohal.

Mehed ja naised teevad tavaliselt erinevaid valikuid - rohkem seotud sooga kui vabast tahtest. Mõtle teatud hariduse valimisest, mis sobib paremini pereeluga. Või tööst, mida saab teha kergemini, kui tegeleda nõudva pereeluga, näiteks võimalus paindlikuks töögraafikuks või osalise ajaga töötamine. Või töö, mis on lähedal, tavaliselt väiksemas firmas, sest rohkem on väikseid ja keskmisi ettevõtteid ja vähem suurfirmasid, kuid tavaliselt suurfirmad tasustavad paremini. Kuna mehed ja naised teevad oma karjäärivalikuid sooliste eripäradega kooskõlas, on sellised otsustavad hetked väärt erilist tähelepanu oma pikaajaliste tagajärgede tõttu. Suurima osa soolisest palgaerinevusest moodustab haridus, elukutse valik ja töösektor kombineerituna. Ning mõtle selle peale: osalise ajaga tööl ei pruugi olla töötatud tunni kohta palgavahet, kuid tulemuseks on alati kuu lõpus vähema raha saamine.

Sooline palgavahe suureneb vanusega

Vanuse kasvades palgavahe suureneb. See tundub olevat põhjustatud enamast kui (valitud) haridusest. Üldiselt on tänapäeval naised sama haritud kui mehed, mis on suur muutus ajast kümme aastat tagasi. Tundub, et palgavahed tekivad kaksikpõhjusel, et naised tihedamalt ja pikematel perioodidel töötavad vähem tunde kui mehed ning need kipuvad naiste karjääre katkestama. Võrdluseks, meestel on tavaliselt pikemad töötunnid ning nad üritavad hoiduda karjäärikatkestustest. Selline pikem katkestusteta töökogemus viib ka kõrgema sissetulekuni. Suur erinevus tuleb siis, kui mehed valivad rohkem töötunde ning saavad edutatud, samas kui naised vähendavad töötunde ja hoiduvad karjääri ehitamisest. Seda vahet suurendab veelgi, kui naised otsustavad oma tööst loobuda, kui nende mees läheb pensionile. Kui mehel on piisav pension, ei tohiks see olla probleem. Aga kui paar lahutab või mees sureb (enneaegselt), võivad need majanduslikult sõltuvad naised kogeda kesist elu või isegi vaesust.

Palgavahed võivad tekkida esimest tööst

Juba esimesel tööl võib meeste ja naiste palkadel olla vahe. Süsteemsed põhjused on haridus, elukutsevalik, ametiala või töösektor. Kuid ka töökohtade jaotus ja läbirääkimisoskused mängivad oma osa. Kui mehed räägivad rohkem läbi positsiooni ja palga osas, siis naised kipuvad seda tegema harvemini ja vähem visalt. Kui palk on kindlaks määratud, võib see alustuspunkt omada tagajärgi veel aastateks. Iga uus tööandja võib uurida varasema palga kohta. Sa ei pea vastama, kuid tavaliselt pakutakse seda infot vabatahtlikult - jätkates seda võib-olla juba eksisteerivat palgavahet ka järgmisel tasemel.

Palgaerinevused, töökohahinnang ja tööreiting

Töökohahinnang on süstemaatiline viis töökohtade võrdlemiseks firma ja/või tööstusharu sees. Seega töökohtadele määratakse kohustused, kompetentsid ja vastutused. Neid aspekte omakorda kaalutakse ja saadakse punktisumma. Sellel moel eristatakse terve töökohtade hierarhia, mille iga positsioon on väärt teatud arvu punkte. Neid punkte või tööreitingut kasutatakse siis palga määramiseks. Tänapäevased töösusteemid on soo osas erapooletud, mis tähendab, et meeste kvalifikatsioone ei hinnata süsteemselt üle naiste kvalifikatsioonidest ning ka vastupidi. Mõõdetamatut 'tunnet' ei saa enam kasutada määramaks edutamist või ametikoha madaldamist.

Palgaerinevused, töökohtade jaotus ja palgasoodustused

Töötajate eristamine ei näi keeruline, kui arvestada olemasolevaid töökohahindamise ja reitingu süsteeme. Kuid sageli juhtub, et kuigi naisi hinnatakse (õiglaselt) nende tegelike oskuste kohaselt, siis mehi hinnatakse veidi kõrgemalt. Mehed sageli saavad ka rohkem lisasid nagu liisitud auto, tasuta telefon, boonused, jne. Selliseid erinevusi võib seletada sellega, et naised töötavad vähem tunde või lihtsalt ei küsinud lisasid. Võib ka olla automaatselt eeldatud, et naine ei vaja selliseid palgasoodustusi, kuid mees vajab, sest ta on leibkonna peamine rahateenija (isegi juhtudel, kus see ei kehti). Sellised küsimata eeldused ja vaikne nõustumine põhjustavad võib-olla kasvavat soolist palgavahet. Kuna iga hindamine tekitab võimaluse läbirääkmiseks, tundub loogiline, et kes vahetab oma tööd tihedamini, lõpetab lõpuks edutamisskaalal kõrgemal.

Palgaerinevused, suur- või väikefirma

On arusaadav, miks suurfirmad maksavad paremini üleüldise reeglina. See kindlasti kehtib rahvusvaheliste firmade kohta. Kuid see reegel ei kehti automaatselt suurorganisatsioonidele nagu riigiastutused, koolid, jaemüüjad või haiglad. Olgu nad suured, kuid nende palgatase ei ole võrdne kommertssektoriga. Teisel käel pakuvad nad tavaliselt paindlikumaid regulatsioone töö- ja pereelu ühendamiseks. See seletab, miks suhteliselt rohkem naisi kui mehi töötab nendes sektorites (nagu jaemüüjad, koolid ja haiglad).

Väiksemates firmades on palgad tavaliselt madalamad. Seda madalamat taset tavaliselt kompenseerib osaliselt lähedus kodule, seega vähendades transpordiaega, mis on mugav pereelu jaoks. Need aspektid koos võivad kaasa aidata statistilisele faktile, et üleüldise keskmisena naised töötavad vähema palga eest kui mehed. Karjääri tegemine on suurfirmas lihtsam ja seal makstakse rohkem, kuid see tuleb pereelu kannatamise hinnaga.

Palgaerinevused ja oma karjääri katkestamine

Oma karjääri katkestamine, isegi kui vaid paariks aastaks, tuleb palgaohverduse ja vähemate tulevikuvõimaluste hinnaga. Paar nädalat töölt eemal pole probleem, kuid paar kuud on juba keerulisem. Paariks aastaks lõpetamine mõjub negatiivselt. Lisaks, aastate möödudes ei ole enam tõenäoline, et saab naasta samale tasemele. Kokkuvõtteks, töötajatel, kel on kindel ametialane haridus, soovitatakse jätkuvalt töötada ning teenida oma oskustest ja kasvavast kogemusest.

Oma karjääri katkestamisel võib olla ka negatiivne mõju pensionile.

Palgaerinevused ja väljaõpe töökohal

Kasutades võimalust, et lisanduvaid ametialaseid kursuseid läbida, võib see olla kasumlik ning viia oma tunnipalga suurenemiseni. Mõned firmad nõuavad väljaõpet töökohal ning maksavad selle eest. Mõned teised firmad lubavad ja julgustavad seda, kuid ei maksa selle eest. Käitumised erinevad eri riikides, töösharudes, kollektiivlepingutes ja firmades. Üldiselt on reegel selline: jätkuv väljaõpe on kasumlik. Kuid kui oma elu haripunktil olevad naised pigem valivad vähendada oma töötunde, siis oma võimekuse haripunktil olevad mehed tihedamini valivad töötada rohkem ning teha endale karjääri, kui see võimalus tekib.

Palgaerinevused ja osakohaga töötamine

Kus prevaleerivad madalad palgad, seal tundub ebaoluline, kas naised või mehed töötavad täiskohaga või osakohaga. Kuid kus täiskohaga töötamine on rohkem esinev või rohkemate töötundide töötamine muutub normiks, seal tunnipalgad kipuvad tõusma. Teistpidi vaadatuna on osakohaga töötamine kahjulik mitte ainult kuusissetulekule, kuid ka tunnipalkadele.

Kuid osakohaga töötamine on targem kui üldse mitte raha teenimine. Kõikide variantide jaoks (vaadatuna sissetuleku perspektiivist) tundub töötamine olevat loogilisem kui tasustatud töö mitte tegemine. Täiskohaga töötamine on veelgi mõttekam, sest see avab lisanduvad võimalused, nagu liisitud auto ning väljaõpe töökohal. Teisel käel võib osakohaga töötamine viia pingevabama eluni.

Kokkuvõtteks, kus ja millal tunnipalgad on suhteliselt kõrged teatud haridustasemel, on (suurte) osakohaga tööde valik arusaadav.

Juhtivad positsioonid ja palgaerinevused

Kõikide juhtivate positsioonide eest ei maksta (palju) rohkem. Hullemgi, väikefirmades või lihtsates firmades ainult mõne juhtimistasemega võib bossiks olemine küll tõsta staatust, kuid mitte tingimata palka. Näiteks kool või supermarket on suhteliselt lamedad organisatsioonid. See kehtib ka firmadele, kus paljud naised töötavad. Siin ei teeni juhtiv positsioon pööraselt palju raha. Võrdluseks, väga kompleksne firma tavaliselt pakub (palju) rohkem karjäärivõimalusi. Redelit mööda üles minemine tähendab, et saab ka palka läbi rääkida kõrgemaks, lisades on tunnipalgale iga astmega.

3. Mida teha palgaerinevuse jaoks?

Palgaerinevused ja läbipaistvus

Palkade avalikustamine firmade poolt või tööstusharude sees teeb lihtsamaks ebaõigustatud palgaerinevuste nähtavale toomise. Oma palga vaatamine WageIndicatorist kindlasti aitab, lisaks ka Kollektiivlepingud ja ametlikud otsused võrdse palga osas.

Alati kui tekib kahtlus palgaerinevuse õigluse osas, tasub kõigepealt rääkida kolleegide või ametiühinguga. Kohtusse minemine on viimane ja lõplik variant. Uuri ja konsulteeri alguses. Alustuseks kasuta seda WageIndicatori saiti!

Palgaerinevused ja (sotsiaal)tegevus

Kui sooline palgavahe on (liiga) lai, siis ilmajäänud indiviidid, nende pereliikmed, ametiühingud, tööandjate liidud, firmad, poliitilised parteid, riigikogu ja valitsus saavad midagi selle jaoks teha.

Kui sa naisena teenid vähem kui oma meeskolleeg sama või väga sarnase töö eest samade oskustega, on sul õigus alustada kohtuasja. See ei ole kerge tee, kuid sa saad abi küsida ametiühingutelt ja konsulteerida WageIndicatoriga!

Mida saavad naised teha palgaerinevuse vastu?

Kui sa naisena otsustad, et kõrge(m) tunnipalgatase nüüd või tulevikus on oluline, arvesta järgnevat:

 1. Vali oma edasine haridus teades, mis on nõudluses, ning silmaga vaadates tulevikus töö saamist

 2. Kui alustad haridusega, siis ka lõpeta see (hangi see diplom!)

 3. Vali sektor või tööstusharu, mis maksab hästi (nt kunstid maksavad vähem kui tervishoid)

 4. Vali elukutse, mis on mitmekülgne. Õpi oskuseid, mida saab laialt rakendada

 5. Võimalusel vali partner, kes toetab su soovi töötada elatise teenimiseks

 6. Pereelu alustamisel vali partner, kes toetab su soovi töötada elatiseks ning jagada perekohustusi

 7. Proovi osaajaga tööd ning võimalusel ära katkesta tööd

 8. Vali suur firma, mis pakub laste päevahoiuvõimalust

 9. Kui oled lastega, vali töötada väikese, kohaliku firma jaoks, vähendades transpordiaega ning lubades kergemat töö-eraelu tasakaalu

 10. Räägi läbi oma palga osas igal uuel karjääriastmel või -võimalusel

 11. Regulaarselt räägi oma karjäärist oma partneriga, teiste pereliikmetega, oma kolleegidega: karjääri eest peab hoolitsema (täpselt nagu oma partneri, laste, kodu, jne eest)

 12. Jätka õppimist ja kasuta kohapealse väljaõppe võimalusi või tööga seotud uuenduskursuseid, sest tööturg muutub aina kiiremini

 13. Jälgi oma pensionifondi ja -õiguseid

Palgaerinevused juhtuvad ja on vältimatud, nagu vananemine. Kuid suured palgavahed võivad olla problemaatilised, mitte ainult sinu kui indiviidi, vaid laiema ühiskonna jaoks. Valitsus, äri, mehed ja naised kõik peaksid olema teadlikud. Hea alguspunkt oleks oma olemasolevast tööst võimalikult palju võtmine, seda ka rahaliselt. Ning veelgi parem alguspunkt: enne seda, kui läheb hariduse hankimiseks, vaadates, mis tööd on hinnas. Mõned tööd maksavad paremini ning viivad sektoriteni või tööstusteni, mis maksavad paremini. Peaksid olema ka valvas jälgimaks õigustamata palgaerinevusi, mis võivad viidata ebaseaduslikule, diskrimineerivale ebavõrdsusele palgamaksmises.

Kuidas saab naine teenida rohkem?

Täiskohaga töötamine on parim vastus, kuna see suurendab kohapealse väljaõppe, edutamise ja juhtivate positsioonide tõenäosust nii meeste kui ka naiste jaoks. Hästi teenimine algab töökohtade ja sektorite võrdlemisest, kui karjääritee alles algab. Mõned tööd maksavad paremini - ka selle tõttu, et nende jaoks on vaja kõrgemat haridust. Mõned sektorid ja tööstusharud maksavad paremini.

Mida saavad pereliikmed ja kolleegid teha, et võidelda palgaerinevuse vastu?

Kui mees ja naine, kel on koos perekond, otsustavad koos, et mõlemal võiks olla tööelu ja püüelda rahalise iseseisvuse poole, peab looma olukorra, kus mõlemal on võrdne osa perekohustustes ja laste eest hoolitsemisel. Ning kuna enamikel töötavatest meestest ja naistest on perekond, siis nende kolleegid seisavad tõenäoliselt silmitsi sama teemaga.

Sellest edasi minnes peaks minema lihtsamaks iga karjäärisammu hindamine selles osas, kas see mõjuks sissetulekule positiivselt või negatiivselt.

Võib-olla on see keeruline, kuna iga indiviid peab konkureerima oma töökeskkonnas, kuid see on vajalik.

Mida saab tööandja teha õigustamata palgaerinevuste vastu?

Tööandjad võivad vähemalt tagada palkade läbipaistvuse ning olla lahtiste silmadega nii naiste kui meeste edutamisvõimaluste osas. Tööandja võib ka lihtsustada töö- ja pereelu kombinatsiooni, eriti kui lapsed on veel väiksed, näiteks paindlike võimaluste pakkumisel. Tööandjad võivad edasi lükata rasedate töötajate vallandamist ning neile turvalise ja tervisliku töökeskkonna luua. Tööandja võib ka lähedalt järgida meeste ja naiste jaotust, üritades hoiduda õigustamata palgavahede sissehiilimisest automaatse, soopõhise onupojapoliitika tõttu.

Tööandja võib liituda kollektiivlepingutega, mis on avatud paindlikele töötundidele ning karjäärivõimalustele praegu ja tulevikus.

Mida saavad ametiühingud ja tööandjate liidud teha õigustamta palgaerinevuste vastu?

Mõlemad organisatsioonid võivad nõustuda, et palgavahed firmades ei ületa teatud taset. Mõlemad võivad appelleerida seadusliku miinimumpalga sätestamiseks, mida on lihtne jõustada.

Mõlema organisatsiooni huvides on kollektiivlepingud, mis lubavad naistel kasvada oma töös ja teha karjääri, alustades praegu ning kestes edasi kaugele tulevikku.

Mida saavad poliitilised organisatsioonid, riigikogu ja valitsus teha õigustamata palgaerinevuse vastu?

Soolist palgavahet saab lisada alaliselt jätkuvaks teemaks sotsiaalmajanduslikes ja poliitilistes väitlustes. Poliitilised organisatsioonid, riigikogu ja valitsus saavad vastavalt oma rollidele, vastutusaladele ja positsioonile tähelepanu juhatada ning aidata:

 • sobiva töö-eraelu tasakaalu loomisel
 • piisava hariduse ja väljaõppe korraldamine kõikidele vanusegruppidele.

Naised, nende abikaasad, pereliikmed, kolleegid, sotsiaalpartnerid, poliitparteid, riigikogu ja valitsus kõik omavad huvi, et naised oleksid hästi haritud, kasutaksid oma oskuseid ja teadmisi, teeniksid iseenda sissetulekut, maksaksid makse ja saavutaksid seda tehes ka majandusliku iseseisvuse. Niimoodi vältides ka vananedes olemast vaene ja veelgi vaesem.

4. Kuidas kandideerida töökohale?

Mis on tüüpilised naiste elukutsed?

Ei ole olemas sellist asja nagu kindel eraldusjoon või piir meeste ja naiste tööde vahel. Praktikas taandub vahe sellele, mis töid teevad enamuses mehed või naised. Sellest vaatepunktist on tüüpilised naiste tööd kodukoristaja, koduabistaja, teenija, hooldaja, medõde, poeassistent, ettekandja, kassapidaja, õpetaja, sekretär, adminstraator, adminstratiivtöötaja või logistikaoperaator. Need palgad on suhteliselt madalad ning need positsioonid ei paku palju edasist arenguvõimalust. Kontrastina on käputäis elukutseid ja positsioone, kus kõrgharidusega naised paistavad silma ja on hästi tasustatud - jurist ja kohtunik, suhtekorraldus ja marketing, kommunikatsioon ja meediaeksperdid.

Tee PalgaUurija sellel saidil erinevatele elukutsetele ning võrdle vastavaid palganäidustusi.

Mis on tüüpilised naiste sektorid?

Nagu ka töödega ei ole kõige lihtsam täpselt eristada naiste ja/või meeste sektoreid. Kuid naised on tööjõus arvuliselt ülekaalus koristamises, tervishoius, hotellinduses ja toitlustamises, jaemüügis, alghariduses ning toetavates sekretäri- ja adminstratiivfunktsioonides läbi kõikide sektorite ja tööstusharude.

Tee PalgaUurija sellel saidil erinevatele elukutsetele ning võrdle vastavaid palganäidustusi.

Kas on palgaerinevusi mees- ja naissektorite vahel?

Kuna meeste poolt domineeritavates sektorites mehed on arvulises ülekaalus võrreldes naistega, on nendes meeste sektorites keskmine palk kõrgem kui naiste poolt domineeritavates tööstusharudes ja elukutsetes.

Tee PalgaUurija sellel saidil erinevatele elukutsetele ning võrdle vastavaid palganäidustusi.

Kas rahvusvahelised firmad maksavad paremini?

Rahvusvahelised firmad on pea-aegu alati aktsiafirmad ja suured. Kuna nad on suuremad, siis nad maksavad paremini. Mündi teine pool on see, et nad nõuavad oma töötajatelt pikki töötunde; need on lisatöötunnid, mille eest ei maksta. Osa sissetulekust, mida nad pakuvad, on osa iga-aastasest kasumist ja/või boonused, mida võidakse maksta välja firma aktsiates.

Kas avaliku ja erasektori vahel on palgaerinevus?

Üldiselt kipuvad avaliku sektori palgad olema võrreldes erasektoriga madalamad. Väiksema haridusnõudega tööd avalikus sektoris saavad tavaliselt veidi rohkem ning kõrgeimad töökohad veidi vähem palka kui erasektoris.

Kas naissektorid on soositavamad töötavale vanemale?

Naiste poolt domineeritud sektorid pakuvad reeglina rohkem (suuri) osakohaga töid või väiksemaid töid. Lisaks pakuvad nad tihti ka (rohkem) paindlikku tööaega.

Miks on eelistatum tähtajatu tööleping?

Tähtajatu töölepinguga saab tavaliselt kõrgemat palka kui ajutise või paindliku töölepinguga. Alati seda võimalust muidugi ei pakuta, kuid töötaja staaž on kindlam tähtajatu töölepinguga.

Mis on korraliku lepingu jaoks minimaalselt vaja?

Leping alati mainib osapoolte nimesid ja aadresse, sõlmimise kuupäeva, töö algus- ja lõpukuupäeva (kestust ühesõnaga), tasustamist ja palka, töötunde, töö iseloomu, prooviaega ja etteteatamisperioode. Lepingud peavad olema allkirjastatud, et need kehtiksid.

Kuidas hinnata sekundaarseid töötingimusi?

Peale brutopalga ja töötundide on töölepingus tavaliselt ka nimekiri sekundaarsetest töötingimustust. Tihti neid ei hinnata rahaliselt, kuid nad on rahalise väärtusega. Võtame nt tööga seotud kulutuste hüvitamine, (liisitud) auto või tasuta telefon, ligipääs kohapealsele väljaõppele, lisapuhkus üle seadusliku miinimumi, paindlikud töötunnid, võimalus töötada kodust, jne.

Mida mainida oma CVs?

 • Oma nime ja aadressi
 • Viimast CV uuendust
 • Su haridus ja väljaõpe, mitte ainult tööga seotud
 • Sotsiaaltegevused märgina su pühendumusest, selle hulgas vabatahtlik töö ja praktikad
 • Keeleoskused, aktiivsed ja passiivsed (oskus lugeda ja aru saada)
 • Arvutioskused ja -teadmised
 • Sotsiaalmeedia kasutamine ja teadmised.

Rohkem CV-de kohta vaata Monster.com

Mis teeb hea sooviavalduskirja?

Sooviavalduskiri käib su CV-ga kaasas. See peaks olema lühike ja sisutihe. See viitab sooviavalduse vahetule põhjusele, nagu reklaam, suusõnaline info, jne. See edastab isikliku motivatsiooni, tehes selgeks, et sa mõistad, mida see töö või ametikoht endas hõlmab. Adressaat peab selgelt tajuma, et sa oled pannud ennast tema kingadesse, ja mõistad tema vajadusi ja/või nõudmisi. Kiri peaks olema tavalises formaadis, olema kuupäeva ja allkirjaga, isegi kui see on meil (mis on üsnagi normaalne tänapäeval).

Rohkem sooviavalduskirja kohta vaata Monster.com

Kas välimus on oluline?

Korda seatud, puhas ja esinduslik välimus kindlasti loeb ning on tark otsus, eriti tööintervjuu jaoks.

Ära ole häbelik. Küsi sõprade ja pere käest juba enne, et näha, kas oled sobivalt riides.

Miks läbi rääkida palga osas?

Kõigil on vabadus pidada läbirääkimisi. Oma palga arutamine on tark tegu. Ole selleks valmis. Räägi sõprade ja perega, kolleegidega, uuri internetist. Vaata palkasid sellel saidil. Ürita leida ja lugeda kollektiivlepet, kui seda on. Tee nimekiri: mis on ülioluline sinu jaoks, mis on teisene. Läbirääkimine on kompromiss (sa ei taha töötada laupäeviti, kuid nt võid, kui saad selle eest rohkem palka). Harjuta enne, kui sa hakkad päriselt läbi rääkima.

Ole teadlik, et lõpptulemus on oluline. Hea ja sõbralik kohtumine, kuid avatud lõpp, kus midagi ei panda paberile kirja, ei loe midagi.

Arusaam, et naised ei peaks läbi rääkima on täiesti vanamoodne. Paljude riikide paljudes suurfirmades naised juba töötavad tipus. Võid kihla vedada, et nad õppisid läbirääkimist oma teel üles.

Töösoorituse hindamine ja palgaerinevused

Suuremates, kompleksemates firmades on iga-aastased töösoorituse hinnangud tavaline nähtus. Neid vestluseid peaks võtma tõsiselt, sest su sissetulek ja tuleviku karjääriperspektiiv sõltub nendest. Enne vaata ka kollektiivlepingut ja/või sisereegleid ja -regulatsioone. Need momendid on ideaalsed oma positsiooni ja võimaluste parendamiseks. See tähendab, et ole valmis ja tee soovide nimekiri: rohkem palka, rohkem puhkust, rohkem väljaõpet.

Ole teadlik, et iga väike samm edasi nende vestluste jooksul on samm karjääriredelil kõrgemale ning hakkab järgnevate aastate jooksul kumulatiivselt kasvama.

Miks läbi rääkida palga osas väiksel töökohal?

Väike töö ei ole ilmtingimata ebaoluline selle tõttu, et ta on väike. Kui valmistad ette läbirääkimist, vaata, kas on võimalusi töö suuremaks teha. Kasuta seda vaheastmena. Vaata, kas saaksid väljaõppevõimalusi, osaleda pensioniskeemides, teha ületunnitööd, mille eest makstakse rohkem, saada hüvitist tööga seotud kulutuste eest, kasutada lapsehoiuteenust, ja teisi selliseid asju.

loading...
Loading...