Ανήλικοι και Νεολαίας

This page was last updated on: 2021-09-12

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απασχόληση

Η Απασχόληση Παιδιών διέπεται από την Προστασία των Νέων στην Εργασία (48(Ι)/2001).

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την είσοδο στην αγορά εργασίας είναι τα 15 έτη. Η απασχόληση των παιδιών απαγορεύεται εκτός για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης (από την ηλικία των 14 ετών) και απασχόλησης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες, όταν έχουν λάβει άδεια από τον Υπουργό υπό ορισμένες προϋποθέσεις (από την ηλικία των 3 ετών). Η πώληση σε δρόμους απαγορεύεται για τα παιδιά.

Η απασχόληση των παιδιών σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν βλάπτει την ασφάλεια, την υγεία (σωματική και ψυχική) και την σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και δεν εμποδίζει την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου, ή την συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή την δυνατότητα να επωφεληθούν από την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Ο χρόνος εργασίας των παιδιών σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ώρες κάθε μέρα για ένα παιδί έως έξι ετών, τρεις ώρες κάθε μέρα για ένα παιδί επτά έως δώδεκα ετών και τέσσερις ώρες κάθε μέρα για ένα παιδί δεκατριών έως δεκαπέντε ετών. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι ώρες εργασίας δεν πρέπει να συμπίπτουν με τις ώρες του σχολείου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εργασία για περισσότερο από τριάντα έξι ώρες την εβδομάδα ή για περισσότερο από επτά ώρες και ένα τέταρτο (15 λεπτά) σε μία ημέρα.

Ο χρόνος εργασίας των εφήβων (15-18 ετών), οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά ώρες και ένα τέταρτο (15 λεπτά) σε μία ημέρα ή τις τριάντα έξι ώρες σε μία εβδομάδα. Ο χρόνος εργασίας των άλλων εφήβων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά ώρες και σαράντα πέντε λεπτά σε μία ημέρα ή τις τριάντα οκτώ ώρες σε μία εβδομάδα.

Η υπερωριακή απασχόληση για παιδιά και εφήβους απαγορεύεται. Ένα παιδί δεν μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εργασία από τις 19:00 κάθε μέρα και έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας. Ένας έφηβος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εργασία από τις 23:00 κάθε μέρα και έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι έφηβοι δεν επιτρέπεται να εργάζονται από τα μεσάνυχτα έως και τις 04:00.

πηγές: Προστασία των Νέων στην Εργασία (48(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε

Ελάχιστος μισθός για επικίνδυνη εργασία

Η απασχόληση των παιδιών σε επικίνδυνες εργασίες απαγορεύεται σύμφωνα με την Προστασία των Νέων στην Εργασία (48(Ι)/2001).

Η ελάχιστη ηλικία για επικίνδυνη εργασία είναι τα 18 έτη. Οι έφηβοι δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχόμενες ημέρες (48 ώρες) εκ των οποίων η μία συμπίπτει με την Κυριακή, εκτός εάν οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι απαιτούν την απασχόληση νέων Κυριακή.

Ο Νόμος (παράρτημα I & II) παρέχει ένα μη εξαντλημένο κατάλογο παραγόντων, διαδικασιών και εργασιών οι οποίες είναι επικίνδυνες, βαριές, ανθυγιεινές και γενικότερα εργασία η οποία προκαλεί βλάβες στην ψυχική υγεία ενός νεαρού ατόμου και η οποία παρεμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του εφήβου και στην οποία ένα νεαρό άτομο απαγορεύεται να εργάζεται. Η έκθεση σε φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες, απαγορεύεται για τους νέους.

πηγές: Προστασία των Νέων στην Εργασία (48(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε

Οι κανονισμοί σχετικά με ανήλικοι και νεολαίας

  • Προστασία των Νέων στην Εργασία (48(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε / Protection of Young Persons at Work (48(I)/2001), as amended
loading...
 
 
 
Loading...