Darbo Sutarties Pasibaigimas ir Išeitinė

This page was last updated on: 2021-09-26

Darbo sutarties pasibaigimas

Darbo sutartis baigiasi ją nutraukus LR Darbo Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo ar darbuotojui mirus. Darbo sutartį taip pat galima nutraukti šalių susitarimu. 

Etatų mažinimo atveju darbo sutartis gali būti nutraukta įspėjus prieš vieną mėnesį, o jei darbo santykiai truko trumpiau nei metus – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai yra dvigubinami darbuotojams, kuriems iki pensinio amžiaus liko mažiau nei penkeri metai ir trigubinami darbuotojams, auginantiems jaunesnį nei keturiolikos metų vaiką ir darbuotojams, auginantiems jaunesnį nei aštuoniolikos metų neįgalų vaiką taip pat nėščioms darbuotojoms, neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki pensinio amžiaus liko mažiau nei dveji metai.

Anksčiau darbo sutartį buvo galima nutraukti abipusiu susitarimu, paliekant 7 kalendorines dienas sutarčiai nutraukti po įspėjimo dėl nutraukimo. Dabar laikotarpis pakeistas į 5 darbo dienas.

Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Tam tikros kategorijos darbuotojai apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius (darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenys iki aštuoniolikos metų, invalidai, darbuotojai, auginantys vaikų iki keturiolikos metų).

Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas; atleidimo iš darbo data; atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka.

Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.

Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Pagal pataisytą Darbo kodeksą, sutarties nutraukimo po įspėjimo laikotarpis pakeistas į 20 kalendorinių dienų. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio.

Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Tokiais atvejais įspėjimo laikotarpis pratęsiamas nuo 3 iki 5 dienų. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna.

Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu; darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje; dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus; lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms; amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna; nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles.

Darbo kodeksas buvo pakeistas 2017 m. Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbdaviai gali nutraukti įdarbinimo sutartį be darbuotojo kaltės dėl šių priežasčių: darbuotojas nesilaiko sutartų tikslų; darbuotojo funkcijų jau nebereikia; darbdavys nutraukia savo įmonės veiklą; darbuotojas atsisako tęsti įdarbinimą po bendrovės perdavimo kitams savininkui; ir darbuotojas atsisako pakeisti įdarbinimo sąlygas, darbo vietą ir t.t. Šiais atvejais standartinis įspėjimo laikotarpis yra vienas mėnuo. Jei įdarbinimo trukmė yra mažiau nei vieni metai, dėl įdarbinimo nutraukimo būtina įspėti prieš 2 savaites.

Kitais atvejais, nei nurodyti pirmiau, įdarbinimo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva pateikus raštišką įspėjimą per 3 darbo dienas ir sumokėjus darbuotojui bent 6 mėnesių išmoką. Tačiau, nėščios darbuotojos ir darbuotojai, kurie išėję motinystės, tėvystės arba vaiko auginimo atostogų, negali būti tokiu būdu atleidžiami. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta raštiškai įspėjus darbdavį bent prieš dvidešimt kalendorinių dienų.

Šie įspėjimo laikotarpiai tris kartus ilginami šiais atvejais: darbuotojai augina vaiką, nesulaukusį 14 metų; darbuotojai augina neįgalų vaiką, nesulaukusį 18 metų; neįgalūs darbuotojai; ir taikoma tiems darbuotojams, kuriems po 2 metų priklausys senatvės pensija. Įspėjimo laikotarpis ilginamas dvigubai tiems darbuotojams, kurie išeis į pensiją po 5 metų.

Nutraukiant neterminuotas sutartis, įspėjimo laikotarpio nebūdavo. Tačiau, pagal pataisytą Darbo kodeksą įspėjimo laikotarpis yra 5 darbo dienos, jei įdarbinimas truko ilgiau nei vienerius metus ir 10 darbo dienų - jei įdarbinimo trukmė buvo ilgesnė nei treji metai.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §53-65 straipsniai, paskutinį kartą redaguota 2021 metais.

Išeitinė išmoka

Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje:

1) iki dvylikos mėnesių - vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių - dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių - trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių - keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių - šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

Nutraukus darbo sutartį kitais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės (jei darbuotojas pats nusprendžia nutraukti darbo sutartį) jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip.

Darbo kodeksas buvo pataisytas 2017 m. Nuo 2017 m. liepos 1 d. išeitinė kompensacija prilygsta dviems vidutiniams mėnesiniams atlyginimams tais atvejais, jei buvo dirbta vienerius ar daugiau metų. Jei tarnybos trukmė yra trumpesnė nei vieneri metai, išeitinė kompensacija prilygsta pusei darbuotojo vidutinio mėnesinio atlyginimo. Be šios sumos atleisti darbuotojai taip pat gauna išeitinę kompensaciją iš specialaus valstybinio fondo, pagal kurį išeitinės kompensacijos suma priklauso nuo nepertraukiamo įdarbinimo trukmės. Išmoka yra tokia: vieno mėnesio vidutinis atlyginimas, kai įdarbinimo trukmė yra 5-10 metų; dviejų mėnesių vidutinis atlyginimas, kai įdarbinimo trukmė yra 10-20 metų; ir trijų mėnesių vidutinis atlyginimas, kai įdarbinimo trukmė yra 20 ar daugiau metų.

Anksčiau kompensacijos nutraukus neterminuotą darbo sutartį nebuvo mokamos, tačiau pagal pataisytą Darbo kodeksą darbuotojai jau turi teisę į vieną vidutinį mėnesinį atlyginimą, jei neterminuotos sutarties trukmė viršija du metus.

Darbdavys turi teisę su tam tikra išimtimi nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl kitų nei Darbo kodekse nurodytų priežasčių, apie tai įspėjęs prieš tris darbo dienas ir išmokėdamas ne mažesnę kaip šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Tačiau ši sąlyga negali būti panaudota nutraukiant darbo sutartį dėl draudžiamų diskriminacinių motyvų.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §56-62 ir 69 straipsniai, paskutinį kartą redaguota 2021 metais.

loading...
Loading...