နာမက်န္းခြင့္

This page was last updated on: 2021-11-26

ေငြေၾကးခံစားခြင့္။

ခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ လုပ္သက္ (၆) လျပည့္ျပီးပါက ေဆးခြင့္ ရက္ (၃၀) ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ထိုခံစားခြင့္ရရန္အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ေဆးခြင့္ေတာင္းခံစါ ကို ဆရာ၀န္ သို ့မဟုတ္ လက္မွတ္ရက်န္းမာေရးတာ၀န္ခံ၊ သို ့မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေဆးဆရာ ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္တင္ျပရမည္။ ေဆးခြင့္ခြင့္ျပဳျခင္းအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ (၃) ရက္သတ္မွတ္ထားသည္။

လုပ္သက္ (၆) လမျပည့္ေသးေသာအလုပ္သမားသည္ ေဆးစါတင္ျပေတာင္းခံပါက လုပ္ခလစာမဲ့ေဆးခြင့္ ခံစားနိုင္သည္။

လုပ္သက္ (၆) လျပည့္ျပီးေသာအလုပ္သမား၀န္ထမ္းအတြက္ ၀င္ေငြခံစားခြင့္ေပးရမည္။ ထိုခံစားခြင့္ကိုအလုပ္ရွင္ မွေပးရန္ျဖစ္ျပီးအစိုးရထံမွေတာင္းခံခြင့္မရွိ။

အလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ ေဆးခြင့္ကို အသုံးမျပဳျဖစ္ပါက တစ္နွစ္အၾကာတြင္ထိုခံစားခြင့္ကုန္ဆုံးသည္။ အလုပ္ခန္ ့ စာခ်ဳပ္ပါခံစားခြင့္တရပ္ရပ္သည္ ဤဥပေဒအရခံစားခြင့္ထက္ေလွ်ာ့နည္းပါက စာခ်ဳပ္ပါခံစားခြင့္သည္အက်ံဳးမ၀င္။

လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ အာမခံရရွိထားေသာအလုပ္သမား၀န္ထမ္းသည္ ျပီးခဲ့ေသာလုပ္သက္ကာလ (၆)လအတြင္း ထည့္၀င္ေငြ (၄) လ ထည့္၀င္ျပီးပါက ေဆးခြင့္ခံစားခြင့္ရရွိမည္။ ထိုသို ့ရရွိရန္အတြက္လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းမွေဆးမႈး ဆရာ၀န္က ၀န္ထမ္းသည္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာအေျခအေနမရွိေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္လိုသည္။ မိမိဆႏၵမပါဘဲ တရား၀င္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းအတြက္ခံစားခြင့္ကို ေနာက္ဆုံးအလုပ္ဆင္းရက္အလြန္ တြင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ နာမက်န္းမႈခံစားခြင့္မ်ားရရွိနိုင္သည္။ နာမက်န္းျဖစ္မႈတခုအတြက္ စတင္ေနမေကာင္းေသာ ေန ့မွစ၍ ခံစားခြင့္ရရွိမည္။ ထိုေန ့မတိုင္မီ (၄)လ ကာလအတြင္းအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ် လုပ္ခလစာ ၆၀% ကို ခံစား နိုင္သည္။ နာမက်န္းမႈကာလ (၂၆) ပါတ္အထိခံစားခြင့္ရွိသည္။ ခံစားခြင့္ေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္-၁၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အတြင္း ရွိသည္။ နာမက်န္းျဖစ္မႈသည္ ထပ္ခါတလဲလဲျပန္ျဖစ္ျခင္း၊ နာတာရွည္ျဖစ္ျခင္း၊ ေရာဂါတမ်ိဳးထက္ပိုျဖစ္ျခင္း၊ အေရးႀကီးေသာေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါက နာမက်န္းမႈကာလ (၅၂) ပါတ္ထိ သို ့မဟုတ္ လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္အဖြဲ ့က သတ္မွတ္ေသာကာလအထိ ေဆး၀ါးကုသျခင္းခံစားခြင့္ရရွိမည္။ နာမကျန်းသော အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် ၆ လစာ လုပ်အားခနှင့် ၄ လစာ ပံ့ပိုးမှု ခံစားခွင့်ရှိသည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၆၊ ခြင့္နွင့္ပိတ္ရက္မ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

အပိုဒ္ - ၂၂ နွင့္ ၂၃၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ။

နာမက်န္းခြင့္ျဖင့္ေဆး၀ါးကုသေနသူ အာမခံရရွိျပီး အလုပ္သမားသည္ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမႈ ဖူလုံေရးဘုတ္အဖြဲ ့လက္ေအာက္ခံ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ား၊ စက္ရုံပိုင္ေဆးခန္း၊ ျပည္သူ ့ေဆးရုံမ်ားကအလုပ္ သမားမ်ားကိုလက္ခံကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ အာမခံရွိေသာအလုပ္သမားသည္ ေဆးေပးခန္းတခုတြင္မွတ္ပုံတင္ ထားပါက ထိုေဆးေပးခန္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္သာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည္။ ခၽြင္းခ်က္အားျဖင့္ အေရးေပၚေဆး၀ါး ကုသမႈ သို ့မဟုတ္ထိုေဆးေပးခန္းမွ အျခားသို ့လႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္။ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ အက်ိဳးခံစားမႈတြင္ -

  • ေဆးေပးခန္းမွက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
  • အိမ္တိုင္ယာေရာက္အေရးေပၚကုသမႈ
  • အထူးကုဆရာ၀န္ျဖင့္ကုသမႈ
  • ေရာဂါရွာေဖြေရးဌာနမ်ား၏ ဓါတ္ခြဲခန္း၀န္ေဆာင္မႈ
  • ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း
  • လိုအပ္သလိုေဆးရုံတက္ကုသျခင္း
  • ေျခတုလက္တုတပ္ဆင္ျခင္း
  • အေၾကာျပင္ဌာန
  • အထူးကိရိယာပစၥည္းမ်ား
  • ေဆး၀ါးပစၥည္း

. . . တို ့ပါ၀င္သည္။

လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများနှင့် ဆေးရုံများတွင် အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသပေးသော်လည်း အလုပ်သမားများသည် ပြင်ပဆေးရုံများတွင် ဆေးဝါးကုသရန်လိုအပ်ပါက ၎င်းဆေးရုံများရှိ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ပြန်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဆေးဝါးကုသခွင့် ကာလမှာ ၂၆ ပတ်/ ၆ လ ဖြစ်သည်။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအလုပ္သမား၏ မွီခုိသူမ်ားလည္းကုသခြင့္ရွိသည္။

အာမခံရွိေသာအလုပ္သမားမိခင္၏ ကေလးအတြက္ ကေလးအသက္ (၁) နွစ္ျပည့္သည္ထိခံစားခြင့္ရွိသည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၂၊ ၂၃ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈ။

နာမက်န္းခြင့္ခံစားေနစဥ္အတြင္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိေသာအလုပ္သမား၏ အလုပ္တည္ျမဲလုံျခံဳမႈသည္ခိုင္ျမဲ ေစ ရမည္။ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းအတြက္၊ သို ့ဟုတ္ကေလးေမြးဖြားျခင္းအတြက္ သို ့မဟုတ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈ ေၾကာင့္ယာယီအလုပ္မလုပ္နိုင္ဘဲ ေဆးခြင့္ခံစားေနစဥ္ကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္သည္ထိုအလုပ္သမားအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္ ျခင္းေသာ္၄င္း၊ အလုပ္စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္းေသာ္၄င္း၊ တဆင့္နိမ့္အလုပ္သို ့ေရႊ ့ေျပာင္းျခင္း ေသာ္၄င္းမလုပ္ရ။ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မွထည့္၀င္ေပးရျခင္းအတြက္ ထိုအလုပ္သမား၏ လုပ္ခလစာမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရ။

 

 

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၆၆၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

loading...
Loading...