Nepilngadīgie un Pusaudži

This page was last updated on: 2021-09-29

Minimālais vecums nodarbināšanai

Minimālais vecums pastāvīgām darbam ir 15 gadu vecums. Bērns ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību.

Izņēmuma gadījumā bērnus vecumā no 13 gadiem, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu, no mācībām brīvajā laikā var nodarbināt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā. Šāda nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos.

Izņēmuma gadījumos, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu un saņemta Valsts darba inspekcijas atļauja, bērnu kā izpildītāju var nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, ja šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Darba laiks bērniem (13 – 15 gadi) nedrīkst būt ilgāks par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā mācību gada laikā; Izglītības iestādē ir brīvlaikā, darba laiks nedrīkst būt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā.

Avoti: 37.panta 1.-3.punkts un 132.panta 2.punkts Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā

Minimālais vecums darbam kaitīgos darba apstākļos

Minimālais vecums darbam paaugstināta riska apstākļos ir no 18 gadu vecuma. Darbinieki vecumā no 15-18 gadiem tiek uzskatīti par pusaudžiem. Paaugstināta riska apstākļi darbā ir īpaši apstākļi, kas ir saistīti ar darbinieka drošību, veselību, tikumību un attīstību. Darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumus, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību, nosaka Ministru kabinets.

Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darbavietā.

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, un tām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ik gadu jāveic obligātā medicīniskā apskate.

Mēnešalga pusaudžiem nodarbinātiem 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, nedrīkst saņemt mazāk nekā noteikts Ministru kabineta noteikumos par minimālo mēnešalgu. Ja pusaudzis papildus vidējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvei arī strādā, viņam par veikto darbu samaksā atbilstoši nostrādātajam laikam. Šajā gadījumā pusaudzim noteiktā stundas tarifa likme nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros.

Nakts darbs (20:00 līdz 06:00) ir aizliegts bērniem, kamēr darbiniekiem zem 18 gadiem (pusaudžiem), nakts darbs (22:00 līdz 06:00) arī ir aizliegts. Virsstundu darba darbiniekiem jaunākiem par 18 gadiem ir aizliegts.

Darbiniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums piešķirams vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā. Ja darbinieks, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, turpina iegūt izglītību, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums piešķirams, pēc iespējas saskaņojot to ar brīvlaiku izglītības iestādē.

Grozījumi Darba likumā (kas stājās spēkā no 2015.gada 1.janvāra) ir veikuši izmaiņas, kas saistīti ar jauniešu nodarbinātību. Likumā 37.panta 2.daļa ir grozita un šobrīd pastāv iespēja nodarbināt jebkuru personu vecumā no 15 līdz 18 gadu vecumam neatkarīgi no tā vai tā turpina obligāto 9.klašu izglītību un tādejādi tiek uzskatīti par bērniem vai pusaudžiem. Vēljovairāk, maksimālais darba laiks jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadu vecumam un jauniešiem no 15 līdz 18 gadu vecumam arī ir mainīts. Jauniešus no 15 gadu vecuma un vecākus var nodarbināt ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā skolas brīvlaikā, šis iepriekš bija noteikts, kā ne ilgāk par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā, skolas brīvlaikā, bērniem no 13 līdz 18 gadu vecumam.

2015. gada Regula Nr. 164 satur sīki izstrādātus noteikumus par jauniešu nodarbinātības ierobežojumiem, strādājot ar noteiktām vielām.

Avoti: 37.panta 4.-6.punkts, 63.pants, 132.pants, 136.panta 6.punkts, 138.pants un 150.panta 5.punkts Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā

Noteikumi par bērnu nodarbināšanu

 • D
 • a
 • r
 • b
 • a
 • l
 • i
 • k
 • u
 • m
 • s
 • ,
 • p
 • i
 • e
 • ņ
 • e
 • m
 • t
 • s
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • .
 • g
 • a
 • d
 • ā
 • ,
 • p
 • ē
 • d
 • ē
 • j
 • o
 • r
 • e
 • i
 • z
 • i
 • g
 • r
 • o
 • z
 • ī
 • t
 • s
 • 2
 • 0
 • 1
 • 7
 • .
 • g
 • a
 • d
 • ā
 • /
 • L
 • a
 • b
 • o
 • u
 • r
 • L
 • a
 • w
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • ,
 • l
 • a
 • s
 • t
 • a
 • m
 • e
 • n
 • d
 • e
 • d
 • 2
 • 0
 • 1
 • 7
loading...
Loading...