Σεξουαλική παρενόχληση

This page was last updated on: 2021-09-12

Σεξουαλική παρενόχληση

Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (205(Ι)/2002).

Ως σεξουαλική παρενόχληση νοείται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα που διεξάγεται με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου και ιδίως, τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης ενός ατόμου ή κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του να υποβάλει αίτηση για την εν λόγω απασχόληση ή να εγγραφεί για την κατάρτιση. Η σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται ως μία μορφή διάκρισης λόγω φύλου.

Ο καταγγέλλων δεν πρέπει, λόγω υποβολής καταγγελίας ή απόρριψης ή υποβολής σε σεξουαλική παρενόχληση, να επηρεαστεί αρνητικά στην απασχόληση του/της. Η απόλυση θεωρείται άκυρη και καταχρηστική, εάν ένας εργαζόμενος απολυθεί μετά την υποβολή καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση, εκτός αν ο εργοδότης μπορεί να αποδείξει ότι η απόλυση δεν είχε σχέση με την υποβολή της καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση. Ο νόμος προβλέπει παρόμοια προστασία σε εργαζόμενο ο οποίος είναι πρόθυμος να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ή να θέσει τον εαυτό του ως μάρτυρα σε μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο εργοδότης κρίνεται ως ένοχος αδικήματος, παράλληλα και στον ίδιο βαθμό με τον δράστη της σεξουαλικής παρενόχλησης, αν δεν λάβει μέτρα για να σταματήσει την παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Ο εργοδότης είναι υπόλογος για την παράλειψη, ακόμη και όταν η σεξουαλική παρενόχληση υποπίπτει στην αντίληψή του από τρίτους και όχι από το πραγματικό θύμα της αξιόποινης πράξης.

Ο νόμος απαιτεί από τους εργοδότες να καταρτίσουν πολιτική/κανονισμούς σεξουαλικής παρενόχλησης παρέχοντας πληροφορίες, συμβουλές και μέτρα για την πρόληψη πράξεων παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης και να λάβει πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής/κανονισμών.

Ένα πρόστιμο έως και €6,834.41 ή φυλάκιση έως και έξι μήνες ή και τα δύο μπορούν να επιβληθούν σε οποιονδήποτε εργοδότη που αποτυγχάνει σκόπιμα να παρέχει επαρκή προστασία από τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας και ειδικότερα αποτυγχάνει να προστατεύσει τους εργαζόμενους από τη σεξουαλική παρενόχληση. Αυτές και υψηλότερα επίπεδα κυρώσεων επιβάλλονται σε εργοδότη που παραλείπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης, ακόμη κι αν είχε κοινοποιηθεί για αυτές (σε περίπτωση συναίνεσης, συνεργασίας ή ανοχής της σεξουαλικής παρενόχλησης) .

Πηγή: §7-12 & 30 του Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Νόμος 205(Ι)/2002), όπως τροποποιήθηκε

loading...
 
 
 
Loading...