Garantijos

This page was last updated on: 2021-09-26

Motinystės sauga

Dirbančios moterys turi teisę į specialią darbo apsaugą. Nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai. Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms moterims ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašą tvirtina Vyriausybė. Šios moterys turi teisę pasirinkti dirbti pilną ar sutrumpintą darbo dieną.

Darbdavys, vadovaudamasis kenksmingų darbo sąlygų sąrašu bei darbo aplinkos įvertinimo rezultatais, privalo nustatyti galimo poveikio pobūdį ir trukmę nėščios, neseniaipagimdžiusios moters ar krūtimi maitinančios moters saugai ir sveikatai. Nustatęs galimą poveikį, darbdavys privalo imtis laikinų priemonių tokiai rizikai pašalinti.

Jeigu pavojingų veiksnių neįmanoma pašalinti, darbdavys taiko darbo sąlygų gerinimo priemones, kad nėščia, neseniai pagimdžiusi moteris ar krūtimi maitinanti moteris nebepatirtų tokių veiksnių poveikio. Jeigu pakeitus darbo sąlygas tokio poveikio neįmanoma pašalinti, darbdavys privalo perkelti tokią moterį (jos sutikimu) į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Perkeltai į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nėščiai, neseniai pagimdžiusiai moteriai ar krūtimi maitinančiai moteriai mokamas ne mažesnis kaip iki perkėlimo į kitą darbą (darbo vietą) gautas vidutinis darbo užmokestis.

Nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris skirti viršvalandiniams darbams be jų sutikimo draudžiama. nėščios, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys gali būti skiriamos dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei siunčiamos į komandiruotes tik jų sutikimu.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §114, 146 ir 278 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais.

Garantijos nėščiosioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus

Darbo sutartis su nėščia darbuotoja nėštumo metu ir iki kūdikiui sukaks keturi mėnesiai gali būti nutraukta šalių susitarimu jos iniciatyva, bandomuoju laikotarpiu be šalių valios arba pasibaigus jos sutarties galiojimui, arba darbdaviui priėmus sprendimą, kuriuo įdarbinimas nutraukiamas. Darbuotojos nėštumo faktas patvirtinamas darbdaviui pateikus pažymą apie nėštumą.

Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §61 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais

Teisė sugrįžti į tą pačią darbo vietą

Per motinystės/ tėvystės atostogų laikotarpį asmeniui yra paliekama jo darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama. Asmuo turi teisę grįžti į tą pačią ar lygiavertę poziciją, kokioje buvo prieš prasidedant atostogoms. Taip pat asmeniui turi būti mokamas ne mažesnis kaip iki atostogų gautas vidutinis darbo užmokestis.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §132 ir 180 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2021 metais

loading...
Loading...