Διαφήμιση

4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIA ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Rodhes Hotel Employees

Στη''Ρόδ0 σήμερα, την 22η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, όί υπογράφοντες την παρούσα, αφενός μεν,

01) XXXXXX, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου,
02) XXXXXXX, Α’ Αντιπρόεδρος, 03)XXXXXXX XX Αντιπρόεδρος και 04) XXXXXXX, Γενικός Γραμματέας, άπαντες νομίμως εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, και αφετέρου δε,

01) XXXXX, Πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου,
02) XXXXX, Αντιπρόεδρος 03) XXXXXX, Γενικός Γραμματέας και 04) XXXXXX, άπαντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά, τα ακόλουθα:

Αρθρο 01. Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής και Περίοδος Ισχύος

Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πόσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο και σε γειτονικά νησιά μέλη της Ε.Ξ.Ρ. (π.χ. Σύμη, Καστελόριζο, κλπ), με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και κάμπινγκ κ.λπ, για την χρονική περίοδο από την 22η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Αρθρο 02. Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα Σύμβαση θα αποκαλούνται εφ’ εξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' :

Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, προϊστάμενος κρατήσεων, μάγειρας Α’, ζαχαροπλάστης Α’, και αρτοποιός Αλ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ :

Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, προϊστάμενος αποθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β*, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή {ΐπαρμέιντ, ασημοκέρηδες, μάγειρας Β’, ζαχαροπλάστης Β’, τεμαχιστής κρεάτων και,άρτοποιός Β’. Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα συλλογική#ύμβαση τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, οι ταμπλίστες και ρι μαινκρυραντιέ?

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :

Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου η μπαρ η ορόφων η λινοθηκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης, μάγειρας Τ’, βοηθός ζαχαροπλάστη και βοηθός τεμαχιστή κρεάτων και βοηθός αρτοποιού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' :

Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης, γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι κουζίνας, η/ο λουτρονόμος, ναυαγοσώστες και διασώστες κολυμβητικών δεξαμενών & παραλίας καθώς και γενικών καθηκόντων ανειδίκευτοι χώρων περί αυτές, και προϊστάμενος & βοηθός ιατρών.

Άρθρο 03. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια;

01.
Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για τα έτη 2020 και 2021, ως εξής:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.: 906,οοΕυρώ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. : 886,οοΕυρώ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. : 869,οοΕυρώ
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. : 830,οοΕυρώ

Οι παραπάνω Μικτοί Μηνιαίοι Μισθοί επί πλέον των προβλεπομένων επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήμερη (5) εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη (8) ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται με το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων, που δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 01η Ιουλίου 2022 κατά ποσοστό συν ένα τοις εκατό (+1%), και διαμορφώνονται από την 01η Ιουλίου 2022, ως εξής:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.: 915,οο Ευρώ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. : 895,οο Ευρώ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ; 878,οο Ευρώ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. : 838,οο Ευρώ

02. Το μεικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων προς εξυπηρέτηση επισήμων ή απλών γευμάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, παρατεθειμένων σε ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσης σύμβασης, ως εξής:

 • Α' Σερβιτόροι: 59,οοΕυρώ
 • Β' Βοηθοί: 49,οοΕυρώ

νεται ότι το παραπάνω μεικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία ρψιώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ* αυτό όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία^ατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

03.0 βασικός μισθός του αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α’ Κατηγορίας προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (+20%).

04. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18° έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ,Σ.Ε.

05. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων αποκλειστικά για την Κατηγορία Δ’ του Άρθρου 03 της παρούσας, που εμπίπτουν στην παρούσα ΣΣΕ 05.Α) έως ότου να συμπληρώσουν την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών, 05.Β) είτε έως ότου οι εργαζόμενοι αυτοί να συμπληρώσουν δέκα πέντε (15) μήνες προϋπηρεσίας στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα (ή επιχείρηση, ή όμιλο, αν έχει περισσότερες από μια ξενοδοχειακή μονάδα), όποια- απ4αυτέςτιςδύο(2-)-προϋποθέσεις (05.Τή05,5)επέλθειπρώττμ τότε οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί τους θα είναι ίσοι με τις αποδοχές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε πλέον δεκατρία τοις εκατό (+13%), ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητά τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί νοιαμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με την ρύθμιση της παρούσας παραγράφου .ΚΌλα τα προβλεπόμενα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε. θα υπολογίζονται επί του βασικού μηνιαίου μισθού της παρούσας παραγράφου.

06. Επαναπρόσληψηιεποχιακώς απάσχολΌυ^ενων5 Ui |επρσζνεχους λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι' αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουάριου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail ή με επίδοση από εκπρόσωπο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ) η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με τον νόμο. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης (Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου) του εργαζόμενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή. Πληρουμένων των ανωτέρων προϋποθέσεων ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ερωτήσει εγγράφως τον εργοδότη του, μέσω του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου από την 25η Μαρτίου και μετά, εκάστου έτους, και ο εργοδότης υποχρεούται να απαντήσει για τις προθέσεις του, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, σε κάθε περίπτωση όμως η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου, έκαστου.

Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε ^ΚΕ®^νε^ναπρόσληψης και αποζημίωσης. Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν / δικαιώματα Και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει ? εργασία. + \

> Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν ^^αμβάνεται υπρψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο ^ξ^^τάΧ^ώίερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 0>^oiTskdÎÂ6/1983

07. Στους μαιτρ, σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων που λόγω ειδικών συνθηκών εργάζονται με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο χορηγείται επίδομα συν πέντε τοις εκατό (+5 /ο), αρχής γενομενης απο την 01 Ιουνίου 2022. Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν εργαστούν με διακεκομμένο (σπαστό) ωράριο ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν με διακεκομμένο ωράριο τους μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενους τους.

Άρθρο 04. Επίδομα προϋπηρεσίας

Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας, καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ήτοι από την 22η Μαρτίου 2020, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 στο ποσό των 5,00 Ευρώ.

Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται μόνον ο χρόνος παροχής πραγματικής εργασίας του εργαζόμενου, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά τον οποίο δεν παρέχεται εργασία δεν δύναται να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου επιδόματος, ασχέτως του γεγονότος αν ο εργαζόμενος επαναπροσλαμβάνεται την επόμενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού αφορά αποκλειστικά και μόνον τον καθορισμό του Επιδόματος Προϋπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 04, της υπ* αριθ. 6/2012 Π.Υ.Σ.

Άρθρο 05. Ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου.

Τα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τον τουρισμό της Ρόδου η ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η οποία μπορεί να συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων η οποία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη αύξηση των ειδικών συντελεστών Φ.Π. Α. της Ρόδου, όσο και στην ενδυνάμωση της απασχόλησης, συμφωνούν τα εξής:

01. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης.

Τα μέρη συμφωνούν το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος εποχιακής απασχόλησης θα είναι 12,8%, υπολογιζόμενο στο άθροισμα του βασικού μισθού και του επιδόματος προϋπηρεσίας.

Το επίδομα εποχιακής απασχόλησης καταβάλλεται στους εργαζόμενους εποχιακά, για κάθε μήνα απασχόλησής τους, κατά την περίοδο από 01η Ιουλίου 2020 έως 31η / Οκτωβρίου 2020, και από 01η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου για τα έτη 2021 & 2022. Το / συγκεκριμένο επίδομα δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σ' αυτές και καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα.

Η εποχιακή επιχείρηση η οποία θα αποφασίσει την επέκταση του χρόνου λειτουργίας της δικαιούται να ζητήσει από ορισμένους ή το σύνολο των εργαζομένων της να συνεχίσουν να απασχολούνται σε αυτή και μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου. Η επιλογή των εργαζομένων ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα της κάθε επιχείρησης.

Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί το αίτημα αυτό της επιχείρησης, χωρίς η άρνηση του αυτή να συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επαναπρόσληψης για την επόμενη τουριστική περίοδο, το οποίο δικαιούται να ασκήσει σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Σημειώνεται πως η τυχόν απόφαση της επιχείρησης να συνεχίσει τη λειτουργία της και μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου δεν επηρεάζει το χρόνο λήξης των Συμβάσεων Εργασίας του υπόλοιπου εποχικού προσωπικού της επιχείρησης.

Αρθρο 06. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του βασικού μισθού χορηγείται ως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στους παρακάτω απασχολου μένους, ανεξαρτήτως φύλου:

α) Καθαριστές των κοινοχρήστων χώρων.

β) Εργαζόμενους στα πλυντήρια και

γ) Στους λουτρονόμους και στους προϊστάμενους ιατρών και βοηθούς ιατρών.

Στους μαγείρους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται κατ' εξαίρεση, διότι ήδη το λαμβάνουν από τις Σ.Σ.Ε. που τους κάλυπταν μέχρι τις 31.12.1991.

Οι εκπρόσωποι της Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δηλώνουν ότι δεν’ θα θέσουν θέμα διαφοροποίησης του εκ ποσοστού 5% ανθυγιεινού επιδόματος, που ισχύει για τους λοιπούς ως άνω μισθωτούς.

Άρθρο 07. Επίδομα τροψης

Εφ’ όσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύνανται να καταναλώνουν οι εργαζόμενοι, αφαιρεί ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί των βασικών μισθών των εργαζομένων. Σε όσους εργαζόμενους λαμβάνουν πλήρη διατροφή (τρία (3) γεύματα) αφαιρεί ποσοστό πέντε τοις εκατό (-5%), επί του βασικού μισθού των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό, επί του βασικού μισθού των εργαζομένων.

Άρθρο 08. Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας

8.1 ΓΤάί^πιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές / αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη i την χροντΚή περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την \ ?0 ΓΊ Ιανουαρίο^ μέχρι την 3θη Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των^ρτών έννων, alto την 01η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίομ^κάθε έτους.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους _ αμειβόμενους με μισθό και σε εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφ’ όσον οι μισθωτοί εργάστηκαν καθ’ όλη την διάρκεια των ως άνω χρονικών διαστημάτων.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

8.2
Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών, γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατρείς (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθια ή κατά μονάδα εργασίας ή και με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά την λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής, μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.

Το Άρθρο 06 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνη συνεχή απασχόληση», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Τα Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

Άρθρο 09. Εργασία κατά την έκτη (6η) και έβδομη (T*1) ημέρα της εβδομάδας

, Με την^ παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες f διατάξεις, λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συμφωνούνται

; τα παρακάτω: ‘

Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας δηλαδή την μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσής τους, τους οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.

Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ (8) ώρες την έκτη ή και την έβδομη ημέρα της εβδομάδος, δηλαδή την μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσής τους, για μεν την έκτη ημέρα τους οφείλεται αποζημίωση, ύψους ενός ημερομισθίου, για δε την έβδομη ημέρα (Κυριακή) τους οφείλεται αμοιβή της τάξεως του 75% ημερομισθίου τους και μία ημέρα ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αμοιβή ένα ( 1 ) ημερομίσθιο, όπως ο μισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νομολογία για την εργασία της έκτης (06ης) και έβδομης (07ης) ημέρας, για τους επί πενθημέρω (05) εργαζομένους.

Η εργασία κατά την έκτη (06η) ή και έβδομη (07η) ημέρα καθ’ εβδομάδας, εφ’ όσον προκόψει, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία, λοιπόν, περίπτωση η εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί και ισχύει-, αφού όποτε συμβαίνει αυτό, γίνεται λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμπεφωνημένου (05) πενθημέρου. Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν εργαστούν κατά την έκτη ή έβδομη ημέρα της εβδομάδας ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Αρθρο 10. Συνδικαλιστική άδεια

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εφόσον είναι και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου δικαιούται συνδικαλιστική άδεια μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες, κατά ημερολογιακό έτος. Ο Γενικός Γραμματέας, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια, εφόσον απασχολούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 300 κλινών, μέχρι δέκα (10) ημέρες έκαστος, κατά ημερολογιακό έτος. Άπαντες οι παραπάνω ασφαλίζονται και αμείβονται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, καθ’ όλη την διάρκεια της ως άνω συνδικαλιστικής τους άδειας.

Άρθρο 11. Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Εισφοράς

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου, εκάστης θερινής τουριστικής περιόδου (σεζόν), από τους μισθωτούς που υπάγονται στις τέσσερις (4) κατηγορίες του Άρθρου 2 της παρούσας, ποσό αξίας είκοσι (20) ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους, προς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, του οποίου είναι μέλη. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σωματείο ποιοί εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση, βώ^ ό^οίι^το κιάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμό τού και θα έχει Ζ Θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.

Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής Ι^σίροράς^από/,ίϊς αποδοχές τους, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση, με Χ^βι^ση-τουΖγνησίου της υπογραφής, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδρυ, με ΐαυτόχροΛ^κοινρποίησή της προς τον εργοδότη τους, συνοδευόμενη από, βεβαίώση του ’

Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου ότι ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρακράτηση είναι υποχρεωτική.

Το παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό, υπέρ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη του, το Σωματείο οφείλει να γνωστοποιεί με δήλωσή του εγγράφως, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης, του διοικητικού του συμβουλίου του σωματείου. Την δήλωσή του αυτή το Σωματείο οφείλει να επαναλαμβάνει κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασμού.

Αρθρο 12. Λοιπές ρυθμίσεις

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και προβλέπονται αποκλειστικά και μόνο από εν ισχύι: α) νόμους, β) διατάγματα, γ) υπουργικές αποφάσεις, δ) διαιτητικές αποφάσεις, ε) εσωτερικούς κανονισμούς, στ) έθιμα ή ζ) ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της προηγουμένης ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την παρούσα.

Αρθρο 13. Έναρξη ισγύος

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από σήμερα, την 22η Μαρτίου 2020.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ; > :Ο À* ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

XXXXX

Για το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ~' Ö ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

XXXXX

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. των ετών 2020, 2021 και 2022 «Για τους Όρους Αμοιβής και Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων νήσου Ρόδου και υπόλοιπων νήσων μελών της ΕΞΡ» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ειδικοί όροι καταβολής Επιδομάτων Χριστουγέννων & Πάσχα

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α)

για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 01ηΜαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου και

β)
για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 01η Ιανουάριου έως την 30η Απριλίου.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου, κατά την έννοια του Άρθρου 03 του Ν-2112/1920. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λ.π.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Το Άρθρο 06 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνη συνεχή απασχόληση», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη αδείας._Τα ανωτέρω δώρα, επιδόματα και παροχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο προσάρΐημα θα καταβάλλονται στους εργαζομένους εφ’ όσον, όπως και για όσο χρόνο ισχύουν Λ$θέ φορά, ότνρμοθετικές διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις κλπ, που / τά προβλέπουν./χ?

J : - Ταπαραπάνω Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το Επίδομα Αδείας ν^ορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα, J

Η παρούσα Σ.Σ.Ε, Ή Δ.A. Κατατέθηκε στην υπηρεσία μας σήμερα.2p με αριθμ. πράξης.Ήπτ...... από τον

εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της.

τςο Ιψ ? s .Δο'Τ.. Φ. <. .<£$>. Μ. ι Δαγ κάτοχο του οριδ.

8a6. Αιτίου τ™-ότπιας που εκδόθη από τοην.|

4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FIA ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 2020 - 2020

Ημερομηνία έναρξης: → 2020-03-22
Ημερομηνία λήξης: → 2022-12-31
Όνομα βιομηχανίας: → Hospitality, catering, tourism
Όνομα βιομηχανίας: → Hotels and similar accommodation
Δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας: → 1
Που συνάπτονται από:
Επωνυμία εταιρείας: → 
Ονομάστε επαγγελματική ένωση: → 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι μερικής απασχόλησης εργαζόμενοιαποκλείονται από οποιαδήποτε διάταξη: → 0
Προβλέψεις για συμβασιούχους: → 0
Οι μαθητευόμενοι εξαιρούνται από οποιαδήποτε διάταξη: → 0
Η μικροεργασία και η φοιτητική εργασία εξαιρούνται από οποιαδήποτε διάταξη → 0

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ώρες ανά ημέρα εργασίας: → 8.0
Εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα: → 
Συμφωνία για ξεκούραση τουλάχιστον μία ημέρα εβδομάδα : → 1
Μέγιστος αριθμός Κυριακών / αργιών που επιτρέπεται η εργασία σε ένα χρόνο: → 
Άδεια μετ 'αποδοχών για συνδικαλιστικές δραστηριότητες: → 25.0 ημέρες
Διατάξεις σχετικά με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας: → 0

ΜΙΣΘΟΊ

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω μισθολογικών κλίμακων: → Yes, in one table
Προσαρμογή για την αύξηση του κόστους διαβίωσης: → 

Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή:

Μόνο μία φορά επιπλέον πληρωμή: → 8 %
Μόνο μια επιπλέον πληρωμή που σχετίζεται με την απόδοση της επιχείρησής σας: → 0

Επιπλέον πληρωμή για ετήσια άδεια

Επιπλέον πληρωμή για ετήσια άδεια: → 100.0 % του βασικού μισθού

Επιπλέον πληρωμή για υπερωριακή εργασία:

Επιπλέον πληρωμή για την βαρέα και ανθυγιεινή εργασία:

Επιπλέον πληρωμή για την βαρέα και ανθυγιεινή εργασία: → 5% του βασικού μισθού

Επιπλέον πληρωμή για την Κυριακάτικη εργασία:

Επιπλέον πληρωμή για την Κυριακάτικη εργασία: → 175 %

Επίδομα παλαιότητας

Επίδομα παλαιότητας: → EUR 5.0 ανά μήνα

Κουπόνια φαγητού

Παροχή επιδόματος φαγητού: → 0
Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών: → 0
Διαφήμιση
Loading...
<!-- /15944428/Mywage.gr/Mywage.gr_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>