Αναρρωτική άδεια

This page was last updated on: 2021-09-12

Αναρρωτική άδεια

Η αναρρωτική άδεια καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα επιδόματα ασθενείας καταβάλλονται σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται και πληρώνουν εισφορές και είναι ανίκανοι προς εργασία για περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω ασθενείας (καθορίζεται από ιατρό με ιατρικό πιστοποιητικό). Για να δικαιούται κάποιος επίδομα ασθενείας, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: απόδειξη της προσωρινής ανικανότητας για εργασία με έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό, ηλικία μεταξύ 16-63 ετών (τα άτομα που δεν δικαιούνται σύνταξη στην ηλικία των 63 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίδομα ασθενείας, αλλά όχι μετά την ηλικία των 65 ετών), να μην λαμβάνει πλήρη μισθό κατά την περίοδο της ασθένειας, πρέπει να έχει τουλάχιστον 26 εβδομάδες ασφάλισης, καταβεβλημένες εισφορές επί των αποδοχών τουλάχιστον 26 φορές τις εβδομαδιαίες βασικές ασφαλιστικές αποδοχές κάλυψης και να έχουν καταβληθεί ή πιστωθεί εισφορές εσόδων τουλάχιστον 20 φορές τις εβδομαδιαίες βασικές ασφαλιστικές αποδοχές κάλυψης κατά το τελευταίο έτος.

Στην περίπτωση των μισθωτών, η καταβολή του επιδόματος ασθενείας (από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ξεκινά από την 4η ημέρα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και στην περίπτωση ενός αυτοαπασχολούμενου, η πληρωμή αρχίζει την 10η ημέρα της απουσίας από την εργασία. Οι πρώτες τρεις ημέρες (εννέα ημέρες για τους αυτοαπασχολούμενους) θεωρείται περίοδος αναμονής. Το επίπεδο του επιδόματος καθορίζεται σύμφωνα με το μέσο εβδομαδιαίο ποσό των αποδοχών επί των οποίων έγιναν εισφορές στο προηγούμενο έτος εισφορών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 156 ημερών για κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης (περίπου 6 μήνες). Το επίδομα ασθενείας μπορεί να παραταθεί έως 312 ημέρες για την ίδια περίοδο διακοπής της απασχόλησης, εφόσον ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, αλλά δεν έχει μόνιμη αναπηρία. Μετά από 13 εβδομάδες εργασίας και εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές επί των αποδοχών τουλάχιστον 26 φορές τις εβδομαδιαίες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές, στον ασφαλισμένο μπορεί να αποδοθεί ξανά το επίδομα ασθενείας.

Το επίδομα ασθενείας αποτελείται από ένα βασικό επίδομα και ένα συμπληρωματικό επίδομα το υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση. Η εβδομαδιαία βασική παροχή ισούται με το 60% του μέσου όρου των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Με την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού επιδόματος προστατευόμενων  μελών, το βασικό επίδομα αυξάνεται στο 80%, 90% και 100% για ένα, δύο ή τρία προστατευόμενα μέλη αντίστοιχα (κατ’ ανώτατο όριο τρία προστατευόμενα μέλη, 20% για τη σύζυγο ή το πρώτο προστατευόμενο μέλος). Ένας σύζυγος θεωρείται προστατευόμενο μέλος αν αυτός/αυτή δεν εργάζεται ούτε λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το εβδομαδιαίο συμπληρωματικό επίδομα ισούται με το 50% του μέσου όρου των εβδομαδιαίων αποδοχών που υπερβαίνουν τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές (€183,96) και για τις οποίες το άτομο έχει καταβάλει εισφορές κατά το τελευταίο έτος εισφορών. Το μέγιστο ποσό του εβδομαδιαίου συμπληρωματικού επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομαδιαίες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές.

Το επίδομα ασθενείας μειώνεται ανάλογα με το ποσό των αποδοχών που ο ασφαλισμένος λαμβάνει από τον εργοδότη, ώστε το συνολικό ποσό του μερικού μισθού και του επιδόματος δεν υπερβαίνει το σύνολο του μισθού του ασφαλισμένου εργαζομένου.

πηγή: § 21, 31-33 & Τέταρτος Πίνακας του Νόμου Κοινωνικής Ασφάλισης του 2010 (59 (Ι)/2010), όπως τροποποιήθηκε

ιατρική φροντίδα / περίθαλψη

Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης χορηγούνται σε όλους τους Κύπριους και τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Η έκταση των ιατρικών υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με το εισόδημα των μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών και περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από τα κρατικά ιατρικά ιδρύματα. Το δικαίωμα στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από την εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται απευθείας στους ασθενείς σε κρατικά νοσοκομεία και κλινικές. Οι παροχές περιλαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, νοσηλεία, φροντίδα μητρότητας και φαρμακευτική περίθαλψη.

Η εξασφάλιση της εργασίας κατά τη διάρκεια της ασθένειας

Η απασχόληση ενός άρρωστου εργαζόμενου είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών της ανικανότητας προς εργασία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου περί Τερματισμού της Απασχόλησης, ο εργοδότης δεν μπορεί να δώσει ειδοποίηση στον εργαζόμενο ο οποίος απουσιάζει λόγω ανικανότητας προς εργασία για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες από την πρώτη ημέρα της απουσίας του. Επιπλέον, η περίοδος προειδοποίησης του εργαζομένου ο οποίος καθίσταται ανίκανος προς εργασία, ως αποτέλεσμα βιομηχανικού ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προειδοποίησης, αναστέλλεται.

Δυνάμει της τροποποίησης του 2016 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, απαγορεύεται η παροχή προειδοποίησης σε εργαζόμενο ο οποίος απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας για εργασία για περίοδο μέχρι 12 μήνες. Η περίοδος απαγόρευσης ισοδυναμεί με την περίοδο απουσίας πλέον χρονικού διαστήματος ίσου με το ένα τέταρτο αυτής. Επομένως, η μέγιστη περίοδος προστασίας είναι 16 μήνες.

πηγή: Νόμος περί Τερματισμού της Απασχόλησης (24/1967), όπως τροποποιήθηκε

Οι κανονισμοί για την εργασία και Ασθένεια

  • Νόμος περί Τερματισμού της Απασχόλησης (24/1967), όπως τροποποιήθηκε / Termination of Employment Law (24/1967), as amended
  • Νόμου περί Κοινωνικής Ασφάλισης του 2010 (59(Ι)/2010), όπως τροποποιήθηκε / The Social Security Act of 2010 (59(I)/2010), as amended
loading...
 
 
 
Loading...