နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္၊ နားရက္မ်ား။

This page was last updated on: 2021-11-26

လုပ္ခရ-အလုပ္နားရက္ /နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ရက္မ်ား။

နွစ္ပါတ္လည္ခြင့္ (အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္သက္ခြင့္ ဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္) ကိုခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

အရျပဌာန္းထားသည္။ အလုပ္သမားသည္ တစ္လလွ်င္အနည္းဆုံးလုပ္ရက္ - ရက္ (၂၄) ျဖင့္ လုပ္သက္ (၁၂)လ ျပည့္တိုင္းခံစားခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္သမား၏အသက္အရြယ္အလိုက္လုပ္ရက္ (၁၀) မွ (၁၄) ရက္အထိခံစားခြင့္ ရွိသည္။ အသက္ (၁၅) နွစ္အတြင္းအလုပ္သမားအတြက္ ဆက္တိုက္ (၁၄)ရက္၊ အသက္ (၁၅)အထက္လူအတြက္ ဆက္တိုက္ (၁၀)ရက္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ တစ္လလွ်င္အလုပ္ဆင္းရက္ ရက္ (၂၀) မျပည့္ခဲ့ပါကလုပ္သက္ခြင့္ကို (၁) ရက္ျဖတ္ေတာက္သည္။ အလုပ္ဆက္တိုက္ (၁၂) လမလုပ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္သက္ခြင့္ကိုအခ်ိဳးက်ေလွ်ာ့ ေပါ့ေပးနိုင္သည္။ လုပ္သက္ခြင့္သြားမည့္အလုပ္သမားကိုခြင့္မသြားမီ ခြင့္ကာလအတြက္ပ်မ္းမွ်လစာ /ပ်မ္းမွ်လုပ္ခ ထုတ္ေပးရမည္။

လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ လုပ္သက္ခြင့္အစီအစဥ္ကိုခြင့္ယူနိုင္ေသာကာလေစ့ေရာက္သည္မွ (၃) လအတြင္း ခြင့္ယူနိုင္ေအာင္စီမံေပးရမည္။ လုပ္သက္ခြင့္ကိုမယူလိုေသးပါကအမ်ားဆုံး(၃)နွစ္ဆက္တိုက္စုေဆာင္းထားနိုင္သည္။ ခြင့္အစားလုပ္ခလစာထုတ္ယူလိုပါကလုပ္သက္ခြင့္ေစ့ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ေသာအလုပ္သမားကိုရွင္းေပးနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မွထြက္ခြင့္ျပဳေသာအလုပ္သမားကိုရွင္းေပးနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ ထိုအခ်ိန္ တြင္ေသဆုံးေသာအလုပ္သမားအတြက္ရွင္းေပးနိုင္သည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ -  ၄၊ ခြင့္ရက္နွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္မ်ားအတြက္လုပ္ခလစာ။

အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ျပန္တမ္း၀င္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပိတ္ရက္မ်ားအတြက္လုပ္ခလစာျဖင့္နားရက္ ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစိုးရက ျပဌာန္းေသာ ထိုပိတ္ရက္ (ဧျပီ ၁၂ - ၂၁ နွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀-ရက္အပါအ၀င္) စုစုေပါင္း (၂၆) ရက္ရွိသည္။ ထိုပိတ္ရက္မ်ားမွာ -

 • လြတ္လပ္ေရးေန ့ - ဇႏၷ၀ါရီလ (၄)ရက္ေန ့
 • ျပည္ေထာင္စုေန ့ - ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန ့
 • ေတာင္သူလယ္သမားေန ့ - မတ္လ (၂)ရက္ေန ့
 • တေပါင္းလျပည့္ေန ့ - မတ္လ (၁၂)ရက္ေန ့
 • တပ္မေတာ္ေန ့ - မတ္လ (၂၇)ရက္ေန ့
 • သႀကၤန္ နားရက္ - (၅ ရက္)
 • ျမန္မာနွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္မ်ား - ဧျပီလ (၁ရ - ၂၁)
 • အလုပ္သမားေန ့ - ေမလ (၁)ရက္ေန ့
 • ကဆုန္လျပည့္ေန ့ - ေမလ (၁၀)ရက္ေန ့
 • ၀ါဆိုလျပည့္ေန ့ - ဇူလိုင္လ (၈)ရက္ေန ့
 • အာဇာနည္ေန ့ - ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ေန ့
 • သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန ့- ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန ့
 • ဒီပါ၀လီေန ့ - ေအာက္တိုဘာလ (xx)ရက္ေန ့
 • တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန ့ - နို၀ဘၤာလ (၃)ရက္ေန ့
 • အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန ့ - နို၀ဘၤာလ (၁၃)ရက္ေန ့
 • ဘကၠရီးအစ္ေန ့ - နို၀ဘၤာလ (xx)ရက္ေန ့
 • ကရင္နွစ္သစ္ကူးေန ့ - ဒီဇဘၤာလ (၁၈)ရက္ေန ့
 • ခရစၥမတ္ေန ့ - ဒီဇဘၤာလ (၂၅)ရက္ေန ့


အိဒ်နေ့ (တစ်ရက်) နှင့် ဒီပါဝလီနေ့ (တစ်ရက်) ကို သတင်းစာတွင် (လူနည်းစုအတွက်သာ) အများပြည်သူအားလပ်ရက်အဖြစ် ကြေငြာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား သဘောတူညီမှုအပေါ် မူတည်၍ အဆိုပါအားလပ်ရက်များအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်အားခပေးရန် ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့် မရှိပါ။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပန္တမ္း၀င္ပိတ္ရက္သည္ ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္နွင့္ ထပ္သြားပါကအစားထိုးပိတ္ရက္ ထပ္ေဆာင္းေပးရန္ျပဌာန္းခ်က္မရွိ။ သို ့ေသာ္ထိုရက္တြင္အလုပ္သမားသည္အလုပ္ဆင္းေန ရပါက ထိုအလုပ္ဆင္းခ်ိန္ကိုအခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာအလုပ္သမား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာရက္ မ်ားအတြင္လုပ္ငန္းရွင္ကပိတ္ရက္သတ္မွတ္ေပးနိုင္သည္။ လျပည့္ေန ့ရက္မ်ား သည္နွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈရွိနိုင္ပါ သည္။ အိဒ်နေ့ (တစ်ရက်) နှင့် ဒီပါဝလီနေ့ (တစ်ရက်) ကို သတင်းစာတွင် (လူနည်းစုအတွက်သာ) အများပြည်သူအားလပ်ရက်အဖြစ် ကြေငြာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား သဘောတူညီမှုအပေါ် မူတည်၍ အဆိုပါအားလပ်ရက်များအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်အားခပေးရန် ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့် မရှိပါ။

မူရင္း။

အပိုဒ္ -  ၃၊ ခြင့္ရက္ နွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)။

အမိန္ ့ေၾကျငာစာအမွတ္ - ၁ /၂၀၀၇၊ ရက္စြဲ - ၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၀၇။

 

ရက္သတၱပါတ္ပိတ္ရက္မ်ား။

ဥပေဒအရရက္သတၱပါတ္တစ္ပါတ္လွ်င္ပိတ္ရက္အနည္းဆုံး (၁)ရက္ရွိရမည္။ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)အရ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ ရက္သတၱတစ္ပါတ္လွ်င္ (၁)ရက္လုပ္ခလစာျဖင့္နားရက္ရရွိရမည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)အရတနဂၤေႏြေန ့ကိုအလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။

အလားတူ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အလုပ်သမားတိုင်း တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက် လုပ်အားခအပြည့်နှင့် နားခွင့်ပေးထားသော အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ ဥပဒေ ၂၀၁၃ တွင်လည်း တွေ့ရသည်။

စက်ရုံဥပဒေအရ တနင်္ဂနွေနေ့ကို တစ်ပတ်လုံး၏ အားလပ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အလားတူ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အလုပ်သစ်ခန့်အပ်ခြင်းစာချုပ်စံပုံစံတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ လိုအပ်လျှင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကြား သဘောတူညီမှုအရ ကြားရက်များကိုလည်း အားလပ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

ခွင့်ရက်နှင့် အားလပ်ရက် ဥပဒေအရ အလုပ်သမားများသည် တစ်နှစ်လျှင် ရှောင်တခွင်ခွင့် (၆) ရက်ကို လုပ်အားအပြည့်ဖြင့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ဘာသာရေးကိစ္စများနှင့် မလွဲမရှောင်သာသော လူမှုရေးကိစ္စများမှတပါး ရှောင်တခွင်ခွင့်များကို တစ်ကြိမ်လျှင် ၃ ရက် ဆက်တိုက်ထက် ပို၍ မယူရပါ။ ရှောင်တခွင်ခွင့်များကို လာမည့်နှစ်သို့ သယ်ဆောင်ခွင့်မရှိသည့်အပြင် (နှစ်ပတ်လည်ခွင့် သို့မဟုတ် နာမကျန်းခွင့် သို့မဟုတ် မီးဖွားခွင့်တို့ကဲ့သို့) အခြား မည်သည့်ခွင့်အမျိုးအစားနှင့်မဆို ပူးတွဲပြီး မယူရပါ။

အလုပ်ခန့်စာချုပ် စံပုံစံအရ အလုပ်သမားများသည် နာရေးခွင့်များကို ၎င်းတို့၏ အနိမ့်ဆုံးလစာမှ ဖြတ်တောက်မှုမရှိစေဘဲ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ရှောင်တခွင်ခွင့်ကဲ့သို့ ပြဋ္ဌာန်ထားသော ခွင့်ခံစားခွင့် ကုန်သွားပါက အလုပ်သမားများသည် လစာမဲ့ခွင့်ကို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူညီမှုဖြင့် ရယူနိုင်သည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၁၅၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

အပိုဒ္ - ၆၀၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ ဥပဒေ (အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၃)

§၁၄၊ ခွင့်နှင့် အားလပ်ရက်ခံစားခွင့် ဥပဒေ ၁၉၅၁၊

§၅-၆၊ အလုပ်ခန့်စာချုပ်စံပုံစံ ၂၀၁၇

loading...
Loading...