Διαφήμιση

Ετήσια Άδεια

This page was last updated on: 2021-09-22

΄Αδεια μετ'αποδοχών / Ετήσια ΄Αδεια

Η νομοθεσία προβλέπει ένα βασικό δικαίωμα ετήσιας άδειας 20 ημερών (για τους εργαζόμενους πενθήμερης εργασίας την εβδομάδα) και έως 24 ημέρες (για τους εργαζόμενους με εξαήμερης εργασίας την εβδομάδα). Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα άδειας pro rata κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών της υπηρεσίας. Η ετήσια άδεια αυξάνεται με τον χρόνο υπηρεσίας και στο τέλος του 3ου έτους της απασχόλησης, είναι 22 ημέρες για τους εργαζόμενους πενθήμερης εργασίας την εβδομάδα και 26 ημέρες για τους εργαζόμενους εξαήμερης εργασίας την εβδομάδα. Η ετήσια άδεια μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας ανέρχεται σε 31 ημέρες στην περίπτωση των 6 εργάσιμων ημερών την εβδομάδα και σε 26 ημέρες στην περίπτωση των 5 εργάσιμων ημερών την εβδομάδα.

Ένας εργαζόμενος με ετήσια άδεια δικαιούται την κανονική αμοιβή συν επίδομα άδειας που είναι μισθός μισού μήνα . Ο εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να λάβει αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια, εκτός από την περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης που ο εργαζόμενος θα είχε το δικαίωμα να λάβει τέτοια άδεια, αλλα οποιαδήποτε άλλη συμφωνία στο θέμα αυτό είναι άκυρη.

Ο χρόνος της άδειας αποφασίζεται από τον εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εργασίας και τις ανάγκες των εργαζομένων να συνδυάσουν την εργασία και την οικογένεια. Ο εργοδότης πρέπει να χορηγήσει το μισό της κανονικής της ετήσιας άδειας μεταξύ 01 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου. Η ετήσια άδεια που δικαιούται πρέπει να έχει εξαντληθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν ένα βιβλίο αδειών για κάθε εργαζόμενο και να καταγράφουν τις άδειες που παίρνει αυτός. Σύμφωνα με το Νόμο 4254/2014, θα πρέπει να καταχωρούνται τα παρακάτω στο βιβλίο κανονικών αδειών: όνομα εργαζόμενου, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός ημερών κανονικής άδειας, αμοιβή άδειας και επιδόματα άδειας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τον Ιανουάριο κάθε έτους, το σύνολο των δεδομένων σχετικά με την κανονική ετήσια άδεια που έχουν συλλεχθεί για τους εργαζόμενος κατά το προηγούμενο έτος. Ο εργαζόμενος πλήρους ή μερικής απασχόλησης μπορεί, κατόπιν ατομικής γραπτής συμφωνίας με τον εργοδότη, να λάβει άδεια άνευ αποδοχών για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, η οποία μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών. Κατά τη διάρκεια της άδειας αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. Η έγγραφη συμφωνία είναι αναρτημένη στην ΕΡΓΑΝΗ.

Πηγή: Νόμος 3302/2004 σχετικά με τον κανονισμό ετήσιας άδεια για τους εργαζόμενους και άλλων παροχών: Πράξη 539/1945 σχετικά με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές στους εργαζόμενους; Άρθρο 61-62 του Νόμου περί Προστασίας της Εργασίας (Ν. 4808/2021)

Αποδοχές τις Μέρες Αργίας

Οι αργίες- ημέρες ανάπαυσης θρησκευτικών γιορτων ή γιορτών ιστορικής μνήμης πληρώνονται . Οι εργαζόμενοι δικαιούνται παροχές αργίας για τις επόμενες εννέα αργίες και μη εργάσιμες ημέρες. Θεωρούνται υποχρεωτικές αργίες:

Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου), Θεοφάνια (6 η Γενάρη), Εθνική Γιορτή (25η Μαρτίου), Δευτέρα του Πάσχα (21η Απριλίου), Εργατική Πρωτομαγιά ( 1η Μάιου ), Κοίμησης της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), Ημέρα του Οχι (28η Οκτωβρίου), Η ημέρα των Χριστουγέννων (25η Δεκεμβρίου), και Δέυτερη μέρα Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου).

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδονται έπειτα από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορούν να οριστούν έως και πέντε (5) επιπλέον αργίες ετησίως, οι οποίες θα ορίζονται ως υποχρεωτική ή προαιρετική άδεια. Σχετικά με τις τοπικές αργίες την ευθύνη φέρουν οι κυβερνήτες. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία οι προγραμματισμένες αργίες μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλάξουν.

Πηγή: Άρθρο 60 του Νόμου περί Προστασίας της Εργασίας (Ν. 4808/2021)

Ημέρα Eβδομαδιάιας Ανάπαυσης

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα συνεχής διάλειμμα των 36 ωρών σε κάθε περίοδο των επτά ημερών. Η εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης 24 συνεχόμενων ωρών αρχίζει αμέσως μετά από μια ημερήσια περίοδο ανάπαυσης των12 ωρών. Η εβδομαδιαία ανάπαυση είναι κατά κύριο λόγο την Κυριακή. (Π.Δ. 88/1999)

Η ελάχιστη ημερήσια περίοδος ανάπαυσης είναι 11 συναπτές ώρες σε μία περίοδο 24 ωρών. Εάν το σύνολο των ωρών εργασίας ξεπερνάει τις 6 ώρες, επιτρέπεται επίσης ένα διάλειμμα 15 λεπτών.

Εάν η καθημερινή εργασία υπερβαίνει τις 4 συνεχόμενες ώρες, ο εργαζόμενος δικαιούται διάλειμμα άνευ αποδοχών 15-30 λεπτών, κατά το οποίο έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας. Αυτά τα διαλείμματα πρέπει να γίνονται στη μέση της εργάσιμης ημέρας και δεν πρέπει να συμπίπτουν με την έναρξη ή τη λήξη αυτής.

Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που απασχολούνται με διακεκομμένο (σπαστό) πρόγραμμα όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή μερικές από αυτές, δικαιούνται ημερησίως ανάπαυση τουλάχιστον τριών ωρών μεταξύ των δύο προγραμμάτων εργασίας τους.

Πηγή: Προεδρικό Διάταγμα 88/1999; Άρθρο 56 του Νόμου περί Προστασίας της Εργασίας (Ν. 4808/2021)

Κανονισμοί σχετικά με την Ετήσια Άδεια και Εργασία τις Ημέρες Εβδομαδιάιας Ανάπαυση και των Αργιών

  • Νόμος 3302/2004 σχετικά με τον κανονισμό της ετήσιας άδειας των εργαζομένων και άλλες παροχές / Act 3302/2004 on the regulation on employees` annual leave and other provisions
  • Νόμος 539/1945 που αφορά την χορήγηση ετήσιων Αδεια διακοπών μετ΄αποδοχών για τους εργαζόμενους / Act 539/1945 on granting of annual holidays with pay to employees
loading...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Loading...
<!-- /15944428/Mywage.gr/Mywage.gr_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>