Διαφήμιση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Untitled Document

«περι των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ»

Στην Αθήνα την 17/02/2015 οι υπογράφοντες:

α) Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» εκπροσωπουμένη για την κατάρτιση της παρούσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ και

β) Το σωματείο με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» εκπροσωπούμενο για την κατάρτιση της παρούσης από τους : 1) Ιωάννη Αγγελόπουλο του Βασιλείου, Πρόεδρο 2) Βλαχογιάννη Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο και 3) Δημοσθένη Ισιγώνη του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα, άπαντες εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τον Νόμο, δυνάμει νομιμοποιητικών εγγράφων που προσαρτώνται στην παρούσα, συνομολόγησαν και συναποφάσισαν την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψει τα εξής στοιχεία:

  1. Την από 20.01.2012 επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ (πράξη κατάθεσης 24/2012) η διάρκεια ισχύος της οποίας έληξε την 01.01.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 § 3 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 και συνεπώς επιβάλλεται η ανανέωση της με αντίστοιχη του αυτού επιπέδου ρύθμιση.
  2. Την από 13.12.2012 συμπληρωματική επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. της ίδιας ως άνω εταιρείας (πραξ. καταθ. 955/2012), δυνάμει της οποίας καθορίστηκε ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας του προσωπικού των καταστημάτων αυτής σε σαράντα (40) ώρες κατανεμημένες σε εξι (6) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος με εξαίρεση τους απασχολουμένους στα κεντρικά γραφεία, τις αποθήκες και τις λοιπές εν γένει εγκαταστάσεις και της οποίας, ως ανω συμβάσεως η διάρκεια ισχύος έληξε επίσης την 01.01.2015 σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.
  3. Την ενσωμάτωση του προσωπικού της εταιρείας «ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΒΕΕ» στην δύναμη της «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» με την απορρόφηση (συγχώνευση) της πρώτης από την δεύτερη κατά τα ειδικότερα που προβλέπονται από το ΠΔ 17/2002, με συνέπεια οι μεταβιβασθείσες εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της συγχωνευθείσης εταιρείας να διέπονται από το καθεστώς που ισχύει στην «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ», μη υφισταμένης επι πλέον και της από 13.2.2012 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού της ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΒΕΕ, της οποίας η διάρκεια ορίστηκε να λήξει την 01.02.2015.
  4. Το γεγονός ότι η συνεχιζομένη δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας που επηρεάζει άμεσα την οικονομική αντοχή των επιχειρήσεων και εργασιών ιδίως εκείνων του επαγγελματικού χώρου στον οποίο ανήκει και η συμβαλλομενη εταιρεία, δεν επιτρέπει, τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο αναπροσαρμογή των αποδοχών του προσωπικού λαμβανομένου υπόψει αφ’ ενός του ήδη βεβαρημένου κόστους εργασίας και αφετέρου της διατηρήσεως των θέσεων εργασίας λόγω και της προεκτεθείσης συγχωνεύσεως , ήτοι λόγοι που δικαιολογούν και επιβάλλουν την σταθεροποίηση των ήδη καταβαλλομένων αμοιβών.

Με βάση τα προεκτεθέντα στοιχεία οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναποφάσισαν την σύναψη της παρούσης Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1 : Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους της παρούσης συμβάσεως, υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την συμβαλλομενη Εταιρεία, ανεξαρτήτως ιδιότητος. ειδικότητος, κατηγορίας, ή θέσεως εργασίας.

Άρθρο 2 : Διατήρηση Αποδοχών

Ανεξαρτήτως αιτίας καταβολής οι μικτές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων στην ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την 01/01/2015 δεν μειώνονται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και παραμένουν στα αυτά ύψη.

Άρθρο 3

α) Οι αποδοχές του άρθρου 2 της παρούσης καταβάλλονται στους εργαζομένους για απασχόληση σαράντα (40) ωρών κατανεμημένων στις έξι (6) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος.

β) Η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία του προηγουμένου εδαφίου (α) δεν ισχύει για τους απασχολούμενους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στις αποθήκες και τις εν γένει εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως «κατάστημα» κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1037/1971.

Άρθρο 4 : Χρόνος Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης συλλογικής συμβάσεως εργασίας αρχίζει από 01/01/2015 και λήγει την 31/12/2017.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα, έλαβαν τα δύο μέρη από ένα, το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια κοινωνική επιθεώρηση του ΣΕΠΕ (με την ηλεκτρονική κατάθεση μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ).

Τα συμβαλλόμενα μέρη
Για την Εταιρεία Για το Σωματειο.
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 2. ΒΛΑΧΟΓΙANNHΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
   
ΑΦΟΙ ΒΕΡOΠOΥΑOΙ Α.Ε.B.Ε.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ S/M
ΕΔΡΑ: 11ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Κ. 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2893100
ΛΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ: 997476503
3. ΙΣΙΓΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

GRC VEROPOULOI BROS S.A. - 2015

Ημερομηνία έναρξης: → 2015-01-01
Ημερομηνία λήξης: → 2017-12-31
Όνομα βιομηχανίας: → Retail trade
Όνομα βιομηχανίας: → Department stores and supermarkets
Δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας: → 1
Που συνάπτονται από:
Επωνυμία εταιρείας: →  GRC VEROPOULOI BROS S.A.
Ονόματα συνδικάτων: →  GRC TU UNKNOWN VEROPOULOI BROS S.A. Workers Union
Ονομάστε άλλους υπογράφοντες από την πλευρά των εργαζομένων: → ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΛΑΧΟΓΙANNHΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ώρες την εβδομάδα εργασίας: → 40.0
Εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα: → 6.0
Διατάξεις σχετικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας: → 0

ΜΙΣΘΟΊ

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω μισθολογικών κλίμακων: → No
Πρόβλεψη ότι οι ελάχιστοι μισθοί που καθορίζονται από την κυβέρνηση πρέπει να τηρούνται: → 0
Προσαρμογή για την αύξηση του κόστους διαβίωσης: → 

Κουπόνια φαγητού

Παροχή επιδόματος φαγητού: → 0
Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών: → 0
Διαφήμιση
Loading...
<!-- /15944428/Mywage.gr/Mywage.gr_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>