အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္

This page was last updated on: 2021-11-26

အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသူ အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလုံးေရးအာမခံထည့္၀င္ေငြ (၃၆) လရွိခဲ့လွ်င္၊ ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးရုံး (ေလဘာရုံး) တြင္မွတ္ပုံတင္ထားလွ်င္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းရွိျပီး အဆင္သင့္လည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ ၄င္းသည္အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ရရွိထိုက္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရျခင္းသည္ မိမိဆႏၵျဖင့္ႏႈတ္ထြက္ လာျခင္းမျဖစ္ရ၊ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္မျဖစ္ေစရ၊ သို ့မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္းကို ျငင္းဆိုမႈေၾကာင့္မျဖစ္ေစရ။

အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ရံပုံေငြသို ့အလုပ္သမား - အလုပ္ရွင္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္စလုံးမွ ထည့္၀င္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားမွ လစာ၏ ၁% လစဥ္ထည့္၀င္ေပးရမည္။ အလုပ္ရွင္မွ လစဥ္လစာေငြစာရင္း၏ ၁% ပမာဏကိုလတိုင္းလတိုင္းထည့္၀င္ေပးရမည္။

ခံစားခြင့္ကိုလစဥ္လတိုင္းေသာ္၄င္း၊ တလုံးတခဲတည္းေသာ္၄င္း ရယူခြင့္ရွိသည္။

အာမခံရွိထားေသာအလုပ္သမားက ယမန္နွစ္ကရရွိေသာပ်မ္းမွ်လစာေငြ၏ ၅၀% ကို အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ အျဖစ္ (၂)လ အထိရရွိနိုင္သည္။ ထည့္၀င္ေငြ (၃၆) ပါတ္အထက္ (၁၂) ပါတ္ပိုထည့္ခဲ့တိုင္း အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္ ေနာက္ထပ္ (၁) လစီထပ္၍ရရွိမည္။ အမ်ားဆုံးေနာက္ထပ္ (၄) လအထိျဖစ္သည္။ သို ့ျဖင့္ အလုပ္ လက္မဲ့ခံစားခြင့္ရရွိနိုင္ေသာစုစုေပါင္းကာလမွာ အမ်ားဆုံး(၆) လျဖစ္သည္။

အာမခံရွိသူအလုပ္လက္မဲ့အလုပ္သမားတြင္မွီခိုသူ ဇနီး /ခင္ပြန္း ရွိလွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ၁၀% ထပ္ေဆာင္းရရွိနို္င္သည္။

အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္အားရပ္ဆိုင္းနိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားကို လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည္။ သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္အကိုင္သစ္ကမ္းလွမ္းမႈကိုလုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲျငင္းပယ္လွ်င္ေသာ္ ၄င္း၊ အလုပ္အကိုင္ႂကြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေခၚျခင္းကိုမလာေရာက္လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အလုပ္အကိုင္သစ္အတြက္ တိုင္းတပါးရပ္ျခားသို ့ထြက္ခြာလွ်င္ေသာ္၄င္း - စသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၇ - ၄၀ ၊ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

loading...
Loading...