က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ

This page was last updated on: 2021-11-26

အလုပ္ရွင္မွေဆာင္ရြက္ရန္ ။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားဦးစီးဌာနမ်ားမွညြန္ၾကားခ်က္မ်ား အရျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ေဘးကင္းလုံျခံဳေစရန္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ကာကြယ္မႈ မ်ားစီမံထားရမည္။ မိမိအလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး နွင့္ပါတ္သက္၍ ပညာ ေပးရန္လိုသည္။

ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒ (၂၀၁၆) က မလုပ္မေနရအစီအစဥ္မ်ားျပဌာန္းထားသည္ -

 • ဆိုင္နွင့္အလုပ္ဌာနအတြင္းအျပင္သပ္ရပ္သန္ ့ရွင္းေနရန္
 • မေကာင္းေသာအနံ ့အသက္မ်ားမရွိေစရန္
 • က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစရန္
 • ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေနေစရန္
 • လုံေလာက္ေသာအလင္းေရာင္ရရွိေစရန္
 • အသံဗလံဆူညံျခင္းမရွိေစရန္
 • အပူအေအးေနသာမွ်တျခင္းရွိေစရန္
 • မီးေဘးအႏၱရယ္ကာကြယ္ေရးနွင့္ အေရးေပၚအစီအမံမ်ားထားရွိရန္
 • ထိခိုက္နာမက်န္းမႈမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းပစၥည္းေသတၱာထားရွိရန္

အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ကလည္း မလုပ္မေနရအစီအစဥ္မ်ားျပဌာန္းထားသည္ -

 • စက္ရုံအတြင္းအျပင္သပ္ရပ္သန္ ့ရွင္းေနရန္္
 • အညစ္အေၾကးစြန္ ့ပစ္ေရးအတြက္ထိေရာက္ေသာအစီအစဥ္မ်ားရွိရန္
 • ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရန္
 • အပူအေအးေနသာမွ်တျခင္းရွိေစရန္
 • ဖုံ၊ အခိုးအေငြ ့မ်ားကင္းရွင္းေနေစရန္
 • အခန္းတြင္းစိုထိုင္းဆကိုထိန္းသိမ္းထားရန္
 • လုံေလာက္ေသာအလင္းေရာင္ရရွိေစရန္
 • အခန္းတြင္းၾကပ္ညပ္ေနျခင္းမရွိေစရန္
 • သန္ ့ရွင္းေဘးကင္းေသာေသာက္ေရ
 • သန္ ့ရွင္းေသာအိမ္သာနွင့္ တံေထြးခြက္မ်ား
 • ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းအစီအမံမ်ား
 • မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား
 • ဓါတုေဗဒပစၥည္းအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား
 • စက္ယႏၱရားမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အဆင့္မီေအာင္ျပဳျပင္ထားျခင္း

လူမှုဝန်ထမ်းဥပဒေအရ အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်သမား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ အနာရောဂါကူးစက်ခြင်း အသက်အန္တရာယ်ရှိသော မတော်မတဆဖြစ်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘေးကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များကို လူမှုဖူလုံရေး ဘုတ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အာမခံအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ အလုပ်ရှင်များ၏ ရာဇဝတ်မှု သို့မဟုတ် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်သောအကာအကွယ်များထားရှိရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက် အလုပ်ရှင်က ကျန်းမာရေးစရိတ် ကျခံရမည်။

လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်းခွင်ရေးရာ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေ အမှတ် ၈ နှင့်အညီ ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ရပ်ကို စီစဉ်သင့်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ရောဂါဘယများ ခံစားရခြင်းမှ ဝန်ထမ်းတိုင်း ကင်းဝေးစေရန်အတွက် အသိမှတ်ပြု ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအား အလုပ်ရှင်က စီစဉ်ပေးရမည်။ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသော သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေသော အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုအပ်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုများအား အလုပ်ရှင်များက ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အောက်ပါအခြေအနေများအတွင်း အလုပ်သမားတစ်ဦးကို ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာထူးလျှော့ချခြင်း မပြုရန် ဥပဒေက တားမြစ်ထားပါသည် -

 • လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ထုတ်ပြန်သည့် ဆေးစာတစ်စောင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ရောဂါဘယတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့မှုအတွက် အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ဆရာဝန်က ထုတ်ပြန်ပေးသည့် ဆေးစာတစ်စောင်ကို မရရှိမီ အချိန်အတွင်း
 • ဖော်ပြပါ လုပ်သားက အန္တရာယ်များသော သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအရ ဆိုးရွားသော အခြေအနေအတွက် စောဒကတက်ခြင်းကို ဖြေရှင်းသောကြောင့် 
 • ဖော်ပြပါ လုပ်သားက လုပ်ငန်ခွင်တွင်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေး ကော်မတီ၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်သောကြောင့် သို့မဟုတ် 
 • ဖော်ပြပါ လုပ်သားက လုပ်ငန်ခွင်တွင်း မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ရောဂါဘယတစ်ခု ကြုံတွေ့ရအံဆဲဆဲ အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် အလုပ်လုပ်ရန် ငြင်းဆန်သောကြောင့် 

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၄၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

အပိုဒ္ - ၁၃ မွ ၄၃၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

ရင်းမြစ် - လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ ၂၀၁၂၊ §၅၃

 ၂၀၀၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်ခွင်ရေးရာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေ ပုဒ်မခွဲ ၂၆

အကာအကြယ္မ်ားအခမဲ့ေ၀ငွထားျခင္း။

အလုပ္သမားတဦးခ်င္းအတြက္အကာအကြယ္မ်ားေ၀ငွေပးထားရမည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ မ်က္လုံး ကိုထိခိုက္နိုင္ေသာ စူးရွသည့္အလင္းေရာင္၊ အပူေငြ ့၊ အစအန၊ အမႈန္အမႊားမ်ားလြင့္စင္ထြက္လာေသာအလုပ္ ကိုလုပ္ကိုင္ ေနရေသာအလုပ္သမား၊ ထို ့ျပင္ ၄င္းအေျခအေနရွိေသာပါတ္၀န္းက်င္တြင္အလုပ္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ထိေရာက္စြာအကာအကြယ္ေပးနိုင္ေသာ အကာ၊ ေလကာမ်က္မွန္မ်ားထုတ္ေပးထား ရမည္။ 

၂၀၀၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်ခွင်ရေးရာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေတွင်လည်း အလားတူ ပြဠာန်းချက်များ ပါရှိပါသည်။ အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် ဌာနက ပြဠာန်းအတည်ပြုထားသည့် တစ်ကိုယ်ရေ ကာကွယ်ရေး ဝတ်ဆုံများ၊ ပစ္စည်းပစ္စယများနှင့် အသုံးအဆောင်များအား အခမဲ့ ထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း လုပ်သားများ ဝတ်ဆင်ထားရန်အတွက်လည်း ညွှန်ကြားပေးရမည်။ 

လုပ်သားများအနေဖြင့်လည်း တစ်ကိုယ်ရေ ကာကွယ်ရေး ဝတ်ဆုံများနှင့် ပစ္စည်းပစ္စယများအား လုပ်ငန်းခွင်ရေးရာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေးဌာန၏ ပြဠာန်းချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျ အသုံးပြု၍ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို မှန်ကန်စွာကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရင်းမြစ် -

အပိုဒ္ - ၃၇၊ စက္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

၂၀၀၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်ခွင်ရေးရာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေ ပုဒ်မခွဲ ၂၆ (င) နှင့် ၃၀ (က) 

သင္တန္း။

လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္စ၀င္ေတာ့မည့္အလုပ္သမားအား၄င္း၊ အလုပ္၀င္လုပ္ေနျပီးျဖစ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားအား ၄င္း၊ စက္ရုံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီျဖစ္ေစ၊ ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏ ၀ါဒနွင့္အညီျဖစ္ေစ၊ တတ္ႂကြမ္းက်င္မႈရွိေစရန္လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားစီမံေပးရမည္။

အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မီးေဘးႀကံဳလာလွ်င္ေဆာင္ရြက္လိုက္နာရမည့္အစီအစဥ္ မ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍တတ္သိနားလည္မႈရွိေစရန္၊ ထို ့အတြက္လိုအပ္သည့္သင္တန္းလုံေလာက္စြာေပးထားရန္ ျပဌာန္း ထားသည္။

လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနက ပြဠာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး သင်တန်းများအား ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကော်မတီ၏ မန်နေဂျာများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ၎င်းတို့၏ ဌာနများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအမျိုးစားများအလိုက် လိုအပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အလားတူပင် ဤဥပဒေအရ အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများက အသိပညာဗဟုသုတ၊ နည်းပညာ၊ အချက်အလက်နှင့် ကျွမ်းကျင်အရည်အသွေးများအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး လက်စွဲစာစောင်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအား အလုပ်သမားများထံသို့သာမက ဆက်စပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ဖြန့်ဖြူးပေးရန် သို့မဟုတ် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ သိမြင်နားလည်မှု သို့မဟုတ် အသိဗဟုသုတ တိုးမြှင့်ရန် စီစဉ်ပေးရမည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် မီးဘေးလုံခြုံရေး အစီအစဉ်တစ်ရပ် သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ရန်၊ မီးဘေးအန္တရာယ် အစမ်းလေ့ကျင့်မှု ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မီးသတ်ဗူးများကို စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်စေရေးအတွက် လုပ်သားများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရင်းမြစ် -

အပိုဒ္ - ၄၀၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

အပိုဒ္ - ၁၄၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးနွင့္ ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)

၂၀၀၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်ခွင်ရေးရာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေ ပုဒ်မခွဲ ၂၆ (ဇ၊ ဎ နှင့် ဏ) နှင့် ၃၀ (က)

အလုပ္သမားေရးရာစစ္ေဆးမႈစံနစ္။

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား က်င့္သုံးလိုက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးမႈးမ်ားခန္ ့အပ္ ထားသည္။ စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စပက္ေတာ္) ဆိုသည္မွာ စက္ရုံမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ခန္ ့ထား သူ ျဖစ္သည္။

(၁) စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စပက္ေတာ္)သည္ ၄င္း၏ ကန္ ့သတ္ေဒသ အတြင္း မည္သည့္အလုပ္ဌာန၊ မည္သည့္ဆိုင္ကိုမဆို ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

(၂) ထိုအလုပ္ဌာန /ဆိုင္ ေနရာကိုစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။

(၃) မွတ္တမ္းမွတ္ရာ၊ စာရြက္စာတမ္း၊ ရီဂ်စ္စတာမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။

(၄) အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ နို ့တစ္မ်ားကိုိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။

(၅) လုပ္ငန္း၊ ေနရာမ်ားကို ဓါတ္ပုံ၊ ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားလိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းဌာန၊ ဆိုင္အတြင္းရွိသူမ်ားကို လိုအပ္သလိုေမးျမန္းေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။

(၆) စာရြက္စာတမ္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ ေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုေလ့လာ စစ္ေဆးျပီး သက္ေသခံအေထာက္အထားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

(၇) ဤပုဒ္မအရ ထိုကဲ့သို ့ေမးျမန္းေဆြးေႏြးစစ္ေဆး၍ သက္ေသခံရသူမည္သူမဆို မိမိအား အျပစ္ဖို ့နိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေသာေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရန္ တာ၀န္မရွိေစရ။

(၈) စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စပက္ေတာ္) ကလိုအပ္သလိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးနိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္ဌာန၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ရီဂ်စ္စတာမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ပုံစံမ်ား၊ နမူနာမ်ားကို ထုတ္ေပး ျပင္ဆင္ရမည္။

(၉) လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္၊ လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္၊ နွင့္ လုပ္ငန္းနွင့္ပါတ္သက္ရာ မ်ားကို စစ္ေဆးေရးမႈးမွေတာင္းဆို သည့္အတိုင္းထုတ္ေပးျပင္ဆင္ရမည္။

(၁၀) အကယ္၍ တစုံတဦးသည္ ဥပေဒကိုေသာ္၄င္း၊ ဥပေဒေအာက္မွျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုေသာ္၄င္း ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းကို စစ္ေဆးေရးမႈး (အင္စက္ေတာ္) မွ ေတြ ့ရွိခဲ့ပါက ထိုအျပစ္က်ဴးလြန္သူ အား စစ္ေဆးေရးမႈးခ်ဳပ္ (ခ်ိဖ္အင္စပက္ေတာ္) ၏ ခြင့္ျ႔ပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ စီစဥ္ရမည္။

အလုပ်သမား ဥပဒေအားလုံးတွင် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေးတို့အပြင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခနှင့် နစ်နာကြေးခံစားခွင့် စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာအောင် ဆောင်ရွက်ရေးတို့ ကဲ့သို့ အလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၊ ၆၊ ၂၀၊ နွင့္ ၃၂ မွ ၃၅၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

အပိုဒ္ - ၁၀၊ ၁၁၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

loading...
Loading...