Διαφήμιση

Ασφάλεια της Απασχόλησης

This page was last updated on: 2021-09-22

Γραπτοί Όροι της Εργασίας / Απασχόλησης

Υπάρχουν δύο είδη συμβάσεων εργασίας στην Ελλάδα: οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις αορίστου χρόνου / ανοικτή. Στην Ελλάδα, η σύμβαση εργασίας συνάπτεται όταν εργαζόμενος αποδέχεται την προσφορά του εργοδότη.
Δεν είναι απαραίτητη γραπτή σύμβαση εργασίας.
Η σχέση εργασίας μπορεί να συναφθεί είτε γραπτώς είτε προφορικώς, ή ακόμα και σιωπηρά, όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης δεν αντιτίθεται σε μια τέτοια προσφορά. Η συμφωνία για την απασχόληση δεν χρειάζεταιι να είναι γραπτή, εκτός απο συμβάσεις μερικής απασχόλησης η προσωρινής απασχόλησης και την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Πριν από τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον ύποψήφιο υπάλληλο για τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, για το μισθό του και τις συνθήκες εργασίας σύμφωνα με την οποίες το έργο πρέπει να εκτελεστεί.
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι οι ελάχιστες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους σε γραπτή μορφή όπως μια δήλωση των στοιχείων για την απασχόληση: Όνομα και διεύθυνση του εργοδότη και του εργαζομένου, Τόπος εργασίας, Πληροφορίες σχετικά την προηγούμενη έργασία, εάν η απασχόληση θα λάβει χώρα σε διαφορετικά σημεία, Τίτλος εργασίας ή σύντομη περιγραφή των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, Ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, Διάρκεια της σύμβασης (για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου), Ποσοστό ή τη μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής, Συχνότητα των πληρωμών του μισθόυ(δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση), Ημερήσιος και εβδομαδιαίους χρόνος(ώρες) εργασίας, Μέθοδος υπολογισμού των διακοπών και ο αριθμός των αμειβόμενων διακοπών, Προϋποθέσεις της καταγγελίας της σύμβασης και προειδοποίηση από τον εργοδότη και εργαζόμενο, και Κάθε σχετική συλλογική σύμβαση.
Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει παραπάνω δήλωση των στοιχείων για την απασχόληση εντός των ακόλουθων χρονικών περιόδων, ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης:
 εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, αν η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου
 εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, αν η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου
εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, αν η σύμβαση εργασίας είναι μερικής απασχόλησης
(Προεδρικό Διάταγμα 156/1994 για την εφαρμογή της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ)

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου απαγορεύεται για τα καθήκοντα μόνιμου χαρακτήρα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ρυθμίζονται από τον Κώδικα Εργασίας και η οποία δεν απαιτεί παραπέμπουν σε ένα συγκεκριμένο λόγο για την εγκυρότητα μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου.
Συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση εργασίας είναι ελεύθεροι να ορίζουν τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 03 ετών συνολικής διάρκειας (τόσο στην περίπτωση μιας ενιαίας σύμβασης ορισμένου χρόνου ή των διαδοχικών ανανεώσεων). Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να ανανεώνεται διαδοχικά (κατ 'ανώτατο όριο τρεις φορές), ωστόσο το συνολικό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 03 έτη. Αν μια σύμβαση ορισμένου χρόνου (ή για την ανανέωσή της) πηγαίνει beyond03 χρόνια χωρίς να παρέχει κανένα αντικειμενικό λόγο, θεωρείται ότι η σύμβαση ορισμένου χρόνου αποσκοπεί στην κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης με αποτέλεσμα τη μετατροπή μιας τέτοιας συμβάσεως εργασίας σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι απεριόριστες ανανεώσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου επιτρέπεται εφόσον αυτά δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους, ιδίως η φύση ή η μορφή του εργοδότη ή της δραστηριότητας της εταιρείας, ειδικοί λόγοι ή ανάγκες που προβλέπονται ειδικά στη σύμβαση εργασίας (μεταξύ άλλων, την προσωρινή αντικατάσταση ενός εργαζομένου, η απόδοση των περιστασιακή εργασία, προσωρινή αύξηση του φόρτου εργασίας).
P.D. 81/2003, όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 180/2004 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3986/2011? Ελληνικού Αστικού Κώδικα, το Προεδρικό Διάταγμα 456/1984 (άρθ. 648-680 για τις συμβάσεις εργασίας)

Δοκιμαστική Περιόδο

Για την δοκιμή των δεξιοτήτων του εργαζομένου, μια περίοδος / Δοκιμαστική περίοδος δοκιμής είναι καθιερωμένη. Στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, δοκιμαστική περιόδος θεωρείται οι πρώτοι 12 μήνες. Τα μέρη μπορούν να αναφέρουν τις προυποθέσεις τερματισμόυ κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου στη σύμβαση εργασίας, ωστόσο, αν η σύμβαση δεν περιέχει καμία τέτοια προϋπόθεση, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης. Ωστόσο, όσον αφορά τις καταχρηστικές απολύσεις με βάση την κατάχρηση των δικαιωμάτων τερματισμού του εργοδότη, οι εργαζόμενοι σε δοκιμαστική περιόδο έχουν ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους με περισσότερο από 1 έτος εργασίας για τον εργοδότη.

(Άρθρο 74 (2) Ένας νόμος 3863/2010, όπως συνιστάται από το άρθρο 17. (5) Νόμος 3899/2010)

Κανονισμοί σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης

  • Νόμος 3302/2004 σχετικά με τον κανονισμό της ετήσιας άδειας των εργαζομένων και άλλες παροχές / Act 3302/2004 on the regulation on employees` annual leave and other provisions
  • Νόμος 539/1945 που αφορά την χορήγηση ετήσιων Αδεια διακοπών μετ΄αποδοχών για τους εργαζόμενους / Act 539/1945 on granting of annual holidays with pay to employees
loading...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Loading...
<!-- /15944428/Mywage.gr/Mywage.gr_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>