အကာအကြယ္ ေပးျခင္း

This page was last updated on: 2021-11-26

ေဘးအႏၱရယ္ရွိေသာအလုပ္မခိုင္းရ။

စက်ရုံဥပဒေအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအား အန္တရာယ်များသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် ခန့်အပ်မှုကို တားမြစ်ထားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို ၎င်းတို့၏ အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခနှင့် အခြားခံစားခွင့်များ နစ်နာခြင်းမစေရှိဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိသော လုပ်ငန်းနေရာများတွင် တာဝန်ပေးရမည်။ ကိုယ်ဝန် ခုနစ်လ ကျော်ပါက အချိန်ပိုလုပ်ရခြင်း သို့မဟုတ် ညဘက်အလုပ်ဆင်းရခြင်းများ မရှိရပါ။

စက်ရုံဥပဒေအရ ရာသီလာချိန်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသော အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်ရှင်ထံ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံစာတင်ပြပြီး ကြိုတင် အကြောင်းကြားနိုင်သည်။ ၎င်းကိစ္စအတွက် အလုပ်ရှင်က လိုအပ်သော အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းမွကာကြယ္မႈ။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိထားေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အလုပ္သမား၏ အလုပ္တည္ျမဲမႈသည္ ထိုအလုပ္သမ ေမြးဖြားခြင့္ ခံစားေနစဥ္ကာလအတြင္းခိုင္ျမဲေစရမည္။ အလုပ္ရွင္သည့္ခြင့္ကာလအတြင္း ထိုအလုပ္သမအားအလုပ္မွထုတ္ပယ္ ျခင္းေသာ္၄င္း၊ အလုပ္စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္းေသာ္၄င္း၊ တဆင့္နိမ့္အလုပ္သို ့ေရႊ ့ေျပာင္းျခင္းေသာ္၄င္းမလုပ္ရ။ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မွထည့္၀င္ေပးရျခင္းအတြက္ ထိုအလုပ္သမား၏လုပ္ခလစာမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရ။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၆၆ ၊  လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

မူလအလုပ္ေနရာသို ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အလုပ္သမား အားေမြးဖြားခြင့္ခံစားေနစဥ္ အလုပ္ရပ္စဲျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ေရႊ ့ေျပာင္းျခင္းတို ့ကိုတားဆီးထားျခင္းမွအပ၊ မူလအလုပ္ေနရာသို ့ျပန္လာျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မေတြ ့ရပါ။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၆၆ ၊  လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

loading...
Loading...