အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစျခင္း

This page was last updated on: 2021-11-26

အတင္းအၾကပ္မလုပ္မေနရခိုင္းေစျခင္းကိုတားမ်စ္ျခင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းတို ့ကိုတားမ်စ္ထားသည္။ အတင္း အၾကပ္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းကိုလည္းတားမ်စ္ထားသည္။ ဤတြင္ခၽြင္းခ်က္မွာ - ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္အရ အလုပ္ၾကမ္းခိုင္းေစျခင္းနွင့္ ျပည္သူ ့အက်ိဳးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တရားဥပေဒနွင့္အညီ တာ၀န္ခ်မွတ္ ခိုင္းေစျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။

အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာ - ၁ /၁၉၉၉ ၊ ၁၄ ေမလ၊ ၁၉၉၉ အရ အတင္း အၾကပ္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ မလုပ္မေနရ လုပ္အားေပးရျခင္းတိူု ့ကိုတားမ်စ္ ထားသည္။ သို ့ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အေရးေပၚကိစၥ မ်ားျဖစ္ေသာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘး၊ ငလွ်င္ေဘး၊ အငတ္ေဘး၊ စစ္ေဘး၊ ကပ္ေရဂါက်ေရာက္ျခင္း၊   တို ့တြင္ ျပည္သူအမ်ားေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မည္ျဖစ္၍ ဤကိစၥမ်ားအတြက္လုပ္အားေပးေတာင္းခံျခင္းကို ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ထားရွိသည္။

အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္းသည္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာက်ဴးလြန္မႈျဖစ္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတြင္ဆိုသည္မွာ - မည္သူမဆို အဓမၼအားျဖင့္ တပါးသူအား သူ၏ဆႏၵမပါဘဲ အလုပ္လုပ္ ရန္ဖိအားေပးျခင္းအတြက္ က်ဴးလြန္သူအား ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ (၁)နွစ္အထိ၊ သို ့မဟုတ္ေငြဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ (၂) ရပ္လုံးက်ခံေစရမည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၅၈ ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

အပိုဒ္ - ၃၇၄ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ (၁၈၆၁)

လြတ္လပ္စြာအလုပ္ေျပာင္းခြင့္၊ အလုပ္ထြက္ခြင့္။

အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ေျပာင္းလုပ္ရန္အတြက္လက္ရွိအလုပ္ရွင္အား (၁) လႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပးရန္လိုသည္။

အေသးစိတ္ကို “အလုပ္အကိုင္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။

လူသားမဆန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား။

အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကိုပုံမွန္ေန ့စဥ္ (၈) နာရီ ( တပါတ္လွ်င္ ၄၄ - ၄၈ နာရီ) မွ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳနိုင္သည္။ သို ့ေသာ္ အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္အလုပ္ခ်ိန္သည္ တပါတ္လွ်င္ (၁၂) နာရီ၊ အေရးႀကီးအေျခအေနမ်ားတြင္အမ်ားဆုံးတပါတ္လွ်င္ (၁၆) နာရီ အမ်ားဆုံးျဖစ္ရမည္။ အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္ကို ည (၁၂) နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍မလုပ္ေစရ။ စက်ရုံများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၌ မပါဝင်သော အလုပ်သမားများအတွက် တစ်ပတ်လျှင် အချိန်ပို နာရီ ၂၀ ရရှိသည်။

အေသးစိတ္ကို “ေဆာင္းေငြမ်ား” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။

loading...
Loading...