Nedarbingumo / Nelaimingo Atsitikimo Darbo Metu Pašalpa

This page was last updated on: 2021-09-26

Nedarbingumo/ nelaimingo atsitikimo darbo metu pašalpa

Profesinių ligų socialinis draudimas galioja nelaimingam atsitikimui įvykus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo.

Valstybinio socialinio draudimo fondas yra atsakingas už nelaimingų atsitikimų darbe pašalpų skirstymą. Pagrindiniai darbuotojo draudėjai yra pagal darbo sutartį dirbančių asmenų darbdaviai. Draudimo išmokos tiesiogiai priklauso nuo darbuotojo darob užmokesčio. Šis draudimas padengia nelaimingų atsitikimų dabro metu patirtas išlaidas, išlaidas, atsiradusias dėl prarasto darbingumo ar mirties.

Apdraustajam tapus laikinai nedarbingam dėl draudiminio įvykio, mokama ligos pašalpa, kurios dydis yra 100 procentų kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos pašalpoms skaičiuoti. Pašalpa mokama už darbo laiką pagal asmens darbo (pamainų) grafiką. Jeigu nukentėjusysis dėl draudiminio įvykio terminuotai netenka mažiau kaip 30 procentų darbingumo, jo nedarbingumas yra priskiriamas laikinajam. Jeigu nukentėjusysis dėl draudiminio įvykio terminuotai netenka iki 20 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 10 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomovienkartinei kompensacijai apskaičiuoti. Jeigu nukentėjusysis dėl draudiminio įvykio terminuotai netenka daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 30 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 20 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti. Jeigu nukentėjusiajam šiais atvejais nustatytas neterminuotas darbingumo netekimas, tai netekto darbingumo vienkartinė kompensacija išmokama trigubai didesnė.

Jeigu nustatoma, kad nukentėjusysis dėl draudiminio įvykio neteko 30 ir daugiau procentų darbingumo, jam mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija. Invalidumo lygį nustato Medicininė socialinė ekspertizės komisija. Netekto darbingumo periodinė kompensacija nukentėjusiajam mokama kas mėnesį. Ji apskaičiuojama kaip darbingumo netekimo koeficiento (d), kompensavimo koeficiento (k) ir mokėjimo mėnesį galiojančių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (D) sandaugos pusė.

Jeigu apdraustasis dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, miršta, pašalpos gavėjams kas mėnesį mokama draudimo išmoka, lygi periodinei netekto darbingumo kompensacijai, padalytai iš vienetu padidinto nustatytų naudos gavėjų skaičiaus. Visi naudos gavėjai gauna vienodą išmokos dydį. Išmoka mokamavaikams (įvaikiams) – kol jiems sukaks 18 metų, o jeigu jie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, – kol jiems sukaks 24 metai; mirusiojo sutuoktiniui ar tėvui (motinai), įtėviui (įmotei); mirusiojo sutuoktiniui, kitiems pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais arba sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims, kurie buvo mirusiojo ašlaikomi arba jo mirties dieną turėjo gauti jo išlaikymą. Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka, lygi 100 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių mirties dėl nelaimingo atsitikimodarbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos mėnesį.

Šaltiniai: LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas (1999) §1-27 straipsniai, paskutinį kartą redaguota 2014 metais; http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1119&langId=en&intPageId=4665

loading...
Loading...