လူမႈဖူလုံေရး

This page was last updated on: 2021-11-26

ပင္စင္ခံစားခြင့္။

အသက္ (၆၀) ျပည့္ေသာအလုပ္သမား(မ) ၀န္ထမ္းသည္ လူမႈဖူလုံေရးထည့္၀င္ေငြ လေပါင္း (၁၈၀) (၁၅ နွစ္) ထည့္၀င္ခဲ့ပါက သက္ႀကီးပင္စင္ခံစားခြင့္ရရွိမည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဘုတ္အဖြဲ ့ကစီမံေသာ သက္ႀကီးပင္စင္ရံပုံေငြသို ့ အလုပ္သမား - အလုပ္ရွင္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္စလုံးမွ ထည့္၀င္ေပးရမည္။ သက္ႀကီးပင္စင္၊ မသန္မစြမ္းပင္စင္၊ က်န္ရစ္သူပင္စင္ တို ့အတြက္ အလုပ္သမားမွ လစာ၏ ၃% လစဥ္ထည့္၀င္ေပးရမည္။ အလုပ္ရွင္မွ လစဥ္လစာေငြစာရင္း၏ ၃% ပမာဏကိုလတိုင္းလတိုင္းထည့္၀င္ေပးရမည္။

ပင္စင္စုေဆာင္းေငြပမာဏသည္ ထည့္၀င္စုေဆာင္းသည့္ကာလအတြင္း အလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏ (၁၅) ဆျဖစ္သည္ (၁၅ လအတြက္ လစာ)။ ထိုေငြကို လစဥ္ပင္စင္ေငြအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း ထုတ္ယူ ခံစားနိုင္သည္။ လေပါင္း (၁၈၀) ထက္ပို၍ ထည့္၀င္စုေဆာင္းခဲ့ပါက သည္ထက္မ်ားေသာ ပင္စင္ေငြ ခံစားခြင့္ရရွိ နိုင္မည္။

လစဥ္ထည့္၀င္စုေဆာင္းျခင္း ကို (၁၂) လထက္ပို၊ (၁၈၀) လထက္ေလွ်ာ့နည္းစုေဆာင္းခဲ့ပါက စုေဆာင္းေငြ၏ ၄၀% နွင့္ ထပ္ေဆာင္းအတိုးရရွိေငြကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။

(၁၂) လထက္ေလွ်ာ့နည္းထည့္၀င္ခဲ့ပါလွ်င္ အလုပ္သမားသည္ထည့္၀င္ေငြကို တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစား ခြင့္ရွိသည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၂ ၊ ၃၅ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

မွီခိုသူ /က်န္ရစ္သူခံစားခြင့္။၊

ေသဆုံးသူအလုပ္သမားသည္ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ သက္ႀကီးပင္စင္၊ မသန္စြမ္းပင္စင္ ခံစားခဲ့လွ်င္ (သို ့) ခံစားခြင့္ရွိခဲ့လွ်င္ အကိ်ဳးခံစား ထိုက္ေသာက်န္ရစ္သူအား မွီခိုသူပင္စင္ေပးနုိင္သည္။   ခံစားခြင့္ကို အလုပ္သမားကစာရင္းေပးထားသည့္ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား ေပးရမည္။ ဤသို ့ခံစားခြင့္ရွိသူစာရင္းေပးမထား ခဲ့ပါက ခံစားခြင့္ရရွိထိုက္သူမ်ားမွာ ဦးစားေပးအလိုက္  - က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ(ဖို)၊ သား သမီးမ်ား၊ မိဘမ်ား ျဖစ္သည္။

ရရွိမည့္ခံစားခြင့္သည္ ေသဆုံးသူရရွိခဲ့ေသာ (သို ့) ခံစားခြင့္ရရွိေသာ သက္ႀကီးပင္စင္ / မသန္စြမ္းပင္စင္ အတိုင္းျဖစ္ျပီး လစဥ္ထုတ္ယူနိုင္မည္။ သို ့မဟုတ္တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစားနိုင္သည္။

ပင္စင္စုေဆာင္းေငြပမာဏသည္ ထည့္၀င္စုေဆာင္းသည့္ကာလအတြင္း ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏ (၁၅) ဆျဖစ္သည္ (၁၅ လအတြက္ လစာ)။ ထိုေငြကို လစဥ္ပင္စင္ေငြအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း ထုတ္ယူ ခံစားနိုင္သည္။ လေပါင္း (၁၈၀) ထက္ပို၍ ထည့္၀င္စုေဆာင္းခဲ့ပါက သည္ထက္မ်ားေသာ ပင္စင္ေငြ ခံစားခြင့္ရရွိ နိုင္မည္။

လစဥ္ထည့္၀င္စုေဆာင္းျခင္း ကို (၁၂) လထက္ပို၊ (၁၈၀) လထက္ေလွ်ာ့နည္းစုေဆာင္းခဲ့ပါက စုေဆာင္းေငြ၏ ၄၀% နွင့္ ထပ္ေဆာင္းအတိုးရရွိေငြကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။

(၁၂) လထက္ေလွ်ာ့နည္းထည့္၀င္ခဲ့ပါလွ်င္ အလုပ္သမား၏ထည့္၀င္ေငြကို တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစား ခြင့္ရွိသည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၆ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈခံစားခြင့္မ်ား။

မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈပင္စင္ခံစားခြင့္မ်ားကို ကာယကံရွင္အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံေငြ အနည္းဆုံး လေပါင္း (၁၈၀) ထည့္၀င္ခဲ့ျပီးျဖစ္ျပီး၊ လုံး၀အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့ေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ ့ရွိလွ်င္ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ပင္စင္စုေဆာင္းေငြပမာဏသည္ ထည့္၀င္စုေဆာင္းသည့္ကာလအတြင္း အလုပ္သမား၏ ပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏ (၁၅) ဆျဖစ္သည္ (၁၅ လအတြက္ လစာ)။ ထိုေငြကို လစဥ္ပင္စင္ေငြအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း ထုတ္ယူ ခံစားနိုင္သည္။ လေပါင္း (၁၈၀) ထက္ပို၍ ထည့္၀င္စုေဆာင္းခဲ့ပါက သည္ထက္မ်ားေသာ ပင္စင္ေငြ ခံစားခြင့္ရရွိ နိုင္မည္။

လစဥ္ထည့္၀င္စုေဆာင္းျခင္း ကို (၁၂) လထက္ပို၊ (၁၈၀) လထက္ေလွ်ာ့နည္းစုေဆာင္းခဲ့ပါက စုေဆာင္းေငြ၏ ၄၀% နွင့္ ထပ္ေဆာင္းအတိုးရရွိေငြကိုခံစားခြင့္ရွိသည္။

(၁၂) လထက္ေလွ်ာ့နည္းထည့္၀င္ခဲ့ပါလွ်င္ အလုပ္သမားသည္ထည့္၀င္ေငြကို တလုံးတခဲတည္းထုတ္ယူခံစား ခြင့္ရွိသည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၂ နွင့္ ၃၃ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

loading...
Loading...