Piespiedu Darbs

This page was last updated on: 2021-09-29

Piespiedu un obligātā darba aizliegums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 106.pantu "Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu."

Lasot aizliegumu attiecībā uz piespiedu darbu kopā ar Satversmes 94., 95., 96., un 97.pantu, ir skaidri redzams, ka Latvijā pastāv spēcīgs juridiskais pamats pret piespiedu darbu. Pantu no 94.-97.pantu teksts ir pieejams zemāk:

- Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu;

- Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam;

Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.

- Ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu.

Darba likumā nav noteikumu, kas aizliegtu piespiedu darbu. Līdzīgi ir arī ar Krimināllikumu, kurā nav paredzēta atsevišķa nodaļa par piespiedu darbu.

Avoti: 94.-97.pants Latvijas Republikas Satversmē, pieņemta 1922.gadā, atjaunota 1991.gadā, pēdējo reizi grozīta 2016.gadā

Tiesības mainīt darbu un aiziet no darba

Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu pēc uzteikuma termiņa izbeigšanās. Darbiniekam ir tiesības uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš.

Darbiniekam, kurš nodarbināts algotā pagaidu vai citā darbā saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu dienu iepriekš.

Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, neievērojot šajā pantā noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam/viņai ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu atzīstams katrs tāds apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības (piemēram, seksuāla uzmākšanās, vienlīdzīga atalgojuma par vienlīdzīgu darbu noteikumu neievērošana).

Avoti: 100.pants, Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā

Necilvēcīgi darba apstākļi

Iepriekš darba likumā bija noteikts, ka kopējais virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt 144 stundas četru mēnešu periodā. Grozītajā likumā, šis noteikums ir mainīts uz Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus (17.39 nedēļas), the virsstundas nedrīkst pārsniegt 139 stundas. Ja sadalīts uz četriem mēnešiem, kopējais darba laiks (ieskaitot virsstundas) nedēļā ir pat mazāks par vidējām 50 stundām.

Avoti: 136.panta 5.punkts, Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā

Noteikumi attiecībā uz piespiedu darbu

  • Latvijas Republikas Satversme, pieņemta 1922.gadā, atjaunota 1991.gadā, pēdējo reizi grozīta 2007.gadā / Latvian Constitution of 1922, reinstated in 1991, last amended in 2007
  • Darba likums, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā / Labour Law 2001, last amended 2017
loading...
Loading...