ကေလးနို ့တိုက္ ျခင္း။

This page was last updated on: 2021-11-26

ကေလးနို ့တိုက္ ျခင္း။

ကေလးနို ့တိုက္ျပဳစုျခင္းအတြက္အလုပ္နားခ်ိန္နွင့္ ပါတ္သက္၍ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမေတြ ့ရပါ။စက်ရုံဥပဒေအရ အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးငယ်ရှိသူ အမျိုးသမီးအလုပ်သမား ၁၀၀ အထက် အလုပ်လုပ်နေသော စက်ရုံအားလုံးတွင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အလုပ်ရှင်တို့ ပူးပေါင်းတည်ထောင်သော နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း ထားရှိရမည်။ လုပ်ငန်းများသည် ၎င်းနေ့ကလေးထိန်းကျောင်းများကို တစ်သီးပုဂ္ဂလဖြစ်စေ အခြားလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ဖြစ်စေ တည်ထောင်ရမည်။ အကယ်၍ အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးရှိသူ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား ၁၀၀ အောက်သာ ရှိပါက အလုပ်ရှင်သည် သင့်လျော်သော အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

loading...
Loading...