Mažumų ir Mažamečių Teisės

This page was last updated on: 2021-09-26

Minimalus darbuotojo amžus

LR Darbo kodekse nurodyta, jog visiškas darbinis teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pareigas (darbinis veiksnumas) atsiranda asmeniui, sukakusiam 16 metų. Taigi, minimalus darbuotojo amžius yra 16 metų. Įstatymas numato, jog darbdavys gali įdarbinti ir asmenis nuo 14 metų, tačiau priimdamas į darbą nepilnametį nuo 14 iki 16 metų, darbdavys privalo gauti asmens gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. Jaunam asmeniui suteikiamas darbas privalo būti saugus, nekelti pavojaus sveikatai, fizinei ir protinei raidai, nepakenkti mokymuisi. Darbdaviai privalo informuoti Darbo inspekciją apie nepilnamečius darbuotojus.

Jauniems asmenims nustatomas sutrumpintas darbo laikas. Vaikams, dirbantiems lengvus darbus nustatomas iki 2 valandų per dieną darbo laikas mokslo metų laiku ir 12 valandų per savaitę, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos, arba 7 valandos per dieną ir 35 valandos per savaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę ne mokslo metų laiku (asmenims, vyresniems kaip 15 metų, įstatymų numatyta tvarka darbo laikas gali būti prailgintas). Paaugliai gali dirbti ne daugiau kaip 8 valandas per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę.

Darbdaviai privalo užtikrinti jauno asmens amžių atitinkančias darbo sąlygas. Jaunam asmeniui suteikiamas darbas privalo būti saugus, nekelti pavojaus sveikatai, fizinei ir protinei raidai, nepakenkti mokymuisi.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), §13 ir 104 straipsniai, paskutinį kartą redaguota 2021 metais; Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2003) §36 straipsnis

Minimalus leistinas darbuotojo amžius (dirbant pavojingą sveikatai darbą)

Asmenys iki aštuoniolikos metų negali būti skiriami dirbti sveikatai pavojingo darbo. Į sveikatai pavojingų darbų kategoriją įtraukiami tokie darbai, kuriuose naudojamos toksinės, kancerogeninės, mutageninėsar kitos sveikatą veikiančios medžiagos; kur galimas jonizuojančiosios radiacijospoveikis, kitų sveikatai kenksmingų ir (ar) pavojingų veiksnių poveikis; kur yra didesnė nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė, taip pat darbo, kuriodėl nepakankamo atsargumo jausmo ar patirties asmuo saugiai dirbtigali nesugebėti.

LR Darbo kodeksas taip pat draudžia viršvalandžius ir darbą naktį asmenims, kuriems dar nesukako 18  metų.

Vyriausybė tvirtina asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarką, darbo laiką, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašą.

Prieš įdarbindamas jauną asmenį, taip pat pasikeitus darbo sąlygoms jaunam asmeniui jau dirbant, darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo organizuoti, kad būtų įvertinta ar darbas, į kurį numatoma skirti jauną asmenį, nepriskiriamas jauniems asmenims draudžiamam darbui, ar darbo aplinkoje nėra kenksmingų, pavojingų sveikatai veiksnių, kuriems esant į tokį darbą negali būti skiriami jauni asmenys; ar darbo vieta ir darbo aplinka atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus; pavojingų cheminių medžiagų naudojimas įmonėje ir galimas jų poveikis (būdas, koncentracija darbo aplinkos ore, trukmė); darbo priemonių techninė būklė, pavojingų cheminių medžiagų saugojimo būklė, kad jauni asmenys dėl neatsargumo nebūtų jų paveikti; darbo, gamybos technologinių procesų organizavimas, darbo priemonių išdėstymas, kad jauni asmenys nepatektų į įmonės padalinių darbo vietas, kuriose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos; jauno asmens gebėjimai suvokti ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei fizinės galimybės atlikti pavedamus darbus.

Apie galinčius kilti pavojus ir priemones šiems pavojams išvengti, taip pat apie įmonėje naudojamas priemones saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti darbdavys informuoja jaunus asmenis jiems įsidarbinant ir bet kuriuo metu prireikus.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), §150(3), 154(3) ir 277 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais; Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2003) §36 straipsnis

Vaikų darbą reglamentuoja

  • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), paskutinį kartą redaguotas 2017 metais / Labour Code 2016, last amended in 2017
  • Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2003) / Law on Occupational Safety and Health 2003
loading...
Loading...