Lygių Galimybių Įgyvendinimas

This page was last updated on: 2021-09-26

Teisėtas darbo užmokestis

Remiantis LR darbo kodeksu, vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis. LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas reglamentuoja, jog darbdavys, vykdydamas pareigą įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises darbe, privalo už tokį pat ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį.

Darbdavys, priimdamas asmenį į darbą, privalo įgyvendinti lygias galimybes, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę ar religiją.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), §26 ir 140 straipsnis paskutinį kartą redaguotas 2021 metais; LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (1998) §5(3) straipsnis, paskutinį kartą redaguotas 2012 metais; LR lygių galimybių įstatymas (2003) §7(5), paskutinį kartą redaguotas 2008 metais

Nediskriminavimas

LR Konstitucijoje numatyta, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Taip pat žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

LR Darbo kodeksas pateikia platesnį diskriminacijos priežasčių sąrašą ir numato, jog lygybė tarp darbuotojų turi būti nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etniškumas, socialinio statuso, religijos, vedybinio ir šeimos statuso, amžiaus, įsitikinimų, negalia, sveikatos būklė, narystės politinėse partijose ar organizacijose, taip pat nepaisant kitų veiksnių, nesusijusų su asmens prefesinėmis savybėmis. Darbuotojų negalima diskriminuoti pagal jų įdarbinimo sutartį arba darbo valandas.

Tačiau Darbo kodekse numatyta lygybės sąlyga nėra tiesiogiai taikoma Šis principas taikomas tuomet, kai yra nagrinėjami darbo ginčai, kurie atsiranda, jei jei darbo santykiai nėra reguliuojami Darbo kodeksu ar kitais įstatyminiais aktais.

LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas draudžia bet kokią tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą ar seksualinį priekabiavimą ar nurodymus tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti asmenį, remiantis jo (jos) lytimi.

LR lygių galimybių įstatymas numato lygias galimybes darbe, neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę ar religiją. Šis principas taikomas visose stadijose – ieškant darbuotojų, samdant juos, mokant darbo užmokestį.

Šaltiniai: Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnis, paskutiniai pakeitimai 2006 m .; Darbo kodekso 2016 26, 70, 75, 140 ir 168 straipsniai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m .; 1998 m. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2012 m .; Lygių galimybių įstatymas, paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2008 m .; 1968 m. Baudžiamojo kodekso 169 straipsnis su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m

Lygiavertės moterų galimybės darbe

LR Darbo kodeksas nenumato jokių darbo ekonomikos sektorių ar darbo rūšių, kurių ngalėtų dirbti moteris. Remiantis Konsitutcija, Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.

šaltiniai: Lietuvos Konstitucijos 48 straipsnis, paskutiniai pakeitimai 2006 m

Teisės aktai, užtikrinantys lygių teisių įgyvendinimą

  • Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992) / Constitution of Lithuania 1992, last amended in 2006
  • Civilinis kodeksas (1968), paskutinį kartą redaguotas 2014 metais / Criminal Code 1968, last amended in 2014
  • LR lygių galimybių įstatymas (2003), paskutinį kartą redaguotas 2008 metais / Equal Opportunities Act 2003, last amended in 2008
  • LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (1998), paskutinį kartą redaguotas 2012 metais/ Equal Opportunities Act for Women and Men 1998, last amended in 2012
  • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), paskutinį kartą redaguotas 2017 metais / Labour Code 2016, last amended in 2017
loading...
Loading...