Pushimet Vjetore dhe Festat Zyrtare

This page was last updated on: 2021-09-15

Pushimet Vjetore të Paguara / Leja Vjetore

Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose me kontratën individuale të punës. Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 04 javë kalendarike gjatë vitit të punës në vazhdim. Kur punëmarrësi nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. Periudhat e paaftësisë së përkohshme në punë, konsiderohen si kohë pune.

Punëdhënësi duke mbajtur parasysh dëshirën e punëmarrësit përcakton datën e fillimit të pushimeve vjetore të paguara. Data e fillimittë pushimeve vjetore i njoftohet punëmarrësit të paktën 30 ditë përpara. Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.

Paga që paguhet për lejen vjetore, është ajo që punëmarrësi do të përfitonte sikur të mos kryente lejen. Paga për pushimet vjetore i paguhet punëmarrësit në momentin e marrjes së tyre

Pushimi vjetor shtyhet kur punëmarrësi, gjatë periudhës së këtij pushimi, ka qenë i shtruar në spital ose ka qëndruar në shtëpi, për shkak sëmundjeje ose aksidenti, të vërtetuar me raport mjekësor. E drejta e pushimeve që nuk jepen nga punëdhënësi ose nuk merren nga punëmarrësi parashkruhet brenda tre vjetëve nga dita në të cilën punëmarrësit i lind kjo e drejtë. Pushimet vjetore nuk zëvendësohen me pagesë, me përjashtim të rasteve kur marrëdhënia e punës ka përfunduar dhe punëmarrësi nuk i ka kryer pushimet që i takojnë. Në këtë rast, ai ka të drejtë për një shpërblim të barabartë me pagën e këtyre pushimeve

Nëse gjatë pushimeve vjetore të paguara punëmarrësi kryen një punë të pagueshme nga të tretët, në kundërshtim të interesave legjitime të punëdhënësit, ky i fundit mund të mos i japë pagën për pushimet e paguara ose mund të kërkojë rikthimin e pagës së parapaguar.

Burimi: §92-94 të Kodit të Punës Nr. 7961/1995, i ndryshuar për herë të fundit me Ligjin Nr. 136/2015

Ditët e Festave Zyrtare

Si rregull ndalohet puna në ditët e festave zyrtare. Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e Hënë.

Festat zyrtare në Shqipëri janë 14 gjithsej. Ato përfshijnë: Festat e Vitit të Ri (01 dhe 02 Janar); Dita e Verës (14 Mars); Dita e Nevruzit (22 Mars); E diela e Pashkëve Katolike & E diela e Pashkëve Ortodokse (16 Prill); E hëna e Pashkëve Katolike & E hëna e Pashkëve Ortodokse (17 Prill); Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve (01 Maj); Dita e Bajramit të Madh (Fundi i Muajit të Ramazanit); Dita e Kurban Bajramit; Dita e Lumturimit të Nënë Terezës (19 Tetor); Dita Flamurit dhe e Pavarësisë (28 Nëntor); Dita e Çlirimit (29 Nëntor); Dita Kombëtare e Rinisë (08 Dhjetor); Krishtlindjet (25 Dhjetor).

Datat e Pashkëve Katolike dhe Ortodokse ndryshojne çdo vit. Datat e festave të besimit Mysliman ndryshojnë sipas kalendarit Hënor.

Burimi: §86 të Kodit të Punës Nr. 7961/1995, i ndryshuar për herë të fundit me Ligjin Nr. 136/2015 

Ditët e Pushimit Javor

Kodi i Punës parashikon që pushimi javor të jetë jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje. Pushimi javor përfshin ditën e diel.

Pushimi javor nuk është i pagueshëm. Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave ose me kontratë kolektive.

Pushimi ditor është të paktën 11 orë pa ndërprerje brenda ditës.

Burimi: §85 të Kodit të Punës Nr. 7961/1995, i ndryshuar për herë të fundit me Ligjin Nr. 136/2015

loading...
Loading...