ကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ား။

This page was last updated on: 2021-11-26

အလုပ္ခိုင္းေစနိုင္သည့္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္။

အလုပ္ခိုင္းေစနိုင္သည့္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္ကို (၁၄) နွစ္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)အရ (၁၄) နွစ္ေအာက္ကေလးကို အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရန္တားမ်စ္ထားသည္။ လက္မွတ္ရဆရာ၀န္   ၏ အလုပ္လုပ္နိုင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ေဆးစာမပါဘဲ အသက္ (၁၄) နွစ္ နွင့္ (၁၆) နွစ္ၾကား ကေလးကို မည္သည့္စက္ရုံတြင္မွအလုပ္မလုပ္ေစရန္တားမ်စ္ထားသည္။ ထိုကေလးအား တစ္ေန ့လွ်င္အမ်ားဆုံး (၄)နာရီ သာခိုင္းေစရန္ျဖစ္ျပီး ၁၈:၀၀ နာရီ မွ ၀၆:၀၀ နာရီ အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္မလုပ္ခိုင္းေစရ။ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးမ်ား ၏ အလုပ္ခ်ိန္ ကို (၂) ဆိုင္းခြဲထားရန္၊ တစ္ဆိုင္းလွ်င္ နားခ်ိန္အပါအ၀င္ (၅) နာရီထက္မပိုေစရ။ တနဂၤေႏြေန ့သည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း ရက္သတၱပါတ္နားရက္ျဖစ္ျပီး ဤသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားတြင္ခၽြင္းခ်က္မရွိေစရ။

ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ တြင္ အလုပ္ခို္င္းေစနိုင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္ကို (၁၄) နွစ္သို ့တိုးျမွင့္ ထားသည္။ (၁၄) နွစ္မွ (၁၆)နွစ္အတြင္းကေလးအလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ေန ့အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို အမ်ားဆုံး (၄) နာရီထက္မပိုရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ အသက္ (၁၆) နွစ္ေအာက္အလုပ္သမားအားအခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္နွင့္ ညဘက္အလုပ္ (၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ နာရီ) ခိုင္းျခင္းကို လုံး၀တားမ်စ္ထားသည္။

အသက္ (၁၆ - ၁၈) နွစ္အရြယ္ ငယ္ရြယ္သူအလုပ္သမားသည္ ဆရာ၀န္၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳ ေသာေနရာတြင္အလုပ္လုပ္နိုင္သည္။ သူ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးမႈအေပၚတြင္ ထိခိုက္သက္ ေရာက္မႈလုံး၀မရွိေစရ။ ထို ့ျပင္အလုပ္သမားငယ္သည္ လုပ္ကိုင္ရမည့္သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနွင့္ပါတ္သက္ျပီး ႂကြမ္းက်င္မႈသင္တန္းရရွိျပီးျဖစ္ရမည့္အျပင္ ၊ အလုပ္ခြင္တြင္း က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုေကာင္းစြာနားလည္လိုက္နာနိုင္သည္ျဖစ္ျပီး ၊ အလုပ္လုပ္နိုင္ေအာင္က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း နွင့္ျပည့္စုံရမည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားဆို္င္ရာဥပေဒကဆိုသည္မွာ - ကေလးတိုင္းသည္ ဥပေဒနွင့္အညီသူ၏ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပေဒကျပဌာန္းေသာ အလုပ္အကိုင္ရရွိခြင့္ ၊ နားခြင့္ ၊ အပန္းေျဖခြင့္ နွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္။ ဥပေဒကထပ္မံဆိုသည္မွာ - အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိုကေလးအလုပ္ သမားမ်ား အလုပ္ခြင္အတြင္း ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားထိပါးျခင္း၊ ဆုံးရႈံးျခင္း မခံရေစေရး အတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ လုံျခံဳမႈရွိေစရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက ကေလးမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အေျခခံပညာေရး သင္ယူရရွိေစဖို ့ အာမခံေပးထားသည္။ မသင္မေနရပညာေရးစံနစ္အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာအသက္အရြယ္မွာမူ (၁၀) နွစ္ ျဖစ္သည္။

စက်ရုံအက်ဥပဒေအရ အသက် ၁၄ နှစ်အနည်းဆုံးရှိသော ကလေးများကို (ကလေးလုပ်သားအဖြစ် ကန့်သတ်အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်စေရန်) နှင့် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ကလေးများကို (လူကြီးလုပ်သားအဖြစ်) အလုပ်ခန့်အပ်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ထံမှ ထောက်ခံစာယူရပါသည်။ ထောက်ခံစာ၏ သက်တမ်းသည် ၁၂ လ ဖြစ်သည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၈ နွင့္ ၃၆၆ ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

အပိုဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

အပိုဒ္ - ၂၄ (က)(ခ) ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၃)

အပိုဒ္ - ၇၅ - ၈၃ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစေရးအတြက္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္။

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားခိုင္းေစေရးအတြက္အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္သည္ ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ အရ (၁၈) နွစ္ျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၈) နွစ္မျပည့္ေသးသူကို ေဘးအႏၱရာယ္ရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊ ေစခိုင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္အလုပ္မလုပ္ေစရ။

ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအရ - သူ(မ) ၏ အသက္အ​ႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ ေရာဂါတစုံတရာျဖစ္ေစနိုင္ေသာ၊  သို ့မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အလုပ္မ်ိဳးကိုလုပ္ရန္ ကေလးအလုပ္သမားအား ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ခိုင္းေစျခင္းကို တားမ်စ္ထားသည္။

ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆) အရ အသက္ (၁၆) နွစ္ေအာက္အလုပ္သမားအား အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္ အလုပ္၊ ညအလုပ္ (၁၈:၀၀ - ၀၆:၀၀ နာရီအတြင္း) ခိုင္းေစမႈကိုတားမ်စ္ထားသည္။ အလုပ်ချိန်နှင့် ညဘက်အလုပ်လုပ်ခွင့် တားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလားတူ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို စက်ရုံဥပဒေ တွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၁၃ - ၁၄ ၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

အပိုဒ္ - ၆၅(က) ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၉၃)

စက်ရုံဥပဒေ ၁၉၅၁၊ §၂၄-၂၉၊ ၅၉-၆၀ နှင့် ၇၅

 

loading...
Loading...