Leja për Shkak të Sëmundjes

This page was last updated on: 2021-09-15

Të Ardhurat

Kur punëmarrësi nuk mund të punojë për shkak të sëmundjes, punëdhënësi i jep atij jo më pak se 80% të pagës për një periudhë prej 14 ditësh të pambuluara nga sigurimet shoqërore.

Punëmarrësi vërteton paaftësinë e tij për punë nëpërmjet raportit mjekësor të lëshuar nga mjeku. Me kërkesën e punëdhënësit, punëmarrësi është i detyruar t’i nënshtrohet ekzaminimit nga një mjek tjetër i caktuar prej punëmarrësit; ky mjek do të deklarojë vetëm paaftësinë për punë të punëmarrësit, duke ruajtur sekretin mjekësor.

Në rast se ka mospërputhje në pikpamjet e mjekut të punëmarrësit dhe atij të caktuar nga punëdhënësi, punëmarrësi duhet t’i nënshtrohet një ekspertize që i besohet një mjeku të caktuar nga Inspektorati i Punës.

Kur sëmundja është pasojë e pakujdesisë së rëndë të punëmarrësit, në bazë të marrëveshjes midis palëve, e drejta për pagë mund të thjeshtohet ose të hiqet fare. Në mungesë të marrëveshjes kjo e drejtë vendoset nga gjykata.

Përfitimet nga sëmundjet, të cilat menaxhohen nga Insituti i Sigurimeve Shoqërore, janë të financuara nga punëmarrësit (0.12% të pagës së mbuluar) dhe nga punëdhënësi (0.18% të pagës së mbuluar). Përfitimet nga Insituti i Sigurimeve Shoqërore paguhet nga dita e 15-të e 15 të raportit mjekësor dhe do të zgjatë jo më shumë se 6 muaj nga data e fillimit të pagesës dhe mund të zgjatet përjashtimisht deri në 3 muaj të tjerë në rast se komisioni i mjekëve ekspertë (KMCAP) provon që personi i siguruar do të shërohet në këtë periudhë dhe nuk do të deklarohet invalid

Burimi: §130 i Kodit të Punës Nr. 7961/1995, i ndryshuar për herë të fundit me Ligjin Nr. 136/2015

Përkujdesja Mjeksore

Përfitimet mjeksorë për punëmarrës të siguruar përfshijnë përkujdesjen mjeksore dhe koston e riaftësimit për punë. Të gjitha shërbimet mjeksore të përgjithshme janë falas.

Përfitimet jepen për përfituesit nga sigurimi shoqëror dhe asistenca shoqërore, personat e papunë, azilkërkuesit, fëmijët nën moshen 18 vjeçare (moshën 25 vjeçare nësë është duke ndjekur studimet universitare) që nuk kanë të ardhura nga ndonjë aktivitet biznesi, viktimat e trafikut njerëzor, dhe disa përsona të tjera sipas ligjit.

Personi i siguruar rimbursohet nga 35% deri në 100% të kostos së mjekimeve të ndryshme të nevojshme. Nuk ka limit për për kohëzgjatjen.

Burimi: ISSA Country Profile Albania 2016

Ruajtja e Vendit të Punës Gjatë Sëmundjes

Nuk ekzistojnë parashikime përkatëse në Kodin e Punës lidhur me ruajtjen e vendit të punës së punonjësit gjatë sëmundjes.

loading...
Loading...