Ģimenes Atbildība

This page was last updated on: 2021-09-29

Atvaļinājums bērna tēvam

Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.Paternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja paternitātes pabalsts sasniedz 32,75 eiro par kalendāro dienu (pēc aprēķiniem), darba ņēmējam piešķir šo summu. Tomēr, ja tas pārsniedz 32,75 eiro par kalendāro dienu, paternitātes pabalsts ir 32,75 eiro plus 50% no pabalsta summas, kas pārsniedz šo summu.

Paternitātes atvaļinājums 10 kalendāro dienu apmērā, tiek piešķirts arī, ja tiek adoptēts bērns, kas jaunāks par trīs gadiem.

Avoti: 155.pants Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā; 14.pants, likumā Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam; 101.-3.pants, Likums Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, spēkā no 1997.gada; http://www.vsaa.lv/en/services/parents/paternity-benefit

Bērna kopšanas atvaļinājums

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju. Darbiniekam ir pienākums vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu (18 mēnešus), līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.

Darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Bērna kopšanas pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta ilguma. Pabalsts ir 60 procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt bērna kopšanai līdz viena gada vecumam. Pabalsts ir 43,75 procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt bērna kopšanai līdz pusotra gada vecumam. Pabalsts 30 procentu apmērā, kurš neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un gūst ienākumus kā pašnodarbinātais līdz pusotra gada vecumam.

Līdz 2014.gada 31.decembrim darbiniekam ir tiesības uz minimālo vecāku pabalstu 32,75 euro (ieskaitot) par kalendāro dienu. Tomēr, ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro, tad bērna tēva pabalsts pabalsts ir 32,75 euro un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro.

Avoti: 156.pants Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2014.gadā; 5.panta trešā daļa, likumā Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam; 106.pants, spēkā no 1997.gada; http://www.vsaa.lv/en/services/parents/adoption/remuneration-care-adopted-child

Elastīgs darba laiks vecākiem / Darba un privātās dzīves balanss

Darba devējs nosaka nepilnu darba laiku, ja to pieprasa grūtniece, sieviete pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete aro bērnu ar krūti, kā arī darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns invalīds jaunāks par 18 gadiem.

Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma pārceļ viņu no normālā darba laika uz nepilnu darba laiku vai otrādi, ja uzņēmumā pastāv šāda iespēja. Ja darbiniekam noteikts nepilns darba laiks, viņa nodarbināšana virs šā darba laika ir pieļaujama, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka rakstveida vienošanos.

Avoti: 134.pants Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā

Noteikumi par nodarbinātības nosacījumiem vecākiem

  • Darba likums, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā / Labour Law 2001, last amended 2017
  • Likums Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam / Law on Payment of State Allowances during the Period from 2009 till 2014
  • Likums Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 1997.gads / Law on Maternity and Sickness Insurance 1997
loading...
Loading...