လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈခံစားခြင့္

This page was last updated on: 2021-11-26

မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈ /လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကး။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္အေပၚမူတည္၍ခြဲျခားနိုင္သည္။

(၁) အျမဲတန္း လုံး၀မစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္း

(၂) အျမဲတန္း တစိတ္တပိုင္းမစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္း

(၃) ယာယီ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း

(၄) ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္မႈေၾကာင့္အလုပ္သမားေသဆုံးျခင္း

အျမဲတန္း လုံး၀မစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္းတြင္ ထိခိုက္မႈမျဖစ္မီ (၄) လအတြင္းအာမခံရွိသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀% ကို မစြမ္းမသန္ပင္စင္အျဖစ္ေပးရမည္။ လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္ဆရာ၀န္မွ မစြမ္းမသန္ ျဖစ္သူ သည္ အျမဲတန္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈလိုေၾကာင္းေထာက္ခံပါကထိုပင္စင္၏ ၁၀% ပမာဏ ကို အျမဲတန္း ေစာင့္ေရွာက္သူအခ ေၾကးေငြအျဖစ္ထပ္ေဆာင္းေပးရမည္။

အျမဲတန္း တစိတ္တပိုင္းမစြမ္းမသန္ျဖစ္ရျခင္းတြင္ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ရမႈအတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ မစြမ္းမသန္ ပင္စင္အျပည့္၏ အခ်ိဳးက် % ကို ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာစြမ္းရည္ဆုံးရႈံးမႈသည္ ၂၀% ထက္ေလွ်ာ့နည္းေနပါက ပင္စင္အျပည့္ (၅) နွစ္စာကိုတလုံးတခဲတည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

ယာယီ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္းတြင္ ထိခိုက္မႈမျဖစ္မီ (၄) လအတြင္းအာမခံရွိသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀% ကို စတင္မစြမ္းမသန္ျဖစ္သည့္ေန ့မွ စ၍ (၁၂) လထိေပးရမည္။

လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္၏ ဆရာ၀န္သည္ ထိခိုက္သူအလုပ္သမား၏ အလုပ္လုပ္နို္င္ေသာစြမ္းရည္ဆုံးရႈံးမႈအတိုင္း အတာကို စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ ့ကေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္းလိုအပ္ပါက ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အာမခံထားသူအလုပ္သမားသည္ ေဆးစစ္ေဆးရန္လာေရာက္ျခင္းပ်က္ကြက္ပါက ဘုတ္အဖြဲ ့ အေနျဖင့္အလုပ္သမား၏ ခံစားခြင့္ကို ယာယီေသာ္၄င္း၊ အျမဲတန္းေသာ္၄င္း ရပ္ဆိုင္းနိုင္သည္။

အလုပ္သမားေသဆုံးသြားပါက က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္ကို အလုပ္သမားကစာရင္းေပးထားသည့္ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား ေပးရမည္။ ဤသို ့ခံစားခြင့္ရွိသူစာရင္းေပးမထားခဲ့ပါက ခံစားခြင့္ရရွိထိုက္သူမ်ားမွာ ဦးစားေပးအလိုက္  - က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ(ဖို)၊ သားသမီးမ်ား၊ မိဘမ်ား ျဖစ္သည္။ က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္ပင္စင္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေပးရန္ ျဖစ္သည္ -

  • အာမခံထည့္၀င္ေၾကး (၆၀)လရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၃၀)
  • အာမခံထည့္၀င္ေၾကး (၆၀ - ၁၁၉)လရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၅၀)
  • အာမခံထည့္၀င္ေၾကး (၁၂၀ - ၂၃၉)လရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၆၀)
  • အာမခံထည့္၀င္ေၾကး (၂၄၀)လအနဲဆုံးရွိပါက ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ အဆ (၈၀)

က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ(ဖို) အတြက္ပင္စင္ရရွိနိုင္မည္။ မွီခိုသူအျခားမိသားစု၀င္မ်ားအတြက္မူ ၄င္းသည္အိုမင္းသူ၊ မစြမ္းမသန္သူမ်ားျဖစ္ပါကအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိနိုင္သည္။ အျခားေသာသူမ်ားအတြက္ခံစားခြင့္ကိုမူ ေသဆုံးသူနွင့္ေတာ္စပ္မႈ၊ ထိုသူ၏၀င္ေငြ၊ အလုပ္လုပ္နိုင္ျခင္း၊ နွင့္ဆက္စပ္အေနအထားမ်ားအေပၚမူတည္၍ လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္က စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နိုင္သည္။

အသုဘစားရိတ္ကို ပ်မ္းမွ်လစာ၏ (၅)ဆအထိ တလုံးတခဲတည္းေပးနိင္သည္။ အတိုင္းအတာအတိအက်အား ျဖင့္မေသဆုံးမီ (၄)လအတြင္းထည့္၀င္ေၾကးမ်ားနွင့္ ပ်မ္းမွ်လစာအေပၚမူတည္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခိုက္မႈနစ္နာေၾကးခံစားခြင့္ကို လူမႈဖူလုံေရးဘုတ္အဖြဲ ့ကထိန္းညွိေပးသည္။ အလုပ္ရွင္မွ လစဥ္လစာေငြစာရင္း၏ ၁% ကိုလတိုင္းလတိုင္းထည့္၀င္ေပးရမည္။

လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်မရှိသူ အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမားနစ်နာကြေးဥပဒေ ၁၉၂၃ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားလျှင် အလုပ်သမားအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခကို အလုပ်ရှင်က ပေးရမည်။ အလုပ်ခန့်အပ်ထားစဉ် အလုပ်ခွင်အတွင်းနှင့် ပြင်ပတွင် အလုပ်သမား၏ တစ်ကိုယ်ရည်ထိခိုက်နာကျင်ခြင်း၊ အနာရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားများကို နစ်နာကြေးပေးရမည်။ အလုပ်သမားသည် အရက်သေစာ သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲထားခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ချမှတ်ထားသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာခြင်း သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးအကာအကွယ်များ သို့မဟုတ် အခြားလုံခြုံရေးကိရိယာများကို မိမိသဘောအလျောက် ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း စသည့် အခြေအနေများအတွက်သာလျှင် အလုပ်သမား၏ ခံစားခွင့် ဆုံးရှုံးပါမည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၀ ၊ ၅၅ - ၅၉ ၊ ၆၂ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

အလုပ်သမား နစ်နာကြေး ဥပဒေ ၁၉၂၃၊ §၃ နှင့် ၁၁

 

loading...
Loading...