Oorzaken

Voor een pensioentekort bestaan verschillende oorzaken:

1.    U krijgt geen volledige AOW
Voor elk jaar dat u verzekerd bent voor de AOW bouwt u 2% AOW op. Dat betekent dat u na bijvoorbeeld 20 jaar 40% van uw AOW heeft opgebouwd. Als u een tijdje in het buitenland woonde, gaat daar 2% per jaar dat u in het buitenland woont vanaf.

2.    U heeft een tekort aan dienstjaren
Een pensioentekort is ook mogelijk doordat u een aantal jaren niet of minder werkte. Bijvoorbeeld omdat u er voor de kinderen wilde zijn, omdat u werkloos was, of omdat uw werkgever geen pensioenregeling had. In al deze gevallen heeft u minder pensioen opgebouwd.

3.    Uw echte salaris is hoger dan uw pensioensalaris
Om de pensioenopbouw te kunnen berekenen, gaat een pensioenregeling uit van een bepaald jaarsalaris: het pensioensalaris of pensioengevend inkomen. Het kan zijn dat dit een lager bedrag is dan uw werkelijke salaris. Bijvoorbeeld omdat een 13e maand of bonus niet worden meegerekend, of omdat uw jaarsalaris boven het maximumbedrag uitkomt waarover u pensioen mag opbouwen.

4.    U heeft een hoge franchise
De meeste pensioenregelingen kennen een franchise, een drempelbedrag van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Het pensioenfonds of de verzekeraar bepaalt de hoogte van die franchise, binnen de fiscale grenzen die de Belastingdienst hieraan stelt. Als de franchise heel hoog is, bouwt u minder pensioen op en kunt u een pensioentekort krijgen. Dit hangt ook van uw opbouwpercentage.

5.    U krijgt geen partnertoeslag voor de AOW
Tot 1 april 2015 kon u nog een partnertoeslag krijgen als uw partner de AOW-leeftijd nog niet had bereikt. Maar als u op of na 1 april 2015 voor het eerst AOW krijgt en u een jongere partner heeft, krijgt u geen partnertoeslag meer. In sommige situaties kan daardoor een fors pensioentekort ontstaan tot uw partner AOW gaat ontvangen. Ontvangt u op dit moment partnertoeslag, dan blijft dit onder voorwaarden bestaan. Kijk voor meer informatie over de partnertoeslag op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

6.    U had een sterk wisselend inkomen 
Een pensioenbreuk kan ontstaan doordat u een fors hoger salaris kreeg bij een nieuwe baan en daardoor plotseling meer pensioen ging opbouwen dan daarvoor. Het pensioen groeide op deze manier niet geleidelijk mee met uw salarisstijging. Daardoor kan uw pensioen relatief laag uitvallen ten opzichte van de levensstijl die u gewend bent met uw nieuwe inkomen.

7.    U heeft verlof opgenomen
Als u gedurende een bepaalde periode verlof heeft opgenomen, is het mogelijk dat uw pensioenopbouw tijdelijk gestopt is. Dit is overigens niet van toepassing op zwangerschapsverlof. Het salaris wordt tijdens zwangerschapsverlof gewoon uitbetaald en de pensioenopbouw loopt door.

8.    Uw pensioen is niet geïndexeerd
In uw pensioenreglement is vastgelegd of en hoe uw pensioen wordt geïndexeerd (verhoging met de loon- en prijsontwikkeling). Indexering is altijd voorwaardelijk: uw pensioen wordt niet of gedeeltelijk geïndexeerd als er niet voldoende geld is. Door de financiële crisis waren veel pensioenfondsen niet in staat de pensioenen te indexeren. De koopkracht van het pensioen gaat er dan op achteruit.

9.    Uw pensioen is gekort
Door de financiële crisis stond een aantal pensioenfondsen er slecht voor. Als een fonds niet voldoende geld in kas heeft om aan alle verplichtingen te voldoen, kan besloten worden de pensioenen te korten. U krijgt dan minder pensioen.

10. U heeft een partnerpensioen op risicobasis
Heeft u een pensioenregeling waarin het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd? Dan vervalt dit partnerpensioen op de pensioendatum en heeft u dus alleen ouderdomspensioen.

11. U gaat eerder met pensioen
Wilt u eerder met pensioen? Dan mist u een aantal maanden of jaren pensioenopbouw. U kunt uw pensioen wel eerder in laten gaan, maar omdat het pensioen dan over een langere periode moet worden uitbetaald, krijgt u per maand minder.

12. U bent gescheiden
Het is mogelijk dat u bij uw scheiding een deel van uw ouderdomspensioen moest afstaan en hierdoor zelf ouderdomspensioen tekort komt. Ook kan er voor uw partner te weinig partnerpensioen zijn, omdat een deel van het partnerpensioen bij de scheiding naar uw ex is gegaan.

13. U heeft een tekort door het type pensioenregeling
In een eindloonregeling wordt uw pensioen afgeleid van uw laatstverdiende salaris. Eindloonregelingen komen bijna niet meer voor. Bij andere soorten pensioenregelingen kun je soms tegen een tekort aanlopen. Bijvoorbeeld als u deelneemt aan een middelloonregeling en uw salaris gemiddeld sterker stijgt dan het percentage waarmee uw pensioen wordt geïndexeerd. Of als u deelneemt aan een beschikbare-premieregeling en het rendement tegenvalt of er op de pensioendatum weinig ouderdomspensioen van uw pensioenpot kan worden aangekocht door een te lage rente. 

Deze website vervalt per 1 juni 2020

  • Let op: de informatie op deze website is in 2019 voor het laatst geactualiseerd.
  • Voor algemene pensioeninformatie kunt u straks terecht bij uw eigen pensioenuitvoerder(s).
  • Al uw persoonlijke pensioengegevens vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Images - slider - pillar - only Pensioenkijker - DUTCH

Loading...