အလုပ္သမား သမဂၢ

This page was last updated on: 2021-11-26

အလုပ္သမားသမဂၢလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္၊ သမဂၢတြင္လြပ္လပ္စြာပါ၀င္ခြင့္။

အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ကအာမခံထားသည္။ သို ့ေသာ္ထိုအခြင့္အေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ဆန္ ့က်င္မႈမရွိေစရ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ နွင့္ လူအမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ကိုထိခိုက္ မႈမရွိေစရ။

အရြယ္ေရာက္ျပီးအလုပ္လုပ္နိုင္သူ မည္သူမဆို မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမား အဖြဲ ့ အစည္းတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ သမဂၢဆန္ ့က်င္ေရးကို ဥပေဒကတားမ်စ္ထားသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒနွင့္ အလုပ္ခြင္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖန္ေျဖေရးဥပေဒ နွစ္ရပ္လုံးတြင္ သမဂၢမ်ားကို အလုပ္သမား အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအျဖစ္ေဖၚျပထားျပီး၊        ဤဥပေဒအရဖြဲ ့စည္းေသာအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၊ ျမိဳ ့နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၊ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နွင့္ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာအဖြဲ ့မ်ားျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထိုအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္အလုပ္သမားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ ့နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တို ့မွတပါး အျခားေသာအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း မ်ား၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီမ်ားသည္ မိမိအဖြဲ ့အစည္းအား သက္ဆိုင္ရာျမိဳ ့နယ္မွတ္ပုံတင္အရာရွိထံတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၏ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ေသာပုံစံမ်ားကိုျဖည့္စြက္ျပီး ဖြဲ ့ စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္တကြတင္ျပရမည္။

အဖြဲ ့အစည္းသည္ လုပ္ငန္းဌာန၊ သို ့မဟုတ္ကုမၸဏီ၊ သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္းတခု မွ အေျခခံအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္လွ်င္ အဖြဲ ့၀င္မ်ားက ဖြဲ ့စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလက္ခံသေဘာတူေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ပုံစံကိုပါပူးတြဲ တင္ျပရန္လိုသည္။ အဖြဲ ့အစည္းသည္ ျမိဳ ့နယ္အဆင့္ သို ့မဟုတ္ တိုင္းေဒႀကီး /ျပည္နယ္အဆင့္ ျဖစ္ပါက ထိုပုံစံတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီမ်ားကလက္မွတ္ေရးထိုးဖို ့လိုသည္။

မွတ္ပုံတင္ရန္တင္ျပျခင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီဥကၠဌ လက္မွတ္ထိုးရမည္။

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါက ေအာက္ပါတို ့လိုအပ္သည္ -

 • အဖြဲ ့အစည္းရွိရာ လုပ္ငန္း /အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
 • အဖြဲ ့အစည္းရွိရာ လုပ္ငန္း /အလုပ္အကိုင္ တြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာအလုပ္သမားအေရအတြက္
 • ဖြဲ ့စည္းမႈကိုေထာက္ခံပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအမည္စာရင္း

ျမိဳ ့နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါက -

 • အဖြဲ ့အစည္း၏အမည္
 • ဤဖြဲ ့စည္းမႈကိုေထာက္ခံပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့မ်ားအေရအတြက္နွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း
 • ေထာက္ခံပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံစာ
 • အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီမ်ားကလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း

မွတ္ပုံတင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာကို ျမိဳ ့နယ္မွတ္ပုံတင္အရာရွိမွ စစ္ေဆးေက်နပ္ျပီးသည့္ေနာက္ မွတ္ပုံတင္အရာရွိခ်ဳပ္ ထံေလွ်ာက္လြာလက္ခံရရွိသည္မွ ရက္ (၃၀) အတြင္းဆက္လက္တင္ျပရမည္။ မွတ္ပုံတင္အရာရွိခ်ဳပ္မွ တင္ျပလာ ေသာေလွ်ာက္လႊာကိုစစ္ေဆးျပီး မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိုလက္ခံရန္ သို ့မဟုတ္ျငင္းပယ္ရန္ဆုံးျဖတ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာကိုျငင္းပယ္ျခင္းခံရပါက အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းအေနျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ ျငင္းပယ္သည္မွ ရက္ (၉၀) အတြင္း အယူခံလႊာကို တရားရုံးခ်ဳပ္သို ့တင္ျပနိုင္သည္။ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ေဖၚျပသည္။

အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ ့စည္း မွတ္ပုံတင္ရန္အနည္းဆုံးအဖြဲ ့၀င္ (၃၀) လိုအပ္သည္။ အဖြဲ ့၀င္မ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားအားလုံး၏ ၁၀% ရွိရမည္။

ျမိဳ ့နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း ရန္ ထိုလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားရွိအနည္းဆုံး အေျခခံအဖြဲ ့အားလုံး၏ ၁၀% ပါ၀င္ရမည္။

တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း ရန္အနည္းဆုံး ျမိဳ ့နယ္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံး၏ ၁၀% ပါ၀င္ရမည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဖြဲ ့စည္း ရန္အနည္းဆုံး တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ ့ စည္း့အားလုံး၏ ၁၀% ပါ၀င္ေထာက္ခံရမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း ရန္အနည္းဆုံး အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္္အားလုံး၏ ၂၀% ပါ၀င္ေထာက္ခံရမည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၅၄ (ဂ) ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

အပိုဒ္ - ၂(ဇ) ၊ ၉ - ၁၁ ၊ ၂၉ ၊ ၄၄(ဃ) ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၁)

အပိုဒ္ - ၁၁ - ၁၈ ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂)

ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာျငာစာအမွတ္ - ၁ ၊ ၂၉ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၂

အပိုဒ္ - ၂(ခ) ၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္း ေရးဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ၅/၂၀၁၂)

လြတ္လပ္စြာ စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုခြင့္။

စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုျခင္းဆိုသည္မွာ-

 • အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းနွင့္ပါတ္သက္သည့္ အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္ မ်ား၊
 • လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ား၊
 • လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအျငင္းပြားမႈကိုကာကြယ္ရန္နွင့္ ျဖန္ေျဖရန္အစီအမံ-အစီအစဥ္မ်ား၊

-       ကို ခ်မွတ္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္ (အဖြဲ ့အစည္း) နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း (မ်ား) တို ့ၾကားစုေပါင္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အေျဖထုတ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာျဖစ္စဥ္ကိုေခၚသည္။

စုေပါင္းသေဘာတူျခင္း (Collective Agreement) ဆိုသည္မွာ -

 • အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ရွိရမည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအေျခအေနျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ား၊ အလုပ္ခန္ ့ ထားျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္အေျခအေန စီမံထားျခင္းမ်ား၊
 • အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားၾကား ရွိရမည့္ဆက္ဆံေရးအေနအထားမ်ား၊
 • အလုပ္ရွင္(အဖြဲ ့အစည္း) နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း(မ်ား) ၾကား ရွိရမည့္ ဆက္ဆံေရး အေနအထားမ်ား၊
 • အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း၏ တရား၀င္ရပ္တည္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း နွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • အလုပ္သမားမ်ားအား လူမႈေရးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္အာမခံခ်က္ရရွိေစျခင္း

. . .  တို ့အတြက္နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ၾကားအျပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးဥပေဒကဆိုသည္မွာ -

 • ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္နွင့္ အလုပ္သမား (အဖြဲ ့အစည္း) တို ့ၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစေရး၊
 • အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္း ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ အခ်က္အလက္ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိနိႈင္းျခင္း၊
 • လုပ္ငန္းခြင္တြင္းေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊
 • ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရး

. . . တို ့ျဖစ္သည္။

ထို ့ျပင္ - ဤကိစၥသည္ သေဘာရိုးျဖင့္ေတာင္းဆိုရန္ တာ၀န္ရွိျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားအဖြဲ ့ အစည္းဥပေဒက ဆိုသည္မွာ - “ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ အလုပ္သမား အဖြဲ ့အစည္း၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈ (request for help)  ကိုတတ္နိင္သမွ်ကူညီရန္တာ၀န္ရွိသည္ “


စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုျခင္းတြင္အက်ံဳးမ၀င္ေသာသူမ်ား၊

 • ကာကြယ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား
 • ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား
 • ကာကြယ္ေရးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

စုေပါင္းသေဘာတူျခင္းနွင့္ပါတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ အတည္ျဖစ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားကို ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမေတြ ့ရပါ။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - (၂) နွင့္ (၅) ၊ လုပ္ငန္းခြင္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖန္ေျဖေရးဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ၅/၂၀၁၂)

အပိုဒ္ - ၂(က) အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၁) (ဥပေဒအမွတ္ - ၇/၂၀၁၁)

သပိတ္ေမွာက္ရန္အခြင့္အေရး။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ က လက္နက္မဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္တို ့ကိုအာမခံထားသည္။

သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ - အလုပ္သမားအခ်ိဳ ့သို ့မဟုတ္ အလုပ္သမားအားလုံး၏ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖင့္ -

 • အလုပ္ရပ္ဆိုင္းျခင္း
 • အလုပ္လုပ္ရန္ျငင္းဆိုျခင္း
 • အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ျငင္းဆိုျခင္း
 • အလုပ္မျဖစ္ေအာင္ေနွးေကြးေလးလံစြာလုပ္ျခင္း (slow down)
 • အျခားေသာစုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

. . . ကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လူမႈေရး / လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ /၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က်ဆင္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဖၚျပခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားသည္ မိမိတို ့၏ အသက္နွင့္က်န္းမာေရး အေပၚတြင္ရုတ္တရက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစသည္ ဟု ယုံၾကည္စရာယုတၱိယုတၱာရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ခြာရန္အခြင့္အေရးကိုအရယူျခင္းကိစၥမပါ၀င္ပါ။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတခုရွိ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ အဖြဲ ့၀င္အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ဆုံးျဖတ္ပါက -

 • သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္
 • သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္အားအေၾကာင္းၾကားရန္
 • သက္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈျဖန္ေျဖေရးအဖြဲ ့သို ့အေၾကာင္းၾကားရန္
 • သပိတ္ေမွာက္မည့္ ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ပါ၀င္မည့္လူဦးေရ၊ သပိတ္ေမွာက္မည့္ပုံစံ

. . . တို ့ကို (၁၄) ရက္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

. . . အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္မဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ ၄င္းကိစၥမ်ားကို (၃) ရက္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

. . . လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္တခုခုတြင္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ ထိုသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္နွင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းရန္လိုသည္။

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ (Provision of minimum service)

ဤကဲ့သို ့စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးသည္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းတို ့သည္ သပိတ္စတင္ျပီဆိုသည္နွင့္ ယာယီလစ္လပ္သြားမည့္ အလုပ္ေနရာအမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္မ်ားကို လူစားထိုးရန္ကိစၥ၊ စက္ရုံတြင္းက်န္ခဲ့မည့္ အလုပ္သမားဦးေရတို ့ကိုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ရမည္။  ဤသို ့ ညွိႏိႈ္င္းမႈသည္မေအာင္ျမင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာရွိသည့္တရားရုံးကဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။

သပိတ္ေမွာက္ရန္သေဘာတူ /မတူ ကို သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ေတာင္းဆိုေသာအလုပ္ သမားအဖြဲ ့အစည္းသို ့အခ်ိန္မီအေျဖေပးရန္လိုသည္။

ေအာက္ပါကိစၥတရပ္ရပ္ပါ၀င္ေနလွ်င္သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္တရားမ၀င္။

သပိတ္ေမွာက္မည့္အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းသည္ မရွိမျဖစ္ေသာျပည္သူ ့၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတရပ္ရပ္မွ ျဖစ္ေနလွ်င္ လုပ္ငန္းျပတ္ေတာက္သြားျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုတခ်ိဳ ့၏ အသက္၊ က်န္းမာေရး၊ လုံျခံဳေရး တို ့ကို အႏၱရာယ္ျပဳနိုင္ျခင္း -

(၁) ေရေပးေရးလုပ္ငန္း

(၂) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရး

(၃) မီးသတ္လုပ္ငန္း

(၄) က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း

(၅) အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

 

လုပ္ငန္းရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ သပိတ္ေမွာက္ရန္အခြင့္အေရးကို တာျမစ္ျခင္းမျပဳရ။

အလားတူပင္ . . . ဆႏၵမရွိေသာအလုပ္သမားသည္ သပိတ္တြင္မပါ၀င္လိုပါက အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း အေနျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ပါ၀င္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိပါ။

တရား၀င္သပိတ္ေမွာက္သူအလုပ္သမားကို အလုပ္ျဖဳတ္ခြင့္မရွိ။

တရားမ၀င္သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ စက္ရုံကိုေသာ့ခတ္ပိတ္ထားျခင္း တို ့ကို ဥပေဒကတားမ်စ္သည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၅၄(ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

အပိုဒ္ - ၂(ဆ) ၊ အပိုဒ္ - ၃၈ - ၅၀ အလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁)

အပိုဒ္ - ၄၂ ၊ လုပ္ငန္းခြင္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖန္ေျဖေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

loading...
Loading...