Στην Κύπρο πολλές γυναίκες αμοίβονται καλύτερα από τους άντρες για το ίδιο είδος δουλειάς

Η Κύπρος παρουσιάζει μια τεράστια απόκλιση από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που παρατηρούνται γενικά στη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων εις βάρος των γυναικών. Στην Κύπρο, η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων με σημαντική μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων υπέρ των γυναικών είναι οι ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα, οι μηχανικοί και οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας (22%), οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προσωπικής φρονίδας και στην παροχή υπηρεσιών προστασίας (11%) και οι επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης (10%). Επίσης οι γυναίκες επαγγελματίες στον νομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κλάδο αμοίβονται καλύτερα από τους άντρες με ένα πιο συγκρατημένο 4% κατά μέσο όρο.

Υπάρχουν διαβόητες μισθολογικές ανισότητες σε μεγάλες κατηγορ'ιες εργαζομένων στην Κύπρο. Έτσι, στον συνδυασμό 4 κατηγοριών εργαζομένων οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 12% περισσότερο από τους άντρες, ενώ σε 5 άλλους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων οι άντρες κερδίζουν κατά μέσο όρο 18% περισσότερο από τις γυναίκες, ενώ εκτελούν ίση εργασία ίσης αξίας. Η υψηλότερη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων υπέρ των αντρών βρέθηκε στους βοηθούς παρασκευής τροφίμων, στους απορριματοφορείς και σε άλλους ανειδίκευτους εργάτες (32%), ακολουθούμενη από μια μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων του 20% για εργαζόμενους στον τομέα των πωλήσεων, αλλά και για εργάτες σε ορυχεία, οικοδομές, βιομηχανίες και μεταφορές.

Ο εθνικός μέσος όρος, με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Eurostat το 2013, δείχνει μια μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων της τάξης του 15,8%. Στην περίπτωση της Κύπρου όμως, ο εθνικός αυτός μέσος όρος δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ως ευνοϊκός μόνο για τους άντρες. Εδώ, τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά εξίσου και για τις δύο πλευρές.

Από πού προέρχεται η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Ως μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων νοείται η άνιση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας η οποία εκτελείται με τις ίδιες δεξιότητες και προσόντα. Η μισθολογική αυτή διαφορά είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας και των πρακτικών περί διαχωρισμού των φύλων. Οι νοοτροπίες και πρακτικές αυτές ενισχύουν άνισες ευκαιρίες ανάπτυξης για γυναίκες και άντρες, καθώς επίσης και αδικαιολόγητες διαφορές στις αποδοχές εντός των κατηγοριών εργαζομένων και επαγγελμάτων. Να σημειωθεί ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων που απεικονίζεται παρακάτω αφορά μόνο τα επαγγέλματα και τους εργαζομένους που αναλύθηκαν.

Πίνακας 1. Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων για μεγάλες επαγγελματικές ομάδες στην Κύπρο

Επάγγελμα Άντρας Γυναίκα Σύνολο Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
  Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) Μέσος ακαθάριστος μισθός (€/ώρα) % Διαφορά
Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί 12.71 15.54 14.12 -22%
Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης 15.55 17.15 16.35 -10%
Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 10.8 11.27 11.03 -4%
Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 8.24 6.52 7.38 21%
Εργαζόμενοι στον τομέα των πωλήσεων 7.69 6.13 6.91 20%
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας προστασίας 8.02 8.93 8.48 -11%
Εργάτες σε ορυχεία, οικοδομές, βιομηχανίες και μεταφορές 8.42 6.71 7.56 20%
Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 8.77 8.16 8.46 7%
Υπάλληλοι λογιστηρίου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 9.5 8.94 9.22 6%
Βοηθοί παρασκευής τροφίμων, απορριματοφορείς και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 6.94 4.72 5.83 32%

Πηγή: EU SILC 2013 Dataset

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων βασίζεται σε μια σύγκριση των μέσων ακαθάριστων αποδοχών ανά φύλο, διαιρώντας τη διαφορά που προκύπτει με τον μέσο μισθό των αντρών. Όλες οι κατηγορίες εργαζομένων στον πίνακα έχουν τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Τι είναι το πρότζεκτ WITA-Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Με τα Καινοτόμα Εργαλεία κατά της Μισθολογικής Διαφοράς μεταξύ των Δύο Φύλων – WITA GPG (Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2016) προσπαθούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη μείωση της μεγάλης και συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμα Επιχορήγης Δράσης PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 4000004929. Μία από τις δραστηριότητές μας είναι να συγκρίνουμε τους μισθούς αντρών και γυναικών σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων και να δώσουμε τα αποτελέσματα για δημοσίευση στις εθνικές ιστοσελίδες WageIndicator όλων των 28 μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας, καθώς επίσης και τη διάδοσή τους μέσω δελτίων τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ WITA

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μισθολογική Διαφορά Μεταξύ των Δύο Φύλων στην Κύπρο στο Mywage.org/Cyprus

http://www.mywage.org/cyprus/home/misthos/ise-amoibe

loading...
 
 
 
Loading...