εργατικών ατυχημάτων Όφελος

This page was last updated on: 2021-09-12

Επίδομα Ανικανότητας/Εργατικού Ατυχήματος

Τα εργατικά ατυχήματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: (i) μόνιμης ολικής ανικανότητας (ii) μόνιμης μερικής ανικανότητας (iii) προσωρινής ανικανότητας και (iv) θανάσιμου τραυματισμού που οδηγεί στο θάνατο του εργαζομένου.

Δεν υπάρχει ελάχιστης περίοδος για παροχές επιδομάτων λόγω εργατικού ατυχήματος. Το επίδομα προσωρινής ανικανότητας ή εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται σε κάθε μισθωτό ο οποίος είναι ανίκανος προς εργασία, ως αποτέλεσμα ενός βιομηχανικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι και 12 μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος ή την έναρξη της νόσου. Το ποσοστό του επιδόματος εργατικού ατυχήματος είναι ίσο με το επίδομα ασθενείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την αναρρωτική άδεια.

Το επίδομα αναπηρίας/μόνιμης αναπηρίας καταβάλλεται σε έναν εργαζόμενο ο οποίος έχει χάσει τις σωματικές ή διανοητικές ικανότητές του/της, ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος κατά την εργασία, σε ένα βαθμό τουλάχιστον 10%. Σε περίπτωση πνευμονοκονίασης, η αποζημίωση καταβάλλεται από το 1%. Σύμφωνα με το βαθμό αναπηρίας, η αποζημίωση μόνιμης αναπηρίας καταβάλλεται είτε ως επιχορήγηση (εφάπαξ) είτε ως σύνταξη.

Η επιχορήγηση ανικανότητας καταβάλλεται εάν ο βαθμός αναπηρίας κυμαίνεται από 10-19%. Μερική συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας καταβάλλεται για αναπηρία 20-99%. Κανένα επίδομα δεν καταβάλλεται για αναπηρία μικρότερη από 10%. Η επιχορήγηση αναπηρίας ισούται με 7 φορές το ετήσιο ποσό της σύνταξης αναπηρίας για αναπηρία 100% (χωρίς αύξηση για εξαρτώμενα άτομα), πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό του βαθμού αναπηρίας.

Η σύνταξη αναπηρίας αποτελείται από ένα βασικό επίδομα και ένα συμπληρωματικό επίδομα που υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση. Η εβδομαδιαία βασική παροχή είναι ίση με το 60% του μέσου όρου των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Με την ενσωμάτωση του συμπληρώματος προστατευόμενων μελών, το βασικό επίδομα αυξάνεται σε 80%, 90% και 100% για ένα, δύο ή τρία προστατευόμενα μέλη αντίστοιχα (κατ’ ανώτατο όριο τρία προστατευόμενα μέλη). Ένας σύζυγος θεωρείται προστατευόμενο μέλος εάν δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει κανένα επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το εβδομαδιαίο συμπληρωματικό επίδομα ισούται με το 60% του μέσου όρου των εβδομαδιαίων αποδοχών που υπερβαίνουν τις εβδομαδιαίες βασικές συσσωρευμένες ασφαλιστέες αποδοχές των τελευταίων δύο ετών πριν από την ημέρα του ατυχήματος και για την οποία ο αιτών έχει καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Η σύνταξη αναπηρίας για βαθμό αναπηρίας κάτω του 100% (20-99%) είναι ανάλογη με τον πραγματικό βαθμό της αναπηρίας. Εάν η αναπηρία καθιστά ένα άτομο μονίμως ανίκανο προς εργασία, ο βαθμός της σύνταξης αναπηρίας, κατά συνέπεια, αυξάνεται σε 75%, 85% και 100%, όπως στην περίπτωση της σύνταξης αναπηρίας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για συνεχή επίδομα φροντίδας για τους δικαιούχους συντάξεων αναπηρίας για τους οποίους απαιτείται συνεχής φροντίδα. Το επίδομα ανέρχεται στο 55% της βασικής σύνταξης αναπηρίας.

Οι επιζώντες ενός εργαζόμενου μισθωτού ο οποίος πέθανε ως αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας δικαιούνται παροχές θανάτου που περιλαμβάνουν σύνταξη χηρείας, σύνταξη ορφανού, καθώς και επίδομα κηδείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Παροχές Επιζώντων.

Πηγές: Νόμος Κοινωνικής Ασφάλισης του 2010 (59 (Ι)/2010), όπως τροποποιήθηκε

loading...
 
 
 
Loading...