Αποζημίωση

This page was last updated on: 2021-09-12

Αποζημίωση των Υπερωριών / Υπερωριακή εργασία

Ως ωράριο εργασίας νοείται κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητά του/της και καθήκοντα. Ο νόμος δεν παρέχει σαφώς τις γενικές ημερήσιες και εβδομαδιαίες ώρες εργασίας. Ωστόσο, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς 4 μηνών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις, οι κανονικές ώρες εργασίας κυμαίνονται από 38 έως 40 ώρες την εβδομάδα.

Η Νόμος περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας έχει γενικές διατάξεις σχετικά με τις ώρες εργασίας που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά, ο νόμος Ωρών Εργασίας προβλέπει την έκδοση Διαταγμάτων από το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ωρών εργασίας για τα άτομα που απασχολούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Οι ώρες εργασίας και οι λοιποί όροι απασχόλησης, όπως οι υπερωρίες, τα διαλείμματα ανάπαυσης για τους βοηθούς καταστημάτων, ρυθμίζονται από το Νόμο Βοηθών Καταστημάτων. Οι όροι απασχόλησης των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές υπηρεσίες και κέντρων αναψυχής ρυθμίζονται από τους ΚανονισμούςΞενοδοχοϋπαλλήλων (Όροι Υπηρεσίας) και από τους Κανονισμούς Κέντρων Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας), αντίστοιχα.

Οι συνήθεις ώρες εργασίας των υπαλλήλων καταστημάτων είναι 8 ώρες την ημέρα και 38 ώρες την εβδομάδα. Η μέγιστη ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής εργασίας) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες και 46 ώρες αντίστοιχα. Για υπαλλήλους, διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, οι συνολικές ώρες εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 08 ώρες ανά ημέρα και 44 ώρες την εβδομάδα. Για τους ανθρακωρύχους και λατόμους, οι μέγιστες ημερήσιες και εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, είναι 8 ώρες και 44 ώρες αντίστοιχα (40 ώρες για υπόγειες εργασίες σε ορυχεία). Για εργαζομένους σε ξενοδοχειακές υπηρεσίες και κέντρα αναψυχής, ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας συμπεριλαμβανομένων υπερωριών είναι 48 ώρες την εβδομάδα. Η υπερωριακή εργασία επιτρέπεται έως 9 ώρες την εβδομάδα για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και έως 8 ώρες για τους υπαλλήλους σε κέντρα αναψυχής.

Δεν υπάρχουν γενικές νομικές διατάξεις που ρυθμίζουν την αποζημίωση για τις υπερωρίες. Η πληρωμή των υπερωριών ρυθμίζεται μόνο για ορισμένους τομείς/εργαζόμενους (υπαλλήλους, ανθρακωρύχους, υπαλλήλους καταστημάτων, ξενοδοχείων και επιχειρήσεων εστίασης).

Η υπερωριακή εργασία γίνεται με την επιφύλαξη της συναίνεσης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και με καταβολή της αποζημίωσης των υπερωριών. Το ποσοστό των υπερωριών για τους εργαζόμενους σε καταστήματα κατάστημα είναι 150% του κανονικού συντελεστή του μισθού (αναλογία 1,5: 1) για υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες της εβδομάδας. Το ποσοστό είναι 200% του κανονικού συντελεστή του μισθού (αναλογία 2: 1) για υπερωριακή εργασία που εκτελείται κατά τις Κυριακές, αργίες και ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα. Ο εργοδότης έχει επίσης τη δυνατότητα να δώσει άδεια μετ' αποδοχών αντί της αμοιβής για τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης. Μία σύμβαση εργασίας ή οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να περιέχουν παρόμοιες λεπτομέρειες.

 

Πηγές: Νόμος περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (63 (1) / 2002), όπως τροποποιήθηκε

Αποζημίωση της Νυχτερινής Εργασίας

Ο νυχτερινός εργαζόμενος είναι ένας εργαζόμενος που εργάζεται τουλάχιστον τρεις ώρες του καθημερινού χρόνου εργασίας του κανονικά ή είναι πιθανό να εργαστεί τουλάχιστον 726 ώρες του κανονικού χρόνου εργασίας του/της κανονικά κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή, μεταξύ 23:00 και 06:00. Μια συλλογική σύμβαση μπορεί να προβλέπει για λιγότερες από 726 ώρες ανά έτος τον χαρακτηρισμό νυχτερινή εργασία.

Ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο 8 ώρες για κάθε περίοδο 24 ωρών εντός ενός μηνός ή σε άλλη περίοδο που μπορεί να προβλέπεται σε συλλογική σύμβαση. Ένας εργαζόμενος τη νύχτα του οποίου η εργασία ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν μπορεί να εργαστεί το βράδυ για περισσότερο από οκτώ ώρες σε μια περίοδο 24 ωρών.

Η νυχτερινή εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση καθορίζεται στο επίπεδο της επιχείρησης μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων σύμφωνα με το νόμο και μετά από μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τη νυχτερινή εργασία.

Ο εργοδότης που απασχολεί τακτικά εργαζόμενους τη νύχτα οφείλει να το κοινοποιεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι τη νύχτα και οι εργαζόμενοι σε βάρδιες έχουν προστασία ασφάλειας και υγείας, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη φύση της εργασίας τους. Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος τη νύχτα πριν από το διορισμό του και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχει υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις δωρεάν, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητας του εργαζομένου για τη νυχτερινή εργασία. Αν αποδειχθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, ότι ένας εργαζόμενος τη νύχτα υποφέρει από προβλήματα υγείας, που συνδέονται με την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας, πρέπει να μεταφερθεί, όταν αυτό είναι δυνατόν, σε ημερήσια εργασία για την οποία είναι κατάλληλος.

Ο νόμος δεν προβλέπει πριμοδότηση αμοιβής για όσους ασχολούνται με τη νυχτερινή εργασία.

Πηγές: §2&9 του Νόμου περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (63 (1) / 2002), όπως τροποποιήθηκε

Αποζημιώση της Αργίας / Μέρας Ανάπαυσης

Ο νόμος επιτρέπει την αποζημίωση των εργαζομένων που εργάζονται σε ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και αργίες. Ωστόσο, μια συλλογική σύμβαση ή μια σύμβαση εργασίας μπορεί να προβλέπει άδεια μετ’ αποδοχών, αντί πρόσθετες αμοιβές προς τους εργαζόμενους που εργάζονται παρόμοιες ημέρες.

Η εργασία πέρα από τις κανονικές ημερήσιεςώρες εργασίας καθώς και η εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θεωρείται υπερωριακή εργασία και καταβάλλεται μιάμιση έως δύο φορές το κανονικό ποσοστό της αμοιβής.

Η εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα γίνεται με την επιφύλαξη της συναίνεσης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και με καταβολή αποζημίωσης για τις υπερωρίες. Το ποσοστό είναι 200% του κανονικού συντελεστή του μισθού (αναλογία 2:1) για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα.

Αποζημιώση Εργασίας το Σαββατοκύριακο / Αργίες

Ο νόμος επιτρέπει την αποζημίωση των εργαζομένων που εργάζονται σε ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και αργίες. Ωστόσο, μια συλλογική σύμβαση ή μια σύμβαση εργασίας μπορεί να προβλέπει άδεια μετ’ αποδοχών, αντί πρόσθετες αμοιβές προς τους εργαζόμενους που εργάζονται παρόμοιες ημέρες.

Οι εργασία πέρα από τις κανονικές ημερήσιες ώρες εργασίας καθώς και η εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θεωρείται υπερωριακή εργασία και καταβάλλεται μιάμιση έως δύο φορές το κανονικό ποσοστό της αμοιβής.

Η εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα γίνεται με την επιφύλαξη της συναίνεσης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και με την καταβολή της αποζημίωσης για τις υπερωρίες. Το ποσοστό είναι 200% του κανονικού συντελεστή του μισθού (αναλογία 2:1) για υπερωριακή εργασία που εκτελείται κατά τις Κυριακές, αργίες και ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα.

Οι κανονισμοί που σχετίζονται με την Αποζημίωση

  • Νόμος περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (63 (1) / 2002), όπως τροποποιήθηκε / Organisation of Working Time Law (63(1)/2002), as amended
loading...
 
 
 
Loading...